חיפוש

סגל מנהלי

מרכזיה
02-6750911
פקס: 02-6750917
miric@macam.ac.il

הנהלה
02-6750902
02-6750903
hanhalap@michlalah.edu

רישום
תואר ראשון
תוכנית סדירות
02-6750918
02-6750724
rishum-jer@michlalah.edu
תואר ראשון
תוכנית ר"מים
02-6750981
073-2750688
rubin@macam.ac.il
nechamir@macam.ac.il
תואר שני 02-6750938 nathalieb@macam.ac.il
לימודי המשך 073-2750688 nechamir@macam.ac.il

תואר ראשון - תוכנית סדירות - לימודי בנות / נשים
תנ"ך מחשבת ישראל
ראש החוג: גב' שפרה גולדשטיין
מזכירות

02-6750716
sadcanit@gmail.com
shifig@macam.ac.il
אנגלית
ראש החוג: ד"ר אימי זיטר
מזכירות

02-6750968
ejzitter@yahoo.com
engl-jer@macam.ac.il
גיל הרך
ראש החוג: ד"ר קובי סגל
מזכירות

02-6750936
kobisegal@gmail.com
nechamap@macam.ac.il
חינוך מיוחד
ראש החוג: ד"ר רעיה אלון
מזכירות

02-6750940
raayaca@gmail.com
ettiy@macam.ac.il
מדעי הטבע
ראש החוג: ד"ר יוסי ראובני
מזכירות

02-6750962
reuveni@macam.ac.il
teva-jer@macam.ac.il
מוסיקה
ראש החוג: ד"ר רחל קולנדר
מזכירות

02-6750936
nechamap@macam.ac.il
kollenr@mail.biu.ac.il
משאבי למידה
ראש החוג: גב' אסנת כהן
מזכירות

02-6750940
osnatco5@gmail.com
ettiy@macam.ac.il
מתמטיקה
ראש החוג: ד"ר זיוה דויטש
מזכירות

02-6750949
zivad@macam.ac.il
math@michlalah.edu
ספרות
ראש החוג: ד"ר יעל אראלי
מזכירות

02-6750968
sifrut-jer@macam.ac.il
yaele36@gmail.com
אשכול יעוץ
ראש האשכול: גב' עמליה טברסקי
מזכירות

02-6750935
amalia_t@walla.com
yael6@macam.ac.il
תוכנית מצוינות - רג"ב
ראש התוכנית: גב' מרים מרצבך
מזכירות

02-6750935
myrimerz@gmail.com
yael6@macam.ac.il
לימודי יסוד
אנגלית - גב' דבי שטיינברגר
עברית - גב' ליאורה פטרובר
Dstein91160@yahoo.com
liora.petrover@gmail.com

תואר ראשון - תוכנית ר"מים - לימודי גברים
הרב מאיר בקשי
הרב מאיר גבאי
הרב חיים פרג'ון
meirbakshi@gmail.com
meirga26@gmail.com
hfarjon@gmail.com
רישום לימודי המשך
חנוך מיוחד וספרות
073-2750688 nechamir@macam.ac.il
קורסים וציונים 02-6750989 chayag@macam.ac.il
רישום סדירים, אישורים ומשכורות 02-6750981 rubin@macam.ac.il
רישום סדירים,
התנסות בהוראה סטאז' ומתמטיקה
073-2750659 chanih@macam.ac.il
חוב אקדמי ותעודות 02-6750994 banim-jer@macam.ac.il

תואר שני
ראש ביה"ס לתואר שני
ד"ר תמי יחיאלי

tamy1@zahav.net.il
מזכירות 02-6750938 nathalieb@macam.ac.il
הוראת המדעים
ראש התכנית: פרופ' יוסי נוסבוים

yossinus@zahav.net.il
ניהול וארגון מערכות חינוך
ראש התכנית: פרופ' ג'פרי (יוסף) גלנץ

yosglanz@gmail.com
הוראת תושב"ע ומחשבת ישראל
ראש התכנית: הרב ד"ר אברהם וולפיש
rawalfish@gmail.com

למודי המשך נשים
מרכזת לימודי המשך
גב' נחמה ז"ק
nzak@macam.ac.il
מזכירות 0732-750620 tsivikoren@gmail.com
לימודי קודש
מרכזת: גב' מיכל זינגרביץ'
02-6750939 zmichal@macam.ac.il
גיל הרך
מרכזת: גב' שרה רוס
מזכירות


02-6750997
saraross9@gmail.com
adereta@macam.ac.il
חינוך מיוחד
מרכזת: גב' אביבה קטן
מזכירות

02-6750916
avivakatan10@gmail.com
sari.b1987@gmail.com
מדעי המחשב
מרכזת: ד"ר נעמי ליברמן
מזכירות

02-6750723

neomilib@gmail.com
tamare@michlalah.edu
מתמטיקה
מרכזת: ד"ר זיוה דויטש

02-6750949

math@michlalah.edu
ביולוגיה וכימיה
מרכז: ד"ר יוסי ראובני
מזכירות


02-6750962


teva-jer@macam.ac.il
אנגלית
מרכזת: ד"ר אמי זיטר
מזכירות


02-6750968


engl-jer@macam.ac.il
מוסיקה
מרכזת: ד"ר רחל קולנדר
מזכירות


02-6750936


nechamap@macam.ac.il
משאבי למידה
מרכזת: גב' כהן אסנת
מזכירות


02-6750940


ettiy@macam.ac.il
שלוחת מח"ר 02-6750711
073-2750682
naamaf8@gmail.com
racheli0504163335@gmail.com

המחלקה לחינוך ופדגוגיה
סגנית המנהלת לענייני חינוך
ד"ר צילה ארן
מזכירות

taran@macam.ac.il
racheld@michlalah.edu
"ראשית" - כניסה להוראה
ראש היחידה: ד"ר צילה ארן
taran@macam.ac.il
רכזת הכשרה מעשית:
גב' אילנה ארלבוים
ilanaer11@gmail.com
רכזת הכשרה מעשית
גב' יעל בן ארזה
benarza@neto.bezeqint.net
רכזת התמחות
גב' רבקה שטינמץ
rivkasht@macam.ac.il
מזכירויות
קורסים ומרצים
שנה ב, תשלומי מורים מאמנים,
עובד הוראה חדש
אקדמיה כיתה ושנה ג

סטאז'

02-6750929

02-6750710
02-6750930

02-6750735


racheld@michlalah.edu

chinuch1@michlalah.edu
tzipit@macam.ac.il

chinuch2@michlalah.edu

מדרשות
מדרשת אוריה
ראשי המדרשה:
הרב ברוך סליי, הרב יהושע שפירא
מזכירות03-5326677midroria@gmail.com
מדרשת צופיה
ראש המדרשה: הרב משה פרץ
מזכירות


073-2750652


tsofiamid@macam.ac.il
מדרשת יעלה
ראש המדרשה: הרב חיים פרג'ון
מזכירות


050-8539971


jercolelat@macam.ac.il

יועצים אקדמאים
תכנית מ. אד מדעים
פרופ' עלי מרצבך

merzbach@macs.biu.ac.il
תכנית מ. אד לימודי קודש
פרופ' ריבלין
פרופ' יעקב כץ

rivlinyosef@gmail.com
yaacov.katz@biu.ac.il
תכנית מ. אד מנהל חינוכי
פרופ' יעקב כץ

yaacov.katz@biu.ac.il
תכנית מ. אד יעוץ
פרופ' מרדכי רוטנברג

ועדות
ועדת היגוי "חכמה בדרום"
יו"ר - הרב מאיר בקשי

meirbakshi@gmail.com
ועדת חריגים - המחלקה לחינוך
ד"ר צילה ארן, גב' אילנה ארלבוים, ד"ר דבורה רוזנווסר

derosen@macam.ac.il
ועדת משמעת
ד"ר דבורה רוזנווסר

derosen@macam.ac.il
ועדת סטודנטיות עם לקויות למידה
יו"ר ד"ר קובי סגל
ד"ר רעיה אלון

kobisegal@gmail.com
raayaca@gmail.com

סדנה דידקטית
מנהלת: גב' איקה מישר 02-6750729
02-6750730
eka29@walla.co.il
מזכירות sadnad@macam.ac.il

קורסים מקוונים
ראש המחלקה: ד"ר שרה פנטילאט spantelat@gmail.com
מזכירות 073-2750638
02-6750983
tikshuv-jer@michlalah.edu

שכר לימוד
אחראית: גב' איטה גרוס 02-6750921 sachar@macam.ac.il
סדירות 02-6750921 sachar@macam.ac.il
לימודי המשך 02-6750704 sachar@macam.ac.il
גברים 02-6750979 sachar@macam.ac.il
תואר שני 02-6750979 sachar@macam.ac.il
תשלומים שונים 073-2750614 sachar@macam.ac.il

מזכירות אקדמית
מזכירה אקדמית: גב' שרה ברונר 02-6750931 broners@macam.ac.il
מחלקת בחינות / לימודי יסוד ולשון 02-6750932 hoffner@macam.ac.il
לימודי יסוד באנגלית / שיבוץ חדרים / עבודות באיחור 02-6750933 noemieb@macam.ac.il
מחלקת ציונים / לימודי יסוד מחשבים 02-6750703 broners@macam.ac.il

הנהלת חשבונות
חשבת שכר: גב' ציפי יודקוביץ' 073-2750673 zippy@macam.ac.il
משכורות 02-6750910 cromema@gmail.com
ספקים 02-6750700 elkawi60@gmail.com
כללי 02-6750919 Eli7stern@gmail.com

כח אדם בהוראה
מנהלת: גב' לאה וורצל 02-6750702 leahw@macam.ac.il
מזכירות 02-6750702 chanac@macam.ac.il

דיקן הסטודנטים
תואר ראשון - נשים
הרבנית יפה מגנס

02-6750746
052-5665055

ymagnes18@gmail.com
תואר שני - נשים
גב' יעל בן ארזה

benarza@bezeqint.net
תואר ראשון - גברים
הרב מאיר גבאי
meirga26@gmail.com
תואר שני - גברים
הרב ברוך שטיינר
baruch.steiner@gmail.com

ספריה
ספרן ראשי: ניחם רוס
מזכירות
02-6750978
02-6750977
nicham@gmail.com

אתר המכללה
מנהל האתר: דניאל רמתי michlala-site@michlalah.edu
רכזת תוכן: גב' רינה גולדמן 02-6750708 michlala-site@michlalah.edu

המרכז ללימודי השואה
ראש המרכז: גב' אסתר פרבשטין
מנהלת המרכז: דורית טפרברג doritt@macam.ac.il
מזכירות
02-6750992
chavip@macam.ac.il
mls@macam.ac.il

מח"ל
מח"ל אמריקאי
מנהלת: ד"ר דבורה רוזנווסר
רכזת: גב' חנה שוקרון
מזכירות


02-6750906
derosen@macam.ac.il
hannashukrun@macam.ac.il
machal@macam.ac.il
מח"ל צרפתי
הרב דניאל לוי
מזכירות

02-6750956
frmachal@macam.ac.il
מכון "קופרמן" בי"ס בתפוצות
הרב מאיר מיארה
miyarameir@gmail.com

מחלקות שונות
אור קולי - אולפן הקלטות 02-6750712 media-dept@macam.ac.il
ב"ס להשתלמויות
ד"ר נעמי ליברמן
מזכירות

02-6750723
neomilib@gmail.com
e_studies@macam.ac.il
הכשרת מנהלות - אבני ראשה
ד"ר שמואל שנהב
יעל ואן-דייק
מזכירות02-6750751

shenhav@huji.ac.il
yaelvandyke1@gmail.com
ayalas@michlalah.edu
המכון הלימודי 02-6540528 SusieKavon@gmail.com
חדר שכפול 02-6750745
02-6750987
shichpul99@gmail.com
טכנולוגיה בחינוך 02-6750960 media-dept@macam.ac.il
יחידת המחשוב 02-6750960 hadash@macam.ac.il
יחסי צבור
מכללון 02-6750991 michlalon@macam.ac.il
מנהל טכנולוגיות ראשי 02-6750945 yosik@macam.ac.il
מנהלת פיתוח משאבים
גב' שרה רוזנבוים
rsnbm@bezeqint.net
מנו"ף
מנהלת ארגונית: גב' חני קליין
מזכירות


02-6750912


manof@michlalah.edu
מערכת ניהול "משכיל"
גב' שירה ששון
02-6750707 shirasa@macam.ac.il
מעשה חושב 02-6750990 hoshev-jer@macam.ac.il
מרכז תמיכה נפשית 02-6750948 amalia_t@walla.com
מרכז מחקר
ד"ר חוה גרינספלד
ד"ר אורה ויסקינד-אלפר
greens@macam.ac.il
wiselper@gmail.com
מרכז השתלמויות 02-6750957 dinahs@macam.ac.il
פיתוח מקצועי – אופק חדש
ד"ר סימה לוי גרינברג
מזכירות

02-6750758
simagrle@gmail.com
ofek-chadash@michlalah.edu
רכזת רכש
גב' חיה מורי
02-6750720 chayam@macam.ac.il
שירותי דוברות 02-6750746 marlyn@macam.ac.il
שלוחת אילת
הרב חיים פרג'ון, הרב מאיר בקשי
02-6750932 jercolelat@macam.ac.il
hoffner@macam.ac.il
תחנת הרדיו - קול מ"י 02-6750958 rachelam11@gmail.com

טופס פניה - צור קשר

חינוך ופדגוגיה
תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש 2-6
אופק חדש 7-9
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים