סילבוס של הקורסים - תשעא

שם הקורס: ליקויי למידה  (60102)
    תשעא

תיאור הקורס:
בס"ד

סיליבוס לקורס
ליקויי למידה תשע"א

שם המרצה: רז יעל
אופי הקורס: שיעור
היקף הקורס : 2 ש"ש סמסטריאלי .
תיאור כללי:

שכיחות הפרעת לקות למידה הולכת וגדלה באופן משמעותי בעשרים השנה האחרונות.
לקות למידה מחייבת התייחסות חינוכית המתאימה לצרכים יחידניים ודרישות המערכת החינוכית המשקפות את מענה התלמיד לציפיות החינוכיות המותנות בגילו.
זכותם של התלמידים לשוויון הזדמנויות בלמידה ובדרכי ההיבחנות מתבטאת במתן מענה הולם לצורכיהם הייחודיים של תלמידים בעלי ליקויי למידה, מענה שנועד להוציא מן הכוח אל הפועל את הפוטנציאל הטמון בהם. ועל כן קימת חשיבות רבה להקניית מושגי יסוד בתחום ליקויי הלמידה.

מטרות הקורס: פיתוח יכולת להבחנה מבדלת בתלמידים עם לקויות למידה על בסיס הגדרות ותסמונת ליקויי הלמידה. הבהרת מושגי יסוד ופרוט סוגי לקויות הלמידה הספציפיים, הסיבות להן, השפעתן על תהליכי הלמידה והשלכותיהן לתחומי הרגש החברה, והמשפחה.
רכישת ידע על מאפיינים פסיכולוגיים וחינוכיים של הליקויים השונים ופיתוח כלים לעבודה מערכתית לקידום תלמידים עם לקויות למידה.
מטרות
1. הכרות עם ההגדרות השונות לליקויי למידה, מאפייני אוכלוסיית הילדים לקויי הלמידה הגורמים ללקות למידה, ומדיניות משרד החינוך.
2. בחינת המאפיינים של ליקויי למידה התפתחותיים, וליקויי למידה אקדמיים, תוך הצגת מודלים נוירו פסיכולוגיים ורב-ממדיים כבסיס לאבחנה מבדלת בין לקויות למידה וקשיי למידה.
3. דיון בצד התיאורטי והיישומי של גישות העוסקות באבחון ובהערכה של ליקויי למידה.
4. פיתוח יכולת להבחנה מבדלת של תלמידים ליקויי למידה , זיהויים והקניית היכולת להתאים עבורם דרך טיפול מתאימה .
5. הכרות והתייחסות להפרעות התנהגות והיבטים רגשיים וחברתיים של הילד ליקוי הלמידה.נושאי הקורס:
1. הקדמה: (מקורות 6, 23, 24 , 26 )
• הגדרות שונות למונח ליקויי למידה- הסבר, והדגשים הבחנה בין לקות למידה לקושי בלמידה.
• אטיולוגיה של לקויות למידה.
• אוכלוסיית ליקויי הלמידה- שכיחות, מאפיינים, שינוי הדגש עם הגיל, מבוגרים עם ליקויי למידה.
2. המודל הנוירופסיכולוגי: ( מקורות 17 , 24 )
• מוח ולמידה , מרכזים במוח הקשורים ללמידה ודרך פעולתם
3. ליקויי למידה התפתחותיים: (מקורות : 2, 6 , 7, 15, 19, 21)
• ליקויים תפיסתיים: חזותיים , שמיעתיים, תחושתיים ומוטוריים (מקורות 2, 19,15 )
• ליקויים בזיכרון חזותי ושמיעתי (מקור 13 עמ' 115-145, מקור 9 )
• ליקויים בתחום המילולי והשפתי. (מקור 13 152-154, 162-164, מקור 7 )
• ליקויים בהבנה חברתית .( מקור 4 )
• ליקויי למידה לא מילוליים N.V.L.D
4. קשיים בלמידה על רקע ליקויים ותסמונות שונות (מקורות 1, 5 , 8, 11, 12, 14).
• ליקויים בקשב וריכוז ובפונקציות ניהוליות ADHD,
• הפרעות התנהגותיות: זיהוי , דרכי טיפול והתמודדות בכיתה . (+ מקור 4 עמ' 81-90)

5. ליקויים חברתיים וליקויים תקשורתיים תוך יצירת הבחנה מבדלת. (מקורות 4 , 10, 20 )
• בחינת המאפיינים החברתיים ,הרגשיים וההתנהגותיים.
• השוואה בין ליקויים תקשורתיים , תסמונת אספרגר , אוטיזם ו .P.D.D. ( מקור 10)
• דרכי התמודדות והוראה לתלמידים בעלי קשיים תקשורתיים.
6. דרכי התמודדות ועבודה בכיתה הטרוגנית עם תלמידים מתקשים: (מקורות 3, 12 ,13 16,18)
• דרכי איתור , התמודדות וטיפול בליקויים אלו ( מקורות 3 , 13 )
• שילוב שיטות שונות בהוראה תוך שימוש באמצעים שונים בלמידה. (13 עמ' 306-327 , 388-400)
• שילוב הילד ליקויי הלמידה במסגרות חינוך רגילות.

חלוקה בהתאם לרצף ההעברה
תחום תת נושא
1 הקדמה לליקויי למידה הקדמה , הגדרות שונות ללקויות למידה ,
אוכלוסיית ליקויי הלמידה- שכיחות, מאפיינים, שינוי הדגש עם הגיל,
2 הקדמה לליקויי למידה
המודל הנוירופסיכולוגי אטיולוגיה של ליקויי למידה מוח ולמידה.
מרכזים במוח הקשורים ללמידה ודרך פעולתם.

3 ליקויי למידה התפתחותיים
תפיסה חזותית ליקויים בתפיסה חזותית : זיהוי חזותי , רצף חזותי, ודמות ורקע, תוך נתינת דגש על ההגדרה , אפיוני הלקות , הכנת תוכנית עבודה ודרכי הטיפול הרלוונטיים באופן פרטני וכיתתי.
4 ליקויי למידה התפתחותיים
תפיסה חזותית ליקויים בתפיסה חזותית : תפיסה מרחבית גשטלט , ומיקוד ראיה, תוך נתינת דגש על ההגדרה , אפיוני הלקות הכנת תוכנית עבודה ודרכי הטיפול הרלוונטיים באופן פרטני וכיתתי.
5 ליקויי למידה התפתחותיים
תפיסה שמיעתית ליקויים בתפיסה השמיעתית : הבחנה שמיעתית, מודעות פונולוגית ורצף שמיעתי תוך נתינת דגש על ההגדרה , אפיוני הלקות , הכנת תוכנית עבודה ודרכי הטיפול הרלוונטיים באופן פרטני וכיתתי.

6 ליקויי למידה התפתחותיים
מערכת המגע והתחושה ליקויים תחושתיים ליקויים וסטבולריים, ליקויים מוטוריים : מוטוריקה גסה ועדינה תוך השלכה לכתיבה. התייחסות לשגיאות כתיב .
7 A.D.H.D ליקויים בקשב וריכוז ובפונקציות ניהוליות: אפיונים, איתור ואבחון A.D.H.D.
8 A.D.H.D
קשיים התנהגותיים דרכי טיפול בילדים עם A.D.H.D : דרכי הוראה בכיתה, וטיפול אישי. הפרעות התנהגותיות: זיהוי , דרכי טיפול והתמודדות בכיתה ובאופן אישי.
9 ליקויי למידה התפתחותיים
ליקויים בזיכרון ליקויים בזיכרון: הכרות עם השלבים השונים בזכירה.
10 ליקויי למידה התפתחותיים
ליקויים בזיכרון חזותי ושמיעתי ליקויים בזיכרון: דרכי טיפול בכיתה.
מציאת אסטרטגיות יעילות לזכירה יעילה יותר.
11 ליקויי למידה התפתחותיים
ליקויים בשפה ליקויים בשפה, הכרות עם המבנה הלשוני של השפה. ליקויים בשפה: התייחסות ללקויות שפה ספציפיות: פונולוגיה, מורפולוגיה, סינטקס, סמנטיקה ופרגמאטיקה.
12 ליקויי למידה התפתחותיים
ליקויים בשפה ליקויים בשפה: התייחסות ללקויות שפה ספציפיות: גמגום, אילמות בוררנית, ודיסלקציה תוך דיון בנוגע לדרכי הטיפול והכנת תוכנית עבודה באופן אינדיבידואלי וכיתתי .
דרכי טיפול בשפה דרך סכמות גראפיות ושילובם בהוראה וכן שילוב משחקי שפה שונים ומגוונים.
13 ליקויי למידה התפתחותיים
ליקויים בהבנה חברתית בחינת המאפיינים החברתיים ,הרגשיים וההתנהגותיים.
ליקויים חברתיים וליקויים תקשורתיים תוך יצירת הבחנה מבדלת והשוואה לליקויי למידה לא מילוליים N.V.L.D וליקויי תקשורת: תסמונת אספרגר , אוטיזם ו .P.D.D.
14 לקויות למידה אקדמיות


שילוב הילד ליקויי הלמידה לקויות ברכישת הקריאה : דיסלקסיה
הכרות עם שיטות שונות ברכישת הקריאה ומשמעותן.

שילוב הילד ליקויי הלמידה במסגרות חינוך רגילות, תוך הכרות עם המסגרות השונות.
דיון ביחס לדרכי הוראה והתמודדות בכיתות הטרוגניות.

דרכים ואמצעי הוראה
1. הרצאות מלוות במצגות .
2. הבאת קטעי סרטים החושפים את תפקודם של תלמידים ליקויי למידה ומציגים דרכי
טיפול רלוונטיים.
3. ניהול דיונים.

דרישות הקורס:
1. נוכחות בשיעורים על פי התקנון .
2. חובה: קריאת ספרות מקצועית מתוך חוברת מאמרים נבחרים וביבליוגרפיה.
3. הגשת תרגיל.
4. מבחן מסכם

רשימה ביבליוגרפית
חובה
1. ברקלי ראסל, א. (2007) לשלוט ב -A.D.H.D המדריך השלם והמוסמך להבנת הפרעות קשב וריכוז , גלילה הוצאה לאור. עמ' 105-128 , 203-216, 227-299.
2. דיל דורית (1999) על ילדים חושים ותנועה / התפתחות חושית ותנועתית הוצאת האגף לתוכניות לימודים משרד החינוך ירושלים . עמ' 16-42, 50-55, 84, 98.
3. טלמור מוריה (2003 ) הוראה מתקנת הלכה למעשה, מכללת תלפיות. עמ' 43-66, 73-74 , 79-130.
4. לאבוי ריצרד (2006) קשה כל כך להתיידד אתך, איך לעזור לילד הסובל מליקויי למידה להשיג הצלחה חברתית הוצאת אמציה . עמ' 27-49, 81-90- חרדה , 91-117- קשיי שפה , 118-154- פארא-לינגוויסטיקה) , 390-400.
5. מנור איריס (2002 ) הפרעה בקשב וריכוז – הגדרה אבחון וטיפול , ניצן - כתב עת "להיות כמו כולם" גליון 18 עמ' 4-9 .
6. עמלה ע. (2000) ליקויי למידה האתגר, איתיאב בית הוצאה לאור. 15-22 ,29-36 , 43-74.
7. רום אניטה , סגל מיכל, צור בתיה (2005) ילד מהו אומר? על התפתחות שפה אצל ילדים. הוצאת מכון מופת.
8. ריף סנדרה (2009) כיצד לחנך וללמד ילדים עם A.D.H.D / A,D,D,הפרעת קשב והתנהגות שיטות אסטרטגיות והתערבויות מעשיות . הוצאת ספרים אח בע"מ . עמ' 65-58, 171-198, 201-204, 205-243.
רשות
9. אייל ניצה , רייכטל יעל (2008 ) חוכמת הזיכרון המעשי הוצאת אריה ניר. עמ' 14-33, 80-83, 96-106, 121-134, 136-148, 158-162, 168-169.
10. אטווד טוני (2006) תסמונת אספרגר : מדריך להורים ואנשי מקצוע הוצאת אח.עמ' 16-75, 97-98, 112 , 122, 139 , 152 , 203-209.
11. גימפל , אמנון ( 2008) אימון מוחי לריפוי הפרעת קשב וריכוז הוצאת א. גימפל. עמ' 25-36, 48, 51-85.
12. לאבוי ריצרד (2007) פריצת דרך במוטיבציה, ששה סודות שיעוררו מוטיבציה אצל ילדיכם הוצאת אמציה . עמ' 60-146, 165-173, 247-251.
13. לוין מל (2006) כל ילד חושב אחרת. דרך
שם הקורס: ליקויי למידה- מתוקשב  (60103)
    תשעא

תיאור הקורס:

בס''דסילבוס לקורס ליקויי למידה תשע''א ס''א /
לילך לאה כהן מס' קורס:60103

כללי:
מטרות הקורס: נכיר את ההגדרות השונות לליקויי למידה, מאפייני אוכלוסיית הילדים לקויי הלמידה, והגורמים ללקות הלמידה.נבחן את המאפיינים של ליקויי למידה התפתחותיים וליקויי למידה אקדמיים.נכיר את הסוגים השונים של ליקויי הלמידה המצויים בקרב הכיתות הרגילות.נלמד דרכי התמודדות וטיפול בליקויי הלמידה השונים תוך הבחנה בין תפקידיהם של המחנך והמורה המקצועי, שאינם מורים לחינוך מיוחד לבין תפקידיהם של אנשי המקצוע השונים הקיימים במסגרת ביה''ס ומחוצה לו.
בקורס זה נשים דגש רב על איתור והעצמה של נקודות החוזק וסגנונות הלמידה של תלמידים ליקויי למידה, שכן,אלו המפתחות העיקריים להצלחותיהם של התלמידים בכל ההתמודדויות שיידרשו להם בהמשך דרכם.

נושאים:
השיעורים ''יי'למדו'' בימי רביעי בין התאריכים כה תשרי התשע''א 3.10.10,לתאריך י' שבט 15.1.2011-בסה''כ 13 מפגשים.

1. נושא ראשון:הגדרות לליקויי למידה. הדילמה ליקויי למידה או לא ,היקף התופעה והגורמים לליקויי הלמידה.
2. נושא שני:מבנה המוח,גישות נוירו-פסיכולוגיות בהבנת ליקויי למידה וסוגים של ליקויי למידה.
3. נושא שלישי:שמונה המערכות – פרדיגמה של מל לוין.
4. נושא רביעי:מערכת הזיכרון.
5. נושא חמישי:התפתחות חושית ותנועתית.
6. נושא ששי:קשיי קריאה, דיסלקסיה- גורמים ואבחון.
7. נושא שביעי:קשיי כתיבה ודיסגרפיה.
8. נושא שמיני:קשיים במתמטיקה- דיסקלקוליה.
9. נושא תשיעי:קשיי שפה.
10 נושא עשירי:קשיי קשב וריכוז ו.ADHD-
11 נושא אחד עשר:קושי בארגון.
12 נושא שנים עשר:קשיים חברתיים של תלמידים ליקויי למידה.
13 נושא שלושה עשר:אבחון ודרכי טיפול.
14 סרט חובה: צפייה בסרט ''כמה קשה זה יכול להיות'' של ריק לאבוי.

ביבליוגרפיה:
1. אייל,נ.(2000). הגמד החושב, פסיכולוגיה של מחשבות. אריה ניר הוצאה לאור.
2. אייל,נ.(1994). מסע אל הזיכרון. הוצאת ספרים מעריב. תל אביב.
3. אנגל,ר.(1994). דיסגרפיה - היבטים עיוניים ומעשיים לטיפול בלקות הכתיבה. הוצאת רמות.
4. ברקלי,ר,א.(1997). לשלוט ב- A..D.H.D. . מדריך מלא ומוסמך להבנת קשב וריכוז.
הוצאת גלילה. תל אביב.
5. גימפל,א.(2008).אימון מוחי לריפוי הפרעת קשב וריכוז.קורן הוצאה לאור.(מתורגם).
6. גרין,כ; קיט,צ.(2001). להבין ולטפל ב-A.D.H.D.. שמעוני הוצאה לאור. (מתורגם).
7. דייויס,ר,ד.(2000). הדיסלקציה כמתנה. דפוס חבצלת. תל אביב.(מתורגם).
8. דרעין,ע.(2001).הילד ההיפראקטיבי. הוצאת אח.
9. דרעין,ע.(1993). נוירופסיכולוגיה והילד החריג.הוצאת ספרים ספרית הפועלים.
10. היימן,ט.(2000).ליקויי למידה .האוניברסיטה הפתוחה.
11. וינגרוד,ב.(1998). ליקויי למידה- הקניית קריאה, תאוריה, זיהוי וטיפול. הוצאת ספרים אח''י בע''מ.
12. וינגרוד,ב.(1992). ליקויי למידה- קשיים בכתיבה ובכתיב, תאוריה אבחון וטיפול.
הוצאת מכללת דוד ילין.
13.חגי,ע.(2005). ילד שלי מיוחד. (על ילדים עם קשיים תחושתיים,מוטוריים,
שפתיים תקשורתיים והתנהגותיים). מודן הוצאה לאור.
14.טיאנו,ש.; מנור,א.(2001). לחיות עם הפרעות קשב וריכוז. הוצאת דיונון. תל אביב.
15.יזדי-עוגב,א.(2005). לא קלוץ! יש לי הפרעה התפתחותית בקואורדינציה. גבריאל
הוצ''ל.
16.לוין,מ. (2006). כל ילד חושב אחרת. מודן הוצאה לאור.
17.לאבוי,ר. (2006). קשה כל-כך להתיידד איתך.''אמציה'' הוצאת ספרים.חיפה.
18.סימפסון, ש.(1994). הילד לקוי הלמידה בבית ובבית הספר. הוצאת חוקת ובניו.
בני ברק.
19.ספקטור,נ.(1995). דיסלקציה וליקויי למידה אחרים. הוצאת מודן.
20.ספקטור,נ.(1979). שיקום ליקויי למידה. הוצאת מסדה.
21.עמלה,ע.(2000). ליקויי למידה- האתגר. איתיאב בית הוצאה לאור.
22.עמלה,ע.(2000). מפתח לדלת נעולה. (לפרוץ את מחסום הדיסלקציה). הוצאת
הקיבוץ המאוחד.
23.פאולר,מ.(2001). אולי אתם מכירים את המתבגר שלי?. שמעוני הוצאה לאור.
24 .פטרזייל- פרנקל,ת.(2008).מקום בטוח.שמחה הוצאה לאור.
25.קידרון,ר.(1985). קשיים בלמידת חשבון. אוצר המורה.
26.רובינס,א.(1998). להעיר את הענק שבפנים. הוצאת אור עם. (מתורגם).
27.רוזנברג,מ.(1996). מיפוי אבחונים לאיתור ליקויי למידה ותפקוד. הוצאת אח.
28.רייטי,ג'.(2005). מדריך למשתמש במוח-תפיסה,קשב וארבע זירות המוח.הוצאת
זמורה-ביתן.
29.שרן,ש.(1996). ליקויי למידה ותיקונם. הוצאת ספרית הפועלים.

מאמרים:

1. ארבל,מ.(2004). הפרעות קשב וריכוז המלווה בהיפראקטיביות.שדה חמד.
2. אריך,ג.(2003). השגת הקשב של המוח. בתוך: חנוך לנער על פי מוחו. הוצאת מכון
ברנקו וייס.
3. הורוביץ,י.(2004). השוואה בין דיסלקטים לקוראים תקינים.עבודת m.a..אוני' חיפה.
4. כצנלסון,ע.(2005).ילדים מסורבלים: הגדרה, אבחון וטיפול.החינוך וסביבו,
(כז),330-321.
5. לשם,א.(2000). חקר הדיסלקציה ותרומתו להבנת תהליך הקריאה. הד החינוך ,
עד',(9).
6. מנור,א.(2002). הפרעה בקשב וריכוז A.D.H.D.. להיות כמו כולם, 18עמ': 9-4.
מופיע במקראה.
7. פלורנטל,ע.(2006).תעתועי הזיכרון והשליטה עליו.במכללה.(לוינסקי).
8. פרייליך,ר.(1997). העקביות בתחושת בדידות, קוהרנטיות וסטטוס חברתי של
תלמידים. בעלי ליקויי למידה בכיתות משולבות: מחקר אורך. עבודת M.A.
אוניברסיטת תל אביב.
9. שוורצמן,ג.(1997). ילדים הלוקים בקשב ,ריכוז והיפראקטיביות. ילדים מקשים
או מתקשים?. שדה חמד, 41 (1),74-65.

המקראה של הקורס – חובה לשימוש במהלך כל הקורס.
שם המקראה: ''אוסף מאמרים לקורס: ליקויי למידה /זכריה,י; כהן,ל; רנלס,א.(2005)
ניתן לרכוש בחנות הספרים של המכללה. רצוי בהקדם!!!
מס' קטלוג של המקראה 731 או 738
ככל שירבו הזמנות - השכפול לחוברות יזורז!
לימוד פורה!!!!לילך-לאה כהן
הערות:
נוכחות – לפחות ב 80 אחוז מהשיעורים.
מרכיבי הציון:
א.ממוצע של חמש מטלות החובה הקשורות ליחידות הלימוד (שלוש מטלות הקשורות ליחידות נלמדות ושתי מטלות קשורות ישירות למאמרים מתוך מקראת הקורס) – 50 אחוז
ב.עבודת סיכום – 50 אחוז –ניתן למוסרה במועד הגשת העבודות במכללה.
ג.רשות וזכות-תוספת 5% אוטומטיים על השתתפות של ארבעה פורומים ומעלה כאשר כל פורום = יחידת לימוד שונה.
٭יש לשים לב למועדי הגשה של המטלות,נא להקפיד על עמידה בזמנים.
מאמר ראשון(מטלה מס' 1) בנושא:''על חושים ותנועה:ראיה, שמיעה,חושית-מוטורית''.במקראה
עמ'11-14+25-31 תאריך הגשה (משלוח במייל): יט מר חשון 27.10.10

מאמר שני (מטלה מס 4) בנושא: בנושא: ''הפרעה בקשב וריכוז-ADHD'' /דר' מנור במקראה.
תאריך הגשה (משלוח במייל): כב טבת 5.1.11

שנה טובה ומוצלחת לכולנו !!!
לילך- לאה כהןשם הקורס: ליקויי למידה  (60104)
    תשעא

תיאור הקורס:
שכיחות הפרעת לקות למידה הולכת וגדלה באופן משמעותי בעשרים השנה האחרונות.
לקות למידה מחייבת התייחסות חינוכית המתאימה לצרכים יחידניים ודרישות המערכת החינוכית המשקפות את מענה התלמיד לציפיות החינוכיות המותנות בגילו.
זכותם של התלמידים לשוויון הזדמנויות בלמידה ובדרכי ההיבחנות מתבטאת במתן מענה הולם לצורכיהם הייחודיים של תלמידים בעלי ליקויי למידה, מענה שנועד להוציא מן הכוח אל הפועל את הפוטנציאל הטמון בהם. ועל כן קימת חשיבות רבה להקניית מושגי יסוד בתחום ליקויי הלמידה.

מטרות הקורס: פיתוח יכולת להבחנה מבדלת בתלמידים עם לקויות למידה על בסיס הגדרות ותסמונת ליקויי הלמידה. הבהרת מושגי יסוד ופרוט סוגי לקויות הלמידה הספציפיים, הסיבות להן, השפעתן על תהליכי הלמידה והשלכותיהן לתחומי הרגש החברה, והמשפחה.
רכישת ידע על מאפיינים פסיכולוגיים וחינוכיים של הליקויים השונים ופיתוח כלים לעבודה מערכתית לקידום תלמידים עם לקויות למידה.
מטרות
1. הכרות עם ההגדרות השונות לליקויי למידה, מאפייני אוכלוסיית הילדים לקויי הלמידה הגורמים ללקות למידה, ומדיניות משרד החינוך.
2. בחינת המאפיינים של ליקויי למידה התפתחותיים, וליקויי למידה אקדמיים, תוך הצגת מודלים נוירו פסיכולוגיים ורב-ממדיים כבסיס לאבחנה מבדלת בין לקויות למידה וקשיי למידה.
3. דיון בצד התיאורטי והיישומי של גישות העוסקות באבחון ובהערכה של ליקויי למידה.
4. פיתוח יכולת להבחנה מבדלת של תלמידים ליקויי למידה , זיהויים והקניית היכולת להתאים עבורם דרך טיפול מתאימה .
5. הכרות והתייחסות להפרעות התנהגות והיבטים רגשיים וחברתיים של הילד ליקוי הלמידה.נושאי הקורס:
1. הקדמה: (מקורות 6, 23, 24 , 26 )
• הגדרות שונות למונח ליקויי למידה- הסבר, והדגשים הבחנה בין לקות למידה לקושי בלמידה.
• אטיולוגיה של לקויות למידה.
• אוכלוסיית ליקויי הלמידה- שכיחות, מאפיינים, שינוי הדגש עם הגיל, מבוגרים עם ליקויי למידה.
2. המודל הנוירופסיכולוגי: ( מקורות 17 , 24 )
• מוח ולמידה , מרכזים במוח הקשורים ללמידה ודרך פעולתם
3. ליקויי למידה התפתחותיים: (מקורות : 2, 6 , 7, 15, 19, 21)
• ליקויים תפיסתיים: חזותיים , שמיעתיים, תחושתיים ומוטוריים (מקורות 2, 19,15 )
• ליקויים בזיכרון חזותי ושמיעתי (מקור 13 עמ' 115-145, מקור 9 )
• ליקויים בתחום המילולי והשפתי. (מקור 13 152-154, 162-164, מקור 7 )
• ליקויים בהבנה חברתית .( מקור 4 )
• ליקויי למידה לא מילוליים N.V.L.D
4. קשיים בלמידה על רקע ליקויים ותסמונות שונות (מקורות 1, 5 , 8, 11, 12, 14).
• ליקויים בקשב וריכוז ובפונקציות ניהוליות ADHD,
• הפרעות התנהגותיות: זיהוי , דרכי טיפול והתמודדות בכיתה . (+ מקור 4 עמ' 81-90)

5. ליקויים חברתיים וליקויים תקשורתיים תוך יצירת הבחנה מבדלת. (מקורות 4 , 10, 20 )
• בחינת המאפיינים החברתיים ,הרגשיים וההתנהגותיים.
• השוואה בין ליקויים תקשורתיים , תסמונת אספרגר , אוטיזם ו .P.D.D. ( מקור 10)
• דרכי התמודדות והוראה לתלמידים בעלי קשיים תקשורתיים.
6. דרכי התמודדות ועבודה בכיתה הטרוגנית עם תלמידים מתקשים: (מקורות 3, 12 ,13 16,18)
• דרכי איתור , התמודדות וטיפול בליקויים אלו ( מקורות 3 , 13 )
• שילוב שיטות שונות בהוראה תוך שימוש באמצעים שונים בלמידה. (13 עמ' 306-327 , 388-400)
• שילוב הילד ליקויי הלמידה במסגרות חינוך רגילות.

חלוקה בהתאם לרצף ההעברה
תחום תת נושא
1 הקדמה לליקויי למידה הקדמה , הגדרות שונות ללקויות למידה ,
אוכלוסיית ליקויי הלמידה- שכיחות, מאפיינים, שינוי הדגש עם הגיל,
2 הקדמה לליקויי למידה
המודל הנוירופסיכולוגי אטיולוגיה של ליקויי למידה מוח ולמידה.
מרכזים במוח הקשורים ללמידה ודרך פעולתם.

3 ליקויי למידה התפתחותיים
תפיסה חזותית ליקויים בתפיסה חזותית : זיהוי חזותי , רצף חזותי, ודמות ורקע, תוך נתינת דגש על ההגדרה , אפיוני הלקות , הכנת תוכנית עבודה ודרכי הטיפול הרלוונטיים באופן פרטני וכיתתי.
4 ליקויי למידה התפתחותיים
תפיסה חזותית ליקויים בתפיסה חזותית : תפיסה מרחבית גשטלט , ומיקוד ראיה, תוך נתינת דגש על ההגדרה , אפיוני הלקות הכנת תוכנית עבודה ודרכי הטיפול הרלוונטיים באופן פרטני וכיתתי.
5 ליקויי למידה התפתחותיים
תפיסה שמיעתית ליקויים בתפיסה השמיעתית : הבחנה שמיעתית, מודעות פונולוגית ורצף שמיעתי תוך נתינת דגש על ההגדרה , אפיוני הלקות , הכנת תוכנית עבודה ודרכי הטיפול הרלוונטיים באופן פרטני וכיתתי.

6 ליקויי למידה התפתחותיים
מערכת המגע והתחושה ליקויים תחושתיים ליקויים וסטבולריים, ליקויים מוטוריים : מוטוריקה גסה ועדינה תוך השלכה לכתיבה. התייחסות לשגיאות כתיב .
7 A.D.H.D ליקויים בקשב וריכוז ובפונקציות ניהוליות: אפיונים, איתור ואבחון A.D.H.D.
8 A.D.H.D
קשיים התנהגותיים דרכי טיפול בילדים עם A.D.H.D : דרכי הוראה בכיתה, וטיפול אישי. הפרעות התנהגותיות: זיהוי , דרכי טיפול והתמודדות בכיתה ובאופן אישי.
9 ליקויי למידה התפתחותיים
ליקויים בזיכרון ליקויים בזיכרון: הכרות עם השלבים השונים בזכירה.
10 ליקויי למידה התפתחותיים
ליקויים בזיכרון חזותי ושמיעתי ליקויים בזיכרון: דרכי טיפול בכיתה.
מציאת אסטרטגיות יעילות לזכירה יעילה יותר.
11 ליקויי למידה התפתחותיים
ליקויים בשפה ליקויים בשפה, הכרות עם המבנה הלשוני של השפה. ליקויים בשפה: התייחסות ללקויות שפה ספציפיות: פונולוגיה, מורפולוגיה, סינטקס, סמנטיקה ופרגמאטיקה.
12 ליקויי למידה התפתחותיים
ליקויים בשפה ליקויים בשפה: התייחסות ללקויות שפה ספציפיות: גמגום, אילמות בוררנית, ודיסלקציה תוך דיון בנוגע לדרכי הטיפול והכנת תוכנית עבודה באופן אינדיבידואלי וכיתתי .
דרכי טיפול בשפה דרך סכמות גראפיות ושילובם בהוראה וכן שילוב משחקי שפה שונים ומגוונים.
13 ליקויי למידה התפתחותיים
ליקויים בהבנה חברתית בחינת המאפיינים החברתיים ,הרגשיים וההתנהגותיים.
ליקויים חברתיים וליקויים תקשורתיים תוך יצירת הבחנה מבדלת והשוואה לליקויי למידה לא מילוליים N.V.L.D וליקויי תקשורת: תסמונת אספרגר , אוטיזם ו .P.D.D.
14 לקויות למידה אקדמיות


שילוב הילד ליקויי הלמידה לקויות ברכישת הקריאה : דיסלקסיה
הכרות עם שיטות שונות ברכישת הקריאה ומשמעותן.

שילוב הילד ליקויי הלמידה במסגרות חינוך רגילות, תוך הכרות עם המסגרות השונות.
דיון ביחס לדרכי הוראה והתמודדות בכיתות הטרוגניות.

דרכים ואמצעי הוראה
1. הרצאות מלוות במצגות .
2. הבאת קטעי סרטים החושפים את תפקודם של תלמידים ליקויי למידה ומציגים דרכי
טיפול רלוונטיים.
3. ניהול דיונים.

דרישות הקורס:
1. נוכחות בשיעורים על פי התקנון .
2. חובה: קריאת ספרות מקצועית מתוך חוברת מאמרים נבחרים וביבליוגרפיה.
3. הגשת תרגיל.
4. מבחן מסכם

רשימה ביבליוגרפית
חובה
1. ברקלי ראסל, א. (2007) לשלוט ב -A.D.H.D המדריך השלם והמוסמך להבנת הפרעות קשב וריכוז , גלילה הוצאה לאור. עמ' 105-128 , 203-216, 227-299.
2. דיל דורית (1999) על ילדים חושים ותנועה / התפתחות חושית ותנועתית הוצאת האגף לתוכניות לימודים משרד החינוך ירושלים . עמ' 16-42, 50-55, 84, 98.
3. טלמור מוריה (2003 ) הוראה מתקנת הלכה למעשה, מכללת תלפיות. עמ' 43-66, 73-74 , 79-130.
4. לאבוי ריצרד (2006) קשה כל כך להתיידד אתך, איך לעזור לילד הסובל מליקויי למידה להשיג הצלחה חברתית הוצאת אמציה . עמ' 27-49, 81-90- חרדה , 91-117- קשיי שפה , 118-154- פארא-לינגוויסטיקה) , 390-400.
5. מנור איריס (2002 ) הפרעה בקשב וריכוז – הגדרה אבחון וטיפול , ניצן - כתב עת "להיות כמו כולם" גליון 18 עמ' 4-9 .
6. עמלה ע. (2000) ליקויי למידה האתגר, איתיאב בית הוצאה לאור. 15-22 ,29-36 , 43-74.
7. רום אניטה , סגל מיכל, צור בתיה (2005) ילד מהו אומר? על התפתחות שפה אצל ילדים. הוצאת מכון מופת.
8. ריף סנדרה (2009) כיצד לחנך וללמד ילדים עם A.D.H.D / A,D,D,הפרעת קשב והתנהגות שיטות אסטרטגיות והתערבויות מעשיות . הוצאת ספרים אח בע"מ . עמ' 65-58, 171-198, 201-204, 205-243.
רשות
9. אייל ניצה , רייכטל יעל (2008 ) חוכמת הזיכרון המעשי הוצאת אריה ניר. עמ' 14-33, 80-83, 96-106, 121-134, 136-148, 158-162, 168-169.
10. אטווד טוני (2006) תסמונת אספרגר : מדריך להורים ואנשי מקצוע הוצאת אח.עמ' 16-75, 97-98, 112 , 122, 139 , 152 , 203-209.
11. גימפל , אמנון ( 2008) אימון מוחי לריפוי הפרעת קשב וריכוז הוצאת א. גימפל. עמ' 25-36, 48, 51-85.
12. לאבוי ריצרד (2007) פריצת דרך במוטיבציה, ששה סודות שיעוררו מוטיבציה אצל ילדיכם הוצאת אמציה . עמ' 60-146, 165-173, 247-251.
13. לוין מל (2006) כל ילד חושב אחרת. דרך צלחה לליקויי למידה ולבעלי הפרעות קשב הוצאת מודן. עמ' 17-44, 115-145, 152-154 , 162-164 , 188-191.
14. מנור איריס, שמואל טיאני (2005 ) לחיות עם הפרעת קשב וריכוז
שם הקורס: כישורי הוראה  (60122)
    תשעא

תיאור הקורס:
שם הקורס: כישורי הוראה
ס"א : הרצאה – 2 ש"ש
מרצה : אסתר פרנס

מטרת הקורס:
הסדנה מהווה את הנדבך הראשון בהתנסות התלמידה בהוראה. היא כוללת הגדרת תפקיד המורה כמפעיל תהליך למידה בכתה, זיהוי מיומנויות הוראה והבנה כי באמצעות פיתוח חשיבה רפלקטיבית מגיעים למקצועיות בהוראה. פיתוח חשיבה רפלקטיבית יעשה, באמצעות הפעלה משותפת של הקבוצה, ובפיתוח מערכת שיקולי דעת המתייחסת לתכנון השיעור. תכנון הלוקח בחשבון את התוכן הנלמד ואת אוכלוסיית התלמידים.
למידות אלו צריכות לבוא לידי ביטוי בהוראת עמיתים ב- VTR(הקלטה בווידיאו) ובדיון שיערך בעקבות הצפייה.
Course : Introduction to Teaching
Lecturer: Esther Parnes
Course Objective:
This is an introductory course to education where we will define and discuss the role of the teacher in education, the role of education in modern day setting, and implementation of teaching strategies in the classroom.

יחידות הוראה:
1. כתיבת מערך
• הגדרת יחידת לימוד
• מטרות השיעור
• פעילות למידה המותאמת להשגת המטרות
• שיקולי דעת
2. מסירה של יחידת הוראה (15 דקות). המסירה מצולמת במעגל טלוויזיה סגור (VTR)
3. רפלקציה
• תאור ושחזור במהלך השיעור
• הנמקה, צידוק ושיקול דעת
• תכנון עתידי (כולל למידות מהדיון)
4. צפייה בשיעור, הכוללת כתיבת יומן תוך כדי ציון מה הן התובנות שרכשת במשך אותו שיעור
5. כישורי הוראה
• שאילת שאלות
• פתיחה לשיעור והצגת נושא
• אמצעים דידקטיים (לוח, כרטיסים, משחקים, מכשירים, וכו')
• שיתוף תלמידים במהלך השיעור, יכולת האזנה לתלמידים
• ביטחון עצמי בסיטואציות ההוראה
• מיקוד הלמידה
• מידה הרלוונטיות של התוכן לתלמידים
• שימוש בדף מקורות
• מידת המוכנות (שליטה) בתוכן הנדרש
• צורת עמידה בכתה, שפת הגוף
• האווירה במהלך השיעור
• תרבות הדיבור של המורה ובהירות, כושר הבעה בע"פ
חובות הקורס:
10% כתיבת מערך
30% רפלקציה
10% יומן שבועי
50% עבודת סיכום
קריאת מאמרים ושילובם
חובות הקורס:
10% כתיבת מערך
30% רפלקציה
10% יומן שבועי
50% עבודת סיכום
קריאת מאמרים ושילובם


שם הקורס: כישורי הוראה  (60123)
    תשעא

תיאור הקורס:
בס"ד

קורס: כישורי הוראה- סדנא להוראת עמיתים.

מרצה: אילנה ארלבוים.

סילבוס

רציונאל ומטרות.

הסדנא מהוה נדבך ראשון בהתנסות בהוראה. בסדנא התלמידות מתנסות בהפעלת תהליכי למידה בכיתה.
על הסטודנטית להוכיח שליטה בחומר ההוראה, לזהות ולהפעיל כישורי הוראה, ולהתאמן בפיתוח חשיבה רפלקטיבית.
על הסטודנטית להכין יחידת לימוד בת כרבע שעה ללמד את היחידה לחברותיה, לצפות להשתתף ולהעריך שיעורים של התלמידות האחרות, ולצפות בVTR בשיעור שלימדה ולמלא שאלון הערכה.חובות הקורס

1. השתתפות פעילה בכל השיעורים. מילוי דפי צפייה ב-10 שיעורים.
2. כתיבת מערך ליחידת הוראה בת 15 דקות
המערך כולל: הגדרת יחידת הלימוד, ניסוח מטרות, תכנון פעילות למידה, שיקולי דעת דידקטיים
סיכומי בינים ושאלות משוב.
3. הוראת עמיתים
4. כתיבת רפלקציה אחרי השיעור ואחרי הצפייה בצילום. (יש למסור את הרפלקציה תוך שבועיים מיום מסירת השיעור)
5. עבודת סיכום.
6. עיון במאמרים להעשרה.


כישורי הוראה

1. שליטה בחומר ההוראה
2. ניסוח מטרות
3. שאילת שאלות
4. עזרי הוראה: מראה לוח, דף מקורות, ואמצעי עזר נוספים
5. פתיחה לשיעור
6. שיקולי דעת דידקטיים (ש.ד.ד)
7. סיכומי ביניים ושאלות משוב
8. תרבות דיבור ורמת שפה

60124   רפלקציה בהוראה - אילה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: כישורי הוראה  (60125)
    תשעא

תיאור הקורס:
שם הקורס: כישורי הוראה (60122)
ס"א : הרצאה – 2 ש"ש
מרצה : אסתר פרנס

מטרת הקורס:
הסדנה מהווה את הנדבך הראשון בהתנסות התלמידה בהוראה. היא כוללת הגדרת תפקיד המורה כמפעיל תהליך למידה בכתה, זיהוי מיומנויות הוראה והבנה כי באמצעות פיתוח חשיבה רפלקטיבית מגיעים למקצועיות בהוראה. פיתוח חשיבה רפלקטיבית יעשה, באמצעות הפעלה משותפת של הקבוצה, ובפיתוח מערכת שיקולי דעת המתייחסת לתכנון השיעור. תכנון הלוקח בחשבון את התוכן הנלמד ואת אוכלוסיית התלמידים.
למידות אלו צריכות לבוא לידי ביטוי בהוראת עמיתים ב- VTR(הקלטה בווידיאו) ובדיון שיערך בעקבות הצפייה.
Course : Introduction to Teaching
Lecturer: Esther Parnes
Course Objective:
This is an introductory course to education where we will define and discuss the role of the teacher in education, the role of education in modern day setting, and implementation of teaching strategies in the classroom.

יחידות הוראה:
1. כתיבת מערך
• הגדרת יחידת לימוד
• מטרות השיעור
• פעילות למידה המותאמת להשגת המטרות
• שיקולי דעת
2. מסירה של יחידת הוראה (15 דקות). המסירה מצולמת במעגל טלוויזיה סגור (VTR)
3. רפלקציה
• תאור ושחזור במהלך השיעור
• הנמקה, צידוק ושיקול דעת
• תכנון עתידי (כולל למידות מהדיון)
4. צפייה בשיעור, הכוללת כתיבת יומן תוך כדי ציון מה הן התובנות שרכשת במשך אותו שיעור
5. כישורי הוראה
• שאילת שאלות
• פתיחה לשיעור והצגת נושא
• אמצעים דידקטיים (לוח, כרטיסים, משחקים, מכשירים, וכו')
• שיתוף תלמידים במהלך השיעור, יכולת האזנה לתלמידים
• ביטחון עצמי בסיטואציות ההוראה
• מיקוד הלמידה
• מידה הרלוונטיות של התוכן לתלמידים
• שימוש בדף מקורות
• מידת המוכנות (שליטה) בתוכן הנדרש
• צורת עמידה בכתה, שפת הגוף
• האווירה במהלך השיעור
• תרבות הדיבור של המורה ובהירות, כושר הבעה בע"פ
חובות הקורס:
10% כתיבת מערך
30% רפלקציה
10% יומן שבועי
50% עבודת סיכום
קריאת מאמרים ושילובם


60126   כישורי הוראה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: כישורי הוראה  (60127)
    תשעא

תיאור הקורס:
בס"ד ,
שנה"ל תשע"א
מכללה ירושלים
קורס: כישורי הוראה- סדנא להוראת עמיתים.
מס הקורס: 60127
מרצה: אילנה ארלבוים.

סילבוס

רציונאל ומטרות.

הסדנא מהוה נדבך ראשון בהתנסות בהוראה. בסדנא התלמידות מתנסות בהפעלת תהליכי למידה בכיתה.
על הסטודנטית להוכיח שליטה בחומר ההוראה, לזהות ולהפעיל כישורי הוראה, ולהתאמן בפיתוח חשיבה רפלקטיבית.
על הסטודנטית להכין יחידת לימוד בת כרבע שעה ללמד את היחידה לחברותיה, לצפות להשתתף ולהעריך שיעורים של התלמידות האחרות, ולצפות בVTR בשיעור שלימדה ולמלא שאלון הערכה.חובות הקורס

1. השתתפות פעילה בכל השיעורים. מילוי דפי צפייה ב-10 שיעורים.
2. כתיבת מערך ליחידת הוראה בת 15 דקות
המערך כולל: הגדרת יחידת הלימוד, ניסוח מטרות, תכנון פעילות למידה, שיקולי דעת דידקטיים
סיכומי בינים ושאלות משוב.
3. הוראת עמיתים
4. כתיבת רפלקציה אחרי השיעור ואחרי הצפייה בצילום. (יש למסור את הרפלקציה תוך שבועיים מיום מסירת השיעור)
5. עבודת סיכום.
6. עיון במאמרים להעשרה.


כישורי הוראה

1. שליטה בחומר ההוראה
2. ניסוח מטרות
3. שאילת שאלות
4. עזרי הוראה: מראה לוח, דף מקורות, ואמצעי עזר נוספים
5. פתיחה לשיעור
6. שיקולי דעת דידקטיים (ש.ד.ד)
7. סיכומי ביניים ושאלות משוב
8. תרבות דיבור ורמת שפהשם הקורס: גישות חשיבה  (60141)
    תשעא

תיאור הקורס:
בס"ד

קורס פדגוגי
שיטות חשיבה
שם המרצה: צילה ארן
היקף השעות: 1 ש"ש
קהל היעד: שנה א'
אופי הקורס: שיעור וסדנה
רציונל
חשיפת הסטודנטיות לגישות שונות בתחום טיפוח החשיבה ויישומן בתחום הדעת בו הן מתמקצעות, מטמיעה בסטודנט – מורה העתיד, את היכולת לגמישות מחשבתית. גמישות זו היא קניין חשוב והכרחי לכל מורה העומד בפני כיתה ונאלץ להתמודד ללא הרף עם סיטואציות חדשות, הן בתחום ההתנהגותי של התלמידים והן בתחום הפדגוגי – דידקטי, של הוראת תחום התוכן.
בקורס זה תרכושנה הסטודנטיות כלים מקצועיים לפיתוח החשיבה, תוך כדי שילובם של כלים אלו בסוגיות שונות בתחום ההוראה. כלים אלו יהוו נדבך חשוב להתפתחות האישית והמקצועית של הסטודנטיות שהן המורות של דור העתיד.
מטרת הקורס:
o להפגיש את התלמידות עם גישות שונות לטיפוח החשיבה.
o להביאן לידי פיתוח יכולת החשיבה שלהן.
o להעצים את יכולת החשיבה המטאקוגנטיביות ותיעודה.
o ליישם את הגישות מתחום החשיבה לתחום ההוראה.

נושאי הקורס:
* קונסטרוקטביזם כבסיס לגישות לפיתוח החשיבה
* ניעות בתוך דפוסי חשיבה כמכשלה מרכזית בחשיבה יצירתית
* חשיבה רוחבית – מאפיינים, התנסות ויישום.
* אדוארד דה בונו - ששת כובעי החשיבה, התנסות ויישום.
* נטיות חשיבה וכשלים בחשיבה והשפעתם על איכות החשיבה.
* מארגני חשיבה גרפיים ככלי חשיבה בגישת המיזוג

דרכי הערכה:
* השתתפות פעילה
* קריאת מאמרים
* הגשת תרגילים
* מבחן

ביבליוגרפיה:
o דה בונו: קורט חשיבה, מדריך למורה 1996 מכון ברנקו וייס
o ש. טישמן: הכיתה החושבת 1996 מכון ברנקו וייס
o דה בונו: למד את ילדך לחשוב 1993 מכון ברנקו וייס
o דיוויד פרקינס ורוברט סווארץ: תשעה היסודות של החינוך לחשיבה, עריכה ותרגום
יורם הרפז מכון ברנקו וייס.
o זוהר, ענת. וינברגר, יהודית. (1995). חשיבה במדע. המרכז להוראת המדעים,האוניברסיטה העברית בירושלים.
o שור, רלי. (2002). כימיה בגישה חוקרת. בתוך על כימיה, המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן, המרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי ע"ש עמוס דה-שליט, האגף לתיכנון תוכניות לימודים, משרד החינוך, האוניברסיטה העברית ירושלים- המרכז להוראת המדעים. עמודים 52-60.
o אדוארד דה בונו: יצירתיות רצינית, 1995
o מיזוג החשיבה בלמידה, 2001, עורכת דליה שרון מכון ברנקו וייס.
o דה בונו: פיתוח החשיבה באמצעות כלים, 1997, בתוך "חינוך החשיבה " (עורך י. הרפז)

Dori, Y. J. & Herscovitz, O. (19 .(99Question posing capability as an alternative evaluation
method: Analysis of an environment case study. Journal of Research in Science Teaching, 36, 411-430.

Hofstein, A. & Lunetta, V, N. (1982). The role of the laboratory in science teaching: neglected aspects of research. Review of Educational Research 52, 201-217.

Hofstein, A., & Walberg, H, J. (1995). Instructional strategies, in B. J. Fraser. & H. J. Walberg., (eds) improving Science Education: an International Perspective. The NSSE Year book (pp.1-20) Chicago; Chicago University Press.

Metacognitive Development. Current Directions in Psychological Science, 9 Kuhn, D.(2000)

Perkins, D,N., Salomon, G. (1989). Are cognitive skills context-bound? Educational Researcher, 47, 16-25.

Zohar, A. & Dori, Y. J. (2003) .Higher order thinking skills and low achieving students: Are they mutually exclusive ? The Journal of the Learning Sciences, 12, 145-182.

Zohar, A. & Nemet, F. (2002). Fostering students’ knowledge and argumentation skills through dilemmas in human genetics. Journal of Research in Science Teaching, 39, 35-62


שם הקורס: גישות חשיבה  (60142)
    תשעא

תיאור הקורס:
בס"ד חשון תשע"א
סילבוס ב"גישות חשיבה"
סיליבוס בנושא "שיטות חשיבה "
שם המורה : שרון רוזין.
משך הקורס : 2 שעות סמסטריאליות .
אופי הקורס : שיעור וסדנה .
שנה : א
מטרות הקורס
1. לעורר את הרצון ללמוד ולעסוק בלימוד נושא החשיבה.
2. להתנסות בכלים ותרגילים לחשיבת רוחב/ חשיבת עומק.
3. להתנסות ביצירתיות אישית ובין אישית.
4. להכיר גישות שונות לטיפוח החשיבה.
5. לבחון היבטים ומאפיינים של חשיבה מסוגים שונים.
6. לזהות דפוסי חשיבה וכשלי חשיבה- כמחסומי חשיבה.
7. לתרגל יישום הגישות במצבי חיים שונים ובתחומי ההוראה.
8. לתרגל חשיבה מטא קוגנטיבית וכלים לפיתוח סוג חשיבה זה אצל תלמידים.

דרישות הקורס
1. השתתפות פעילה בסדנה.
2. קריאת המאמרים הרלוונטיים על פי השיעורים.
3. ניהול יומן חשיבה.
4. הגשת תרגילים.
5. עבודת סיכום.

ביבליוגרפיה

דה בונו, "ששת כובעי החשיבה" כתר, 1989.
דה בונו, "קורט חשיבה" , מדריך למורה, מכון ברנקו וייס,1996.
ע. זוהר, "ידע מטא-קוגניטיבי של מורים בהוראת מיומנויות חשיבה גבוהות", דפים, 30, 10-33, 2000
י. הרפז, "חכה פיתיון ודגים – גישות לחינוך החשיבה" , מכון ברנקו וייס, 2005
"הוראה ולמידה בקהילת חשיבה " בדרך לבית הספר חושב ,חינוך החשיבה מכון ברנקו ויס חוברת מס' 18 ינואר 2000 .
פוירשטין , "האדם כישות משתנה " על תורת הלמידה המתווכת , משרד הביטחון ,1998 .
מרזאנו ,ומחברים נוספים , "ממדי החשיבה " מכון ברנקו ויס 2002 .
שרי טישמן ,דיוויד פרקינס ,איילין ג'יי "הכיתה החושבת ", בנקו וייס 1996 .
פרקינס, "לקראת בית ספר חכם מאימון הזיכרון לחינוך החשיבה " מכון בנקו ויס 1998 .
אריקה לנדאו, האומץ להיות מוכשר" דביר 2009 .
פיש ואצלוויק ויקלנד ( 1995 ) "שינוי ,עקרונות של יצירת בעיות ופתירתן " ספריית פועלים
רייטי, ג. (2005) מדריך למשתמש במח, כנרת, זמורה-ביתן, דביר – מוציאים לאור בע"מ.
דיוויד פרקינס "האמבטיה של ארכימדס" הוצאת מכון ברנקו ויס לטיפוח החשיבה משרד החינוך והתרבות .
דה בונו, א' (1994). אני צודק אתה טועה. תרגום: ד' שרון. ירושלים: מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה משרד החינוך והתרבות .
דה בונו, א' "יצירתיות רצינית " הוצאת מכון ברנקו ויס לטיפוח החשיבה משרד החינוך והתרבות .
שור ירון, " מודלים ליצירתיות – משה כספי" שור ירון 2008 .
רבי נתן על פי רבי נחמן, "חיי מוהר"ן מד" בהוצאת "מכון תורת הנצח" ברסלב תשנ"ו.
רבי נתן על פי רבי נחמן, "שיחות הר"ן סב" בהוצאת "מכון תורת הנצח" ברסלב תשנ"ו.שם הקורס: גישות חשיבה  (60143)
    תשעא

תיאור הקורס:בס"ד

גישות חשיבה
שם המרצה: נעמי גלבר
gelbern@gmail.com
אופי הקורס: שיעור וסדנא
היקף הקורס: 28 שעות

מטרות הקורס:
1. הכרת גישות שונות בחשיבה. תחום דעת חשוב התופס תאוצה ומתפתח בשנים האחרונות.
2. העצמת הלומדות בפן האישי והמקצועי ע"י פיתוח היכולת לחשיבה רחבה ולחשיבה מטאקוגנטיבית והקנית הרגלי חשיבה פוריים ויצירתיים באמצעות כלים וטכניקות.

חובות הקורס:
השתתפות פעילה.
משימות בין המפגשים, קריאת מאמרים
עבודת סכום / מבחן

פירוט התכנים לפי השיעורים השונים:
שיעור 1: מבוא- תיאוריות בחשיבה [כגון:פוירשטיין,דה בונו, גישת המיזוג]
סוגי חשיבה [כגון: חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית]
שיעור 2- 3 - 4: הוראה ישירה של חשיבה – ששת כובעי החשיבה
שיעור 5 : שיטת המיזוג.
שיעור 6 : דפוסי חשיבה
שיעור 7 : כשלי חשיבה
שיעור 8: מח"א הכרת הכלי ויישומו
שיעור 9 : חא"ב הכרת הכלי ויישומו
שיעור 10: פיתוח גמישות וחשיבה יצירתית, טכניקות להעלאת רעיונות
שיעור -11: חשיבה יצירתית, מפת חשיבת רוחב
שיעור-12. חשיבה המצאתית
שיעור-13. תרגילי כושר למח באמצעות התנסות במשחקי חשיבה + סכום הקורסביבליוגרפיה:
ז.ג ברוקס מ. ברוקס,לקראת הוראה קונסטרוקטיבית, מכון ברנקו וייס , 1997.
א. דה בונו, ששת כובעי החשיבה, כתר, 1989.
א. דה בונו, יצירתיות רצינית, מכון ברנקו וייס, 1994.
א. דה בונו, קורט חשיבה , מדריך למורה, מכון ברנקו וייס,1996.
מיזוג החשיבה בלמידה, עורכת דליה שרון, מכון ברנקו וייס, 2001.
ר. דן, ג'. ונר, א.יוגב, א. יניב,ר. יפה, פ. מילגרום, ז.שטסל, ד. שרון,מיזוג חשיבה בלמידה- מבואות ומערכי שיעורים, חוברות 1-3 , מכון ברנקו וייס, 2001 .
ע. זוהר, ידע מטא-קוגניטיבי של מורים בהוראת מיומנויות חשיבה גבוהות, דפים, 30, 10-33, 2000
י. הרפז, חכה פיתיון ודגים – גישות לחינוך החשיבה , מכון ברנקו וייס, 2005


60144   גישות חשיבה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: גישות חשיבה  (60145)
    תשעא

תיאור הקורס:
בס"ד

קורס פדגוגי
שיטות חשיבה
שם המרצה: צילה ארן
היקף השעות: 1 ש"ש
קהל היעד: שנה א'
אופי הקורס: שיעור וסדנה
רציונל
חשיפת הסטודנטיות לגישות שונות בתחום טיפוח החשיבה ויישומן בתחום הדעת בו הן מתמקצעות, מטמיעה בסטודנט – מורה העתיד, את היכולת לגמישות מחשבתית. גמישות זו היא קניין חשוב והכרחי לכל מורה העומד בפני כיתה ונאלץ להתמודד ללא הרף עם סיטואציות חדשות, הן בתחום ההתנהגותי של התלמידים והן בתחום הפדגוגי – דידקטי, של הוראת תחום התוכן.
בקורס זה תרכושנה הסטודנטיות כלים מקצועיים לפיתוח החשיבה, תוך כדי שילובם של כלים אלו בסוגיות שונות בתחום ההוראה. כלים אלו יהוו נדבך חשוב להתפתחות האישית והמקצועית של הסטודנטיות שהן המורות של דור העתיד.
מטרת הקורס:
oלהפגיש את התלמידות עם גישות שונות לטיפוח החשיבה.
oלהביאן לידי פיתוח יכולת החשיבה שלהן.
oלהעצים את יכולת החשיבה המטאקוגנטיביות ותיעודה.
oליישם את הגישות מתחום החשיבה לתחום ההוראה.

נושאי הקורס:
*קונסטרוקטביזם כבסיס לגישות לפיתוח החשיבה
*ניעות בתוך דפוסי חשיבה כמכשלה מרכזית בחשיבה יצירתית
*חשיבה רוחבית – מאפיינים, התנסות ויישום.
*אדוארד דה בונו - ששת כובעי החשיבה, התנסות ויישום.
*נטיות חשיבה וכשלים בחשיבה והשפעתם על איכות החשיבה.
*מארגני חשיבה גרפיים ככלי חשיבה בגישת המיזוג

דרכי הערכה:
*השתתפות פעילה
*קריאת מאמרים
*הגשת תרגילים
*מבחן

ביבליוגרפיה:
oדה בונו: קורט חשיבה, מדריך למורה 1996 מכון ברנקו וייס
oש. טישמן: הכיתה החושבת 1996 מכון ברנקו וייס
oדה בונו: למד את ילדך לחשוב 1993 מכון ברנקו וייס
oדיוויד פרקינס ורוברט סווארץ: תשעה היסודות של החינוך לחשיבה, עריכה ותרגום
יורם הרפז מכון ברנקו וייס.
oזוהר, ענת. וינברגר, יהודית. (1995). חשיבה במדע. המרכז להוראת המדעים,האוניברסיטה העברית בירושלים.
oשור, רלי. (2002). כימיה בגישה חוקרת. בתוך על כימיה, המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן, המרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי ע"ש עמוס דה-שליט, האגף לתיכנון תוכניות לימודים, משרד החינוך, האוניברסיטה העברית ירושלים- המרכז להוראת המדעים. עמודים 52-60.
oאדוארד דה בונו: יצירתיות רצינית, 1995
oמיזוג החשיבה בלמידה, 2001, עורכת דליה שרון מכון ברנקו וייס.
oדה בונו: פיתוח החשיבה באמצעות כלים, 1997, בתוך "חינוך החשיבה " (עורך י. הרפז)

Dori, Y. J. & Herscovitz, O. (19 .(99Question posing capability as an alternative evaluation
method: Analysis of an environment case study. Journal of Research in Science Teaching, 36, 411-430.

Hofstein, A. & Lunetta, V, N. (1982). The role of the laboratory in science teaching: neglected aspects of research. Review of Educational Research 52, 201-217.

Hofstein, A., & Walberg, H, J. (1995). Instructional strategies, in B. J. Fraser. & H. J. Walberg., (eds) improving Science Education: an International Perspective. The NSSE Year book (pp.1-20) Chicago; Chicago University Press.

Metacognitive Development. Current Directions in Psychological Science, 9 Kuhn, D.(2000)

Perkins, D,N., Salomon, G. (1989). Are cognitive skills context-bound? Educational Researcher, 47, 16-25.

Zohar, A. & Dori, Y. J. (2003) .Higher order thinking skills and low achieving students: Are they mutually exclusive ? The Journal of the Learning Sciences, 12, 145-182.

Zohar, A. & Nemet, F. (2002). Fostering students’ knowledge and argumentation skills through dilemmas in human genetics. Journal of Research in Science Teaching, 39, 35-62


שם הקורס: חשיבה יצירתית - אילה  (60146)
    תשעא

תיאור הקורס:
בס"ד
חשיבה יצירתית
שם המרצה: נעמי גלבר
gelbern@gmail.com
אופי הקורס: שיעור וסדנא
היקף הקורס: 28 שעות
רציונאל:
כמכללה המכשירה סטודנטיות להוראה, חשוב לנו לפתח בסטודנטיות מיומנויות חשיבה יצירתית שיסיעו להן בלימוד החומר, בבניית מערך השיעורים ובהתמודדות עם בעיות שונות שיתקלו בהן בהוראתן.
יש חשיבות רבה בהעצמת הסטודנטיות באופן אישי, בפיתוח היכולת לחשיבה רחבה ולחשיבה מטאקוגניטיבית. יכולות אלו יהוו נדבך חשוב להתפתחותן האישית והמקצועית של הסטודנטיות.
מטרות:
1. הכרת גישות שונות בחשיבה. תחום דעת חשוב התופס תאוצה ומתפתח בשנים האחרונות.
2. העצמת הסטודנטיות בפן האישי והמקצועי ע"י הקנית הרגלי חשיבה פוריים ויצירתיים, כלים וטכניקות.
חובות הקורס:
השתתפות פעילה.
משימות בין המפגשים, קריאת מאמרים
עבודת סכום
פירוט התכנים לפי השיעורים השונים:
שיעור 1: מבוא- תיאוריות בחשיבה [כגון:פוירשטיין,דה בונו, גישת המיזוג]
סוגי חשיבה [כגון: חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית]
שיעור 2- 3 - 4: הוראה ישירה של חשיבה – ששת כובעי החשיבה
שיעור 5 : שיטת המיזוג.
שיעור 6 : דפוסי חשיבה
שיעור 7 : כשלי חשיבה
שיעור 8: מח"א הכרת הכלי ויישומו
שיעור 9 : חא"ב הכרת הכלי ויישומו
שיעור 10: פיתוח גמישות וחשיבה יצירתית, טכניקות להעלאת רעיונות
שיעור -11: חשיבה יצירתית, מפת חשיבת רוחב
שיעור-12. חשיבה המצאתית
שיעור-13. תרגילי כושר למח באמצעות התנסות במשחקי חשיבה
שיעור -14 סיכום הקורס + הצגת עבודות הקורס

ביבליוגרפיה:
ז.ג ברוקס מ. ברוקס,לקראת הוראה קונסטרוקטיבית, מכון ברנקו וייס , 1997.
א. דה בונו, ששת כובעי החשיבה, כתר, 1989.
א. דה בונו, יצירתיות רצינית, מכון ברנקו וייס, 1994.
א. דה בונו, קורוט חשיבה , מדריך למורה, מכון ברנקו וייס,1996.
מיזוג החשיבה בלמידה, עורכת דליה שרון, מכון ברנקו וייס, 2001.
ר. דן, ג'. ונר, א.יוגב, א. יניב,ר. יפה, פ. מילגרום, ז.שטסל, ד. שרון,מיזוג חשיבה בלמידה- מבואות ומערכי שיעורים, חוברות 1-3 , מכון ברנקו וייס, 2001 .
ע. זוהר, ידע מטא-קוגניטיבי של מורים בהוראת מיומנויות חשיבה גבוהות, דפים, 30, 10-33, 2000
י. הרפז, חכה פיתיון ודגים – גישות לחינוך החשיבה , מכון ברנקו וייס, 2005

שיטות חשיבה
שם המרצה: נעמי גלבר
gelbern@gmail.com
אופי הקורס: שיעור וסדנא
היקף הקורס: 28 שעות
רציונאל:
כמכללה המכשירה סטודנטיות להוראה, חשוב לנו לפתח בסטודנטיות מיומנויות חשיבה יצירתית שיסיעו להן בלימוד החומר, בבניית מערך השיעורים ובהתמודדות עם בעיות שונות שיתקלו בהן בהוראתן.
יש חשיבות רבה בהעצמת הסטודנטיות באופן אישי, בפיתוח היכולת לחשיבה רחבה ולחשיבה מטאקוגניטיבית. יכולות אלו יהוו נדבך חשוב להתפתחותן האישית והמקצועית של הסטודנטיות.
מטרות:
1. הכרת גישות שונות בחשיבה. תחום דעת חשוב התופס תאוצה ומתפתח בשנים האחרונות.
2. העצמת הסטודנטיות בפן האישי והמקצועי ע"י הקנית הרגלי חשיבה פוריים ויצירתיים, כלים וטכניקות.
חובות הקורס:
השתתפות פעילה.
משימות בין המפגשים, קריאת מאמרים
עבודת סכום
פירוט התכנים לפי השיעורים השונים:
שיעור 1: מבוא- תיאוריות בחשיבה [כגון:פוירשטיין,דה בונו, גישת המיזוג]
סוגי חשיבה [כגון: חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית]
שיעור 2- 3 - 4: הוראה ישירה של חשיבה – ששת כובעי החשיבה
שיעור 5 : שיטת המיזוג.
שיעור 6 : דפוסי חשיבה
שיעור 7 : כשלי חשיבה
שיעור 8: מח"א הכרת הכלי ויישומו
שיעור 9 : חא"ב הכרת הכלי ויישומו
שיעור 10: פיתוח גמישות וחשיבה יצירתית, טכניקות להעלאת רעיונות
שיעור -11: חשיבה יצירתית, מפת חשיבת רוחב
שיעור-12. חשיבה המצאתית
שיעור-13. תרגילי כושר למח באמצעות התנסות במשחקי חשיבה
שיעור -14 סיכום הקורס + הצגת עבודות הקורס

ביבליוגרפיה:
ז.ג ברוקס מ. ברוקס,לקראת הוראה קונסטרוקטיבית, מכון ברנקו וייס , 1997.
א. דה בונו, ששת כובעי החשיבה, כתר, 1989.
א. דה בונו, יצירתיות רצינית, מכון ברנקו וייס, 1994.
א. דה בונו, קורוט חשיבה , מדריך למורה, מכון ברנקו וייס,1996.
מיזוג החשיבה בלמידה, עורכת דליה שרון, מכון ברנקו וייס, 2001.
ר. דן, ג'. ונר, א.יוגב, א. יניב,ר. יפה, פ. מילגרום, ז.שטסל, ד. שרון,מיזוג חשיבה בלמידה- מבואות ומערכי שיעורים, חוברות 1-3 , מכון ברנקו וייס, 2001 .
ע. זוהר, ידע מטא-קוגניטיבי של מורים בהוראת מיומנויות חשיבה גבוהות, דפים, 30, 10-33, 2000
י. הרפז, חכה פיתיון ודגים – גישות לחינוך החשיבה , מכון ברנקו וייס, 2005


שם הקורס: שיטות מחקר-מבוא  (60201)
    תשעא

תיאור הקורס:
בס"ד
שם הקורס: שיטות מחקר - מבוא

ד"ר צילה ארן
שיטות מחקר - מבוא
מטרת הקורס:
הפגשת התלמידות עם מחקרים כמותיים ואיכותיים.
הכרת מאפייני המחקר וכליו.
נתינת כלים לקריאה מבוקרת של מחקרים בתחומי החינוך, החברה והמדע.
התנסות במחקר חינוכי.
החשיפה לעולם המחקר אמורה לאפשר למורה לחקור את עבודתו ולהביא לצמיחתו האישית
והמקצועית.
חובות הקורס:
* השתתפות פעילה בשיעורים.
* קריאה מבוקרת של מחקרים כמותיים ואיכותיים.
* משימת חקר ודיווח במליאה.
* תרגיל כיתתי

נושאי הקורס:
* מהות המחקר באמצעות מפגש עם קטעי מחקר מתחומים שונים.
* ניתוח מאמרים מחקריים:
זיהוי נושא המחקר
שאלת המחקר
משתני המחקר
השערות המחקר
כלי המחקר.
ניתוח תוצאות והסקת מסקנות.
* התנסות בתכנון מחקר על כל שלביו.
* הכרת הגישה התיאורטית העומדת בבסיס המחקר הכמותי והאיכותי.
* מאפייני המחקר הכמותי והאיכותי: תצפית, ריאיון ושאלון.
* ניתוח ממצאי המחקר הכמותי והאיכותי.
* מהימנות ותקפות של המחקר האיכותי.
* תהליכי כתיבה במחקר האיכותי.
* דילמות אתיות במחקר האיכותי.


שם הקורס: שיטות מחקר-מבוא  (60202)
    תשעא

תיאור הקורס:
בס"ד

מרצה: נעמי גלבר
gelbern@gmail.com

שיטות מחקר-מבוא


מטרת הקורס:

הפגשת התלמידות עם מחקרים כמותיים ואיכותניים
הכרת מאפייני המחקר וכליו
מתן כלים לקריאה מבוקרת של מחקרים מתחומי החינוך, החברה והמדע.


חובות הקורס
השתתפות פעילה בשיעורים.
קריאה מבוקרת של מחקרים כמותיים ואיכותיים
תרגיל כתתי
משימת חקר ו/או בחינה


נושאים עיקריים:

* מהות המחקר באמצעות מפגש עם קטעי מחקר מתחומים שונים.
* הכרת הגישה התיאורטית העומדת בבסיס המחקר הכמותי והאיכותני
* ניתוח מאמרים מחקריים: זיהוי נושא המחקר, מטרתו, שאלת המחקר, משתני המחקר, השערות המחקר, כלי המחקר, ניתוח תוצאות והסקת מסקנות.
* התנסות בכלי מחקר איכותני מרכזיים: תצפית שאלון וראיון
* התנסות בתכנון מחקר על כל שלביו
* ניתוח ממצאים במחקר כמותי ובמחקר איכותני.
* מהימנות ותקפות של מחקר איכותני מול מחקר כמותי.
* דילמות אתיות במחקר האיכותני.

בס"דביבליוגרפיה


1. אלפרט ב. (2001), כתיבה במחקר האיכותי, בתוך צבר בן יהושע, נ. (עורכת) מסורות וזרמים במחקר האיכותי, (369-403) תל-אביב , דביר.
2. בייט מרים, ר (1986) שיטות מחקר במדעי החברה – עקרונות המחקר וסגנונותיו, יחידות 1-8,
תל-אביב, האוניברסיטה הפתוחה.
3. גבתון, ד (2001) תיאוריה המעוגנת בשפה: משמעות תהליך ניתוח הנתונים ובניית התיאוריה במחקר האיכותי.
בתוך: צבר בן יהושע, נ. (עורכת) מסורות וזרמים במחקר האיכותי. (195-227)תל-אביב, דביר.
4.דושניק ל. צבר בן יהושע נ.(2001) אתיקה של המחקר האיכותי.
בתוך: צבר בן יהושע נ,(עורכת) מסורות וזרמים במחקר האיכותי.(343-368) תל-אביב, דביר.
5. היימן ר. (2003) מודל למחקר פעולה שיתופי כאמצעי לפיתוח מקצועי של מורים בבית הספר. בתוך: המחקר האיכותי בחקר החינוך, אהרון ש. ויהודה בר שלום. מחקר איכותי תיאוריה ויישום.
הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב
6. צבר בן יהושע נ.(1990) המחקר האיכותי בהוראה ולמידה. תל-אביב , מסדה.
7. קייני ש. (2003) קהילת לומדים: קידום מורים והפיכתם ללומדים. בתוך: מחקר איכותני- תיאוריה ויישום. הוצאת רמות אוניברסיטת תל-אביב.
8. שקדי א.(2000) עולמות מתנגשים ומתקשרים: תגובות מורים למחקרים בחינוך.
בתוך: במכללה- חוברת 11 סתיו, התש"ס.
9. שקדי א. (2003)מילים המנסות לגעת. מחקר איכותני – תיאוריה ויישום.
הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב.


* הקורס מלווה בחוברת מחקרים.


שם הקורס: שיטות מחקר-מבוא- מתוקשב  (60203)
    תשעא

תיאור הקורס:
סילבוס הקורס: שיטות מחקר מבא
סמסטר א, 2 ש"ש, תשע"א
מרצה: נעמי ליברמן

מטרות הקורס:
1. הבחנה בין פרדיגמות מחקריות וחשיפה למחקרים כמותיים ואיכותניים.
2. הכרת שלבי המחקר.
3. התנסות במחקר חינוכי.
4. לאפשר למורה לחקור את עבודתו ולהביא לצמיחתו האישית.
נושאי הקורס:
1. מהות המחקר באמצעות מפגש עם קטעי מחקר מתחומים שונים.
2. פרדיגמות מחקריות (אמפירי ואיכותני) ומה שביניהם/
3. שלבים במחקר:
• רקע תיאורטי
• השערת מחקר
• שאלת מחקר : שאלה פורייה, משתנה תלוי ובלתי תלוי, שאלת מחקר במחקר איכותני.
• מערך מחקר (כולל מדגם)
• כלי מחקר
• ניתוח ממצאים
• מסקנות
4. כלי מחקר במחקר איכותני: שאלון, תצפיות, ראיון.
5. ניתוח ממצאי המחקר איכותני.
6. כתיבת דו"ח המחקר במחקר האיכותני.
7. מהימנות ותקפות של המחקר האיכותני
8. התנסות בתכנון מחקר על כל שלביו/
9. דילמות אתיות במחקר האיכותני.שם הקורס: שיטות מחקר-מבוא- אילה  (60204)
    תשעא

תיאור הקורס:
בס"ד

מרצה: נעמי גלבר
gelbern@gmail.com


שיטות מחקר-מבוא


מטרת הקורס:

הפגשת התלמידות עם מחקרים כמותיים ואיכותניים
הכרת מאפייני המחקר וכליו
מתן כלים לקריאה מבוקרת של מחקרים מתחומי החינוך, החברה והמדע.


חובות הקורס
השתתפות פעילה בשיעורים.
קריאה מבוקרת של מחקרים כמותיים ואיכותיים
תרגיל כתתי
משימת חקר ו/או בחינה


נושאים עיקריים:

* מהות המחקר באמצעות מפגש עם קטעי מחקר מתחומים שונים.
* הכרת הגישה התיאורטית העומדת בבסיס המחקר הכמותי והאיכותני
* ניתוח מאמרים מחקריים: זיהוי נושא המחקר, מטרתו, שאלת המחקר, משתני המחקר, השערות המחקר, כלי המחקר, ניתוח תוצאות והסקת מסקנות.
* התנסות בכלי מחקר איכותני מרכזיים: תצפית שאלון וראיון
* התנסות בתכנון מחקר על כל שלביו
* ניתוח ממצאים במחקר כמותי ובמחקר איכותני.
* מהימנות ותקפות של מחקר איכותני מול מחקר כמותי.
* דילמות אתיות במחקר האיכותני.

בס"דביבליוגרפיה


1. אלפרט ב. (2001), כתיבה במחקר האיכותי, בתוך צבר בן יהושע, נ. (עורכת) מסורות וזרמים במחקר האיכותי, (369-403) תל-אביב , דביר.
2. בייט מרים, ר (1986) שיטות מחקר במדעי החברה – עקרונות המחקר וסגנונותיו, יחידות 1-8,
תל-אביב, האוניברסיטה הפתוחה.
3. גבתון, ד (2001) תיאוריה המעוגנת בשפה: משמעות תהליך ניתוח הנתונים ובניית התיאוריה במחקר האיכותי.
בתוך: צבר בן יהושע, נ. (עורכת) מסורות וזרמים במחקר האיכותי. (195-227)תל-אביב, דביר.
4.דושניק ל. צבר בן יהושע נ.(2001) אתיקה של המחקר האיכותי.
בתוך: צבר בן יהושע נ,(עורכת) מסורות וזרמים במחקר האיכותי.(343-368) תל-אביב, דביר.
5. היימן ר. (2003) מודל למחקר פעולה שיתופי כאמצעי לפיתוח מקצועי של מורים בבית הספר. בתוך: המחקר האיכותי בחקר החינוך, אהרון ש. ויהודה בר שלום. מחקר איכותי תיאוריה ויישום.
הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב
6. צבר בן יהושע נ.(1990) המחקר האיכותי בהוראה ולמידה. תל-אביב , מסדה.
7. קייני ש. (2003) קהילת לומדים: קידום מורים והפיכתם ללומדים. בתוך: מחקר איכותני- תיאוריה ויישום. הוצאת רמות אוניברסיטת תל-אביב.
8. שקדי א.(2000) עולמות מתנגשים ומתקשרים: תגובות מורים למחקרים בחינוך.
בתוך: במכללה- חוברת 11 סתיו, התש"ס.
9. שקדי א. (2003)מילים המנסות לגעת. מחקר איכותני – תיאוריה ויישום.
הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב.


* הקורס מלווה בחוברת מחקרים.


שם הקורס: שיטות מחקר-מבוא  (60205)
    תשעא

תיאור הקורס:
סילבוס הקורס: שיטות מחקר מבא
סמסטר א, 2 ש"ש, תשע"א
מרצה: נעמי ליברמן

מטרות הקורס:
1. הבחנה בין פרדיגמות מחקריות וחשיפה למחקרים כמותיים ואיכותניים.
2. הכרת שלבי המחקר.
3. התנסות במחקר חינוכי.
4. לאפשר למורה לחקור את עבודתו ולהביא לצמיחתו האישית.
נושאי הקורס:
1. מהות המחקר באמצעות מפגש עם קטעי מחקר מתחומים שונים.
2. פרדיגמות מחקריות (אמפירי ואיכותני) ומה שביניהם/
3. שלבים במחקר:
• רקע תיאורטי
• השערת מחקר
• שאלת מחקר : שאלה פורייה, משתנה תלוי ובלתי תלוי, שאלת מחקר במחקר איכותני.
• מערך מחקר (כולל מדגם)
• כלי מחקר
• ניתוח ממצאים
• מסקנות
4. כלי מחקר במחקר איכותני: שאלון, תצפיות, ראיון.
5. ניתוח ממצאי המחקר איכותני.
6. כתיבת דו"ח המחקר במחקר האיכותני.
7. מהימנות ותקפות של המחקר האיכותני
8. התנסות בתכנון מחקר על כל שלביו/
9. דילמות אתיות במחקר האיכותני.שם הקורס: שיטות מחקר-מבוא- מתוקשב  (60206)
    תשעא

תיאור הקורס:
בס"ד
שם הקורס: שיטות מחקר
צילה ארן
המורה כחוקר - מבוא
מטרת הקורס:
הפגשת התלמידות עם מחקרים כמותיים ואיכותיים.
הכרת מאפייני המחקר וכליו.
נתינת כלים לקריאה מבוקרת של מחקרים בתחומי החינוך, החברה והמדע.
התנסות במחקר חינוכי.
החשיפה לעולם המחקר אמורה לאפשר למורה לחקור את עבודתו ולהביא לצמיחתו האישית
והמקצועית.
חובות הקורס:
* השתתפות פעילה בשיעורים.
* קריאה מבוקרת של מחקרים כמותיים ואיכותיים.
* משימת חקר ודיווח במליאה.
* תרגיל כיתתי

נושאי הקורס:
* מהות המחקר באמצעות מפגש עם קטעי מחקר מתחומים שונים.
* ניתוח מאמרים מחקריים:
זיהוי נושא המחקר
שאלת המחקר
משתני המחקר
השערות המחקר
כלי המחקר.
ניתוח תוצאות והסקת מסקנות.
* התנסות בתכנון מחקר על כל שלביו.
* הכרת הגישה התיאורטית העומדת בבסיס המחקר הכמותי והאיכותי.
* מאפייני המחקר הכמותי והאיכותי: תצפית, ריאיון ושאלון.
* ניתוח ממצאי המחקר הכמותי והאיכותי.
* מהימנות ותקפות של המחקר האיכותי.
* תהליכי כתיבה במחקר האיכותי.
* דילמות אתיות במחקר האיכותי.ביבליוגרפיה

1. אלפרט ב. (2001), כתיבה במחקר האיכותי, בתוך צבר בן יהושע, נ. (עורכת) מסורות וזרמים במחקר האיכותי, (369-403) תל-אביב , דביר.
2. בייט מרים, ר (1986) שיטות מחקר במדעי החברה – עקרונות המחקר וסגנונותיו, יחידות 1-8,
תל-אביב, האוניברסיטה הפתוחה.
3. גבתון, ד (2001) תיאוריה המעוגנת בשפה: משמעות תהליך ניתוח הנתונים ובניית התיאוריה במחקר האיכותי.
בתוך: צבר בן יהושע, נ. (עורכת) מסורות וזרמים במחקר האיכותי. (195-227)תל-אביב, דביר.
4.דושניק ל. צבר בן יהושע נ.(2001) אתיקה של המחקר האיכותי.
בתוך: צבר בן יהושע נ,(עורכת) מסורות וזרמים במחקר האיכותי.(343-368) תל-אביב, דביר.
5. היימן ר. (2003) מודל למחקר פעולה שיתופי כאמצעי לפיתוח מקצועי של מורים בבית הספר. בתוך: המחקר האיכותי בחקר החינוך, אהרון ש. ויהודה בר שלום. מחקר איכותי תיאוריה ויישום.
הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב
6. צבר בן יהושע נ.(1990) המחקר האיכותי בהוראה ולמידה. תל-אביב , מסדה.
7. קייני ש. (2003) קהילת לומדים: קידום מורים והפיכתם ללומדים. בתוך: מחקר איכותני- תיאוריה ויישום. הוצאת רמות אוניברסיטת תל-אביב.
8. שקדי א.(2000) עולמות מתנגשים ומתקשרים: תגובות מורים למחקרים בחינוך.
בתוך: במכללה- חוברת 11 סתיו, התש"ס.
9. שקדי א. (2003)מילים המנסות לגעת. מחקר איכותני – תיאוריה ויישום.
הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב.


* הקורס מלווה בחוברת מחקרים.שם הקורס: PRACTICAL ASSESSMENT  (60221)
    תשעא

תיאור הקורס:
Course Description
The evaluation process and the principles of evaluation form the foundation of this course. These are applied practically to the classroom, specifically to the language classroom. Emphasis is placed on both formal assessment and informal assessment. Techniques of observation, inquiry, product analysis, and testing will be covered. Specific tools for each of the techniques will be presented developed by students and applied in practical settings. The process of language testing will include: the purpose of tests, the various testing formats, the writing, administering, analyzing and reporting of tests. Alternative assessments will include projects, presentations, portfolios, collaborative assessment, self-assessment and reflection. Formative and summative judgments and decisions as they reflect on the process and products of language learning will be integral to the application of the instruments taught.Topics Covered:

The Evaluation Process: A Model for classroom teachers
Describing Needed Information: Locating Available Information
Obtaining Needed Information
Instructional Goals
Behavioral Objectives
Learning Activities vs. Learning Outcomes
The Cognitive, Affective and Psychomotor Domain
The Techniques of Observation, Inquiry, and Analysis
Instruments of Observation: Anecdotal Records, Checklists,
Rating Scales, Ranking Instruments of Inquiry: the Questionnaire, the Interview,
Sociometric Instruments Instruments of Analysis: Acquisition, Review and Transfer Assignments

Authentic Assessment
Informal Assessment
Portfolios: Showcase, Collections, Assessment
Projects: Backward design, templates, objectives, crtireria, checklists,
assessment lists, rubrics
Self Assessment
Collaborative Assessment
The Testing Process Determining the Purpose of the Test
Standardized Tests
Teacher Constructed tests
Validity and Reliability
Planning the test
Test Items and Tasks
Selection Items: multiple choice, true or false, matching
Supply Items: completion, fill-in-the-blank, cloze
Essays
Performance Testing
Oral Language
Discrete Test Items
Integrative Tests
Administering the Test
Scoring and Rating
Analyzing the Test Results
Reporting Test Results
Grades
Judgments and Decisions
60222   COACHING SKILLS FOR TEACHING  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: METHODS I  (60223)
    תשעא

תיאור הקורס:
This course exposes students to the most recent theories of teaching TESOL in the fourth grade while comparing various methods. Students practice the methods and techniques and prepare aids for teaching in the fourth grade.
1 credit. Semester course


שם הקורס: METHODS II  (60224)
    תשעא

תיאור הקורס:
A comprehensive course designed to prepare the student for teaching English in grades six through eight. Emphasis on both theoretical and practical knowledge, development of basic language skills, lesson planning, and classroom management.
2 credits. Full-year course
60225   A/V AIDS  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: TEACHING BAGRUT  (60226)
    תשעא

תיאור הקורס:
A workshop aimed at reaching a deep understanding of student-teacher relationships. The course deals at both a theoretical and practical level with issues such as encouragement, communication skills, and rules.
1 credit. Semester course


שם הקורס: TEACHING ENGLISH TO DYSLEXICS  (60227)
    תשעא

תיאור הקורס:
Identifying SpLD children in the language classroom; the effect of different disabilities on the acquisition of language; methods for teaching English to dyslexic children inside the classroom and on an individual basis: emphasis on structured, multi-sensory teaching; methods for enhancing memory skills, automaticity, study, and language skills in the general student population. Course integrates workshops on lesson planning, games, and metacognition.
Second semester – Practicum. 28 hours supervised one-to-one teaching, using the Hickey Method.
3 credits. Full-year course


שם הקורס: METHODS III  (60228)
    תשעא

תיאור הקורס:
Intensive study of various teaching theories and methods suited for the upper school levels. Practice activities, drills, and choral work; emphasis on lesson planning, classroom discipline, motivation in the classroom and interaction between student and teacher. Course deals with pronunciation, vocabulary, grammar, listening, speaking, reading comprehension, and writing skills.
2 credits. Full-year course


שם הקורס: READING TEXT & PEDAGOGY  (60229)
    תשעא

תיאור הקורס:
The principles of evaluation and the evaluation process as applied practically in the classroom, specifically in the language classroom. Special emphasis is placed on the process of language testing: the purpose of tests, various testing formats, the writing, administering, analyzing, and reporting of tests.
2 credits. Full-year course


שם הקורס: הערכה ומדידה- אילה  (60231)
    תשעא

תיאור הקורס:
תאור הקורס

תהליך ההערכה ועקרונותיה מהווים יסוד לקורס זה. יישום התהליך ועקרונותיה יבוצע באופן מעשי בהתאם לחוגים השונים. יושם דגש על הערכה פורמלית והערכה חלופית שיכלול: מטרת המבחן, מבנה המבחן, חיבור, ניהול, ניתוח, עיבוד ממצאים, ודיווח תוצאות המבחן; כלים להערכה חלופית, כגון: כלים לניתוח תוצרים- תלקיט, תצוגה, יומנים, תצפית, הערכה משותפת, הערכה עצמית ורפלקסיה.


נושאים
תהליך ההערכה: דגם למורים
תיאור המידע הנדרש: מיקום המידע המצוי
איסוף המידע הנדרש
תפקידים של הערכת הישגים
סוגים של הערכת הישגים: הערכה מעצבת, הערכה מסכמת
הערכה פנימית, הערכה חיצונית
יעדי הוראה והערכה
תקנים: תוכן, ביצוע
מיון מטרות החינוכיות
טכניקות: תצפית, חקירה ,ניתוח תוצרים, מבחן קונבנצונלי
כלים של תצפית: תיעוד אנקדוטות
תיוג התנהגויות
סולמות דירוג
דירוג
כלים של חקירה: שאלונים
ראיונות
מבדקים סוציומטריים
טכניקות פסיכולוגיות
ניתוח תוצרים: סימון פרטים מתוך רשימה מוכנה
סולם כולי, סולם ניתוחי
מחוון
תוצרים: יומן, מטלות ביצוע, תערוכה, עבודה עיונית, תלקיט
תלקיט: סוגים - עבודות נבחרות, תהליך, משולב
קריטריונים - לבחירה, להערכה
ארגון התלקיט ותוכנו
תפקידי המעורבים בתלקיט
הערכה עצמית
הערכה שיתופית
מבחנים: מבחני נורמה, מבחני קריטריון
תכנון המבחן ועיצובו
מיפוי האפשרויות
פריטים מסוג בחירת תגובה: בחירה מרבית
נכון/לא נכון
התאמה
פריטי השלמה: מלא את החסר
קלוז
מפת מושגים
בניית תגובה: תשובה קצרה
חיבור/מסה
ניהול המבחן
בדיקת המבחן
עיבוד הממצאים: התלמידים - ממוצע, חציון ,השכיה, התפלגות הציונים
הפריטים - דרגת הקושי, כושר האבחנה
ניתוח התוצאות והפקת משוב
דיווח התוצאות
ציונים
שיפוטים והחלטות
הערכת ההערכה: תקפות, מהימנות, גורמי הטיה
*מנב"ס )מרצים אורחים)מטרות

בסוף הקורס סטודנטיות תוכלו:
לתאר תהליך ההערכה
לזהות סוגים של הערכת הישגים
להגדיר/להבחין בין שיפוטים והחלטות
לכתוב ולמין מטרות חינוכיות
להרכיב כלים של תצפית, חקירה ניתוח תוצרים
לכתוב מחוונים לתלקיטים
לבנות מבחנים מגוונים מסוגי פריטים שונים
לעבד ממצאים
לחשב ציונים
לעצב שיפוטים והחלטות
להעריך את ההערכה
*להשתמש במנב"ס


דרישות
נוכחות עקבית
השתתפות מלאה בהרצאות
מטלות שבועיות
*חיבור מבחן מסכםשם הקורס: הערכה בהוראה  (60232)
    תשעא

תיאור הקורס:
.מכללה ירושלים קורס הערכה תש"עא - סמסטר א'
יאיר שרלו
" הערכה בשירות ההוראה, הלמידה וההישגים " tlcyairs@zahav.net.il
רציונאל הקורס : ההוראה הינה באחריות המורה , הלמידה - באחריות התלמיד , כיצד יצליחו במשימות אלו ? כדי להצליח , באה ההערכה ללמד , לסייע , לטייב , לעצב את ההוראה , הלמידה והקשר בין המורה לתלמידיו. הערכת ההישגים הלימודיים והחברתיים , היא מרכיב בלתי נפרד מתהליך ההוראה והלמידה ומהווה משימה משותפת למורה ולתלמידיו .
מטרות הקורס :
• היכרות והבנה של מושגים וכלים בסיסיים בתורת המבחנים ובתהליכי הערכה .
• הצלחה בהתנסויות ראשוניות כמעריכות בבניה ו/או שימוש בכלי הערכה , מבחנים וציונים .
• לגבש תפישת תפקיד ראשונית , כמורה , בהערכת הישגי התלמידים .

תכני הקורס : מבוא כללי להערכה - מטרות , תפקידים , תהליכים . הערכה מעצבת - מסכמת . מעריך פנימי - חיצוני - צוות . הערכה כמותית - איכותנית . כלי הערכה . הערכת הישגים . מטרות ההוראה ומטרות המבחנים . סוגי מבחנים . חיבור מבחן . מהימנות ותקפות . מחוון למבחן/עבודה . חרדת מבחנים . הכנה למבחן . מתן ציונים . תיקון מבחן . ציון לתעודה . מיפויים . ניתוח פריטים . הערכה חלופית - אינטליגנציות מרובות , תלקיט , רפלקציה , תוצרים , עמיתים .
חובות הלומדות :
• נוכחות והשתתפות בדיונים הכיתתיים.
• ניהול יומן למידה רפלקטיבי ממוחשב: במהלך ולאחר כל שיעור – יש לרשום הערות אישיות , מסקנות אישיות , החלטות אישיות , תובנות , התפעמות , ביקורת וכד' בהקשר לקורס ובעיקר בהקשר לתפקיד כמורה בכיתה - המעריכה את תלמידיה.
(מיד לאחר חנוכה ובסוף הסמסטר - יש לשלוח במייל , את היומן למרצה ).
• הגשת 2 עבודות לסיכום הקורס: 1. בניית מבחן 2. בניית תהליך הערכה כיתתי.

ביבליוגרפיה :
1. בירנבוים מנוחה , חלופות בהערכת הישגים , הוצאת רמות אוניברסיטת ת"א , 1997 .
2. פרנקל פנינה ואחרים , איך להעריך מה ? על תפקידי ההערכה בהכשרת מורים ,מופ"ת 2006.
3. נבו דוד , הערכה המביאה תועלת , הוצאת מודן 1989 .
4. נבו דוד , הערכה בית ספרית , דיאלוג לשיפור בית הספר , הוצאת רכס 2001 .
5. לוי י. הישגים לימודיים הערכה ומדידה , הוצאת דקל ת"א 1977 .
6. שקדי אשר, מילים המנסות לגעת-מחקר איכותני תיאוריה ויישום,הוצאת רמות ת"א 2003
7. משרד החינוך , איך עושים את זה - מדריך מעשי לחלופות בהערכה , ירושלים 2004 .
8. פרידמן יצחק , מדידה והערכה - תוכניות חברתיות וחינוכיות , מכון הנרייטה סאלד 2005 . .
שם הקורס: הערכה בהוראה  (60233)
    תשעא

תיאור הקורס:

תאור הקורס

תהליך ההערכה ועקרונותיה מהווים יסוד לקורס זה. יישום התהליך ועקרונותיה יבוצע באופן מעשי בהתאם לחוגים השונים. יושם דגש על הערכה פורמלית והערכה חלופית שיכלול: מטרת המבחן, מבנה המבחן, חיבור, ניהול, ניתוח, עיבוד ממצאים, ודיווח תוצאות המבחן; כלים להערכה חלופית, כגון: כלים לניתוח תוצרים- תלקיט, תצוגה, יומנים, תצפית, הערכה משותפת, הערכה עצמית ורפלקסיה.


נושאים
תהליך ההערכה: דגם למורים
תיאור המידע הנדרש: מיקום המידע המצוי
איסוף המידע הנדרש
תפקידים של הערכת הישגים
סוגים של הערכת הישגים: הערכה מעצבת, הערכה מסכמת
הערכה פנימית, הערכה חיצונית
יעדי הוראה והערכה
תקנים: תוכן, ביצוע
מיון מטרות החינוכיות
טכניקות: תצפית, חקירה ,ניתוח תוצרים, מבחן קונבנצונלי
כלים של תצפית: תיעוד אנקדוטות
תיוג התנהגויות
סולמות דירוג
דירוג
כלים של חקירה: שאלונים
ראיונות
מבדקים סוציומטריים
טכניקות פסיכולוגיות
ניתוח תוצרים: סימון פרטים מתוך רשימה מוכנה
סולם כולי, סולם ניתוחי
מחוון
תוצרים: יומן, מטלות ביצוע, תערוכה, עבודה עיונית, תלקיט
תלקיט: סוגים - עבודות נבחרות, תהליך, משולב
קריטריונים - לבחירה, להערכה
ארגון התלקיט ותוכנו
תפקידי המעורבים בתלקיט
הערכה עצמית
הערכה שיתופית
מבחנים: מבחני נורמה, מבחני קריטריון
תכנון המבחן ועיצובו
מיפוי האפשרויות
פריטים מסוג בחירת תגובה: בחירה מרבית
נכון/לא נכון
התאמה
פריטי השלמה: מלא את החסר
קלוז
מפת מושגים
בניית תגובה: תשובה קצרה
חיבור/מסה
ניהול המבחן
בדיקת המבחן
עיבוד הממצאים: התלמידים - ממוצע, חציון ,השכיה, התפלגות הציונים
הפריטים - דרגת הקושי, כושר האבחנה
ניתוח התוצאות והפקת משוב
דיווח התוצאות
ציונים
שיפוטים והחלטות
הערכת ההערכה: תקפות, מהימנות, גורמי הטיה
*מנב"ס )מרצים אורחים)מטרות

בסוף הקורס סטודנטיות תוכלו:
לתאר תהליך ההערכה
לזהות סוגים של הערכת הישגים
להגדיר/להבחין בין שיפוטים והחלטות
לכתוב ולמין מטרות חינוכיות
להרכיב כלים של תצפית, חקירה ניתוח תוצרים
לכתוב מחוונים לתלקיטים
לבנות מבחנים מגוונים מסוגי פריטים שונים
לעבד ממצאים
לחשב ציונים
לעצב שיפוטים והחלטות
להעריך את ההערכה
*להשתמש במנב"ס


דרישות
נוכחות עקבית
השתתפות מלאה בהרצאות
מטלות שבועיות
*חיבור מבחן מסכםשם הקורס: הערכה בהוראה  (60234)
    תשעא

תיאור הקורס:
.מכללה ירושלים קורס הערכה תשע"א - סמסטר ב'
יאיר שרלו
" הערכה בשירות ההוראה, הלמידה וההישגים " tlcyairs@zahav.net.il
רציונאל הקורס : ההוראה הינה באחריות המורה , הלמידה - באחריות התלמיד , כיצד יצליחו במשימות אלו ? כדי להצליח , באה ההערכה ללמד , לסייע , לטייב , לעצב את ההוראה , הלמידה והקשר בין המורה לתלמידיו. הערכת ההישגים הלימודיים והחברתיים , היא מרכיב בלתי נפרד מתהליך ההוראה והלמידה ומהווה משימה משותפת למורה ולתלמידיו .
מטרות הקורס :
• היכרות והבנה של מושגים וכלים בסיסיים בתורת המבחנים ובתהליכי הערכה .
• הצלחה בהתנסויות ראשוניות כמעריכות בבניה ו/או שימוש בכלי הערכה , מבחנים וציונים .
• לגבש תפישת תפקיד ראשונית , כמורה , בהערכת הישגי התלמידים .

תכני הקורס : מבוא כללי להערכה - מטרות , תפקידים , תהליכים . הערכה מעצבת - מסכמת . מעריך פנימי - חיצוני - צוות . הערכה כמותית - איכותנית . כלי הערכה . הערכת הישגים . מטרות ההוראה ומטרות המבחנים . סוגי מבחנים . חיבור מבחן . מהימנות ותקפות . מחוון למבחן/עבודה . חרדת מבחנים . הכנה למבחן . מתן ציונים . תיקון מבחן . ציון לתעודה . מיפויים . ניתוח פריטים . הערכה חלופית - אינטליגנציות מרובות , תלקיט , רפלקציה , תוצרים , עמיתים .
חובות הלומדות :
• נוכחות והשתתפות בדיונים הכיתתיים.
• ניהול יומן למידה רפלקטיבי ממוחשב: במהלך ולאחר כל שיעור – יש לרשום הערות אישיות , מסקנות אישיות , החלטות אישיות , תובנות , התפעמות , ביקורת וכד' בהקשר לקורס ובעיקר בהקשר לתפקיד כמורה בכיתה - המעריכה את תלמידיה.
(מיד לאחר חנוכה ובסוף הסמסטר - יש לשלוח במייל , את היומן למרצה ).
• הגשת 2 עבודות לסיכום הקורס: 1. בניית מבחן 2. בניית תהליך הערכה כיתתי.

ביבליוגרפיה :
1. בירנבוים מנוחה , חלופות בהערכת הישגים , הוצאת רמות אוניברסיטת ת"א , 1997 .
2. פרנקל פנינה ואחרים , איך להעריך מה ? על תפקידי ההערכה בהכשרת מורים ,מופ"ת 2006.
3. נבו דוד , הערכה המביאה תועלת , הוצאת מודן 1989 .
4. נבו דוד , הערכה בית ספרית , דיאלוג לשיפור בית הספר , הוצאת רכס 2001 .
5. לוי י. הישגים לימודיים הערכה ומדידה , הוצאת דקל ת"א 1977 .
6. שקדי אשר, מילים המנסות לגעת-מחקר איכותני תיאוריה ויישום,הוצאת רמות ת"א 2003
7. משרד החינוך , איך עושים את זה - מדריך מעשי לחלופות בהערכה , ירושלים 2004 .
8. פרידמן יצחק , מדידה והערכה - תוכניות חברתיות וחינוכיות , מכון הנרייטה סאלד 2005 . .
שם הקורס: פסיכולוגיה התפתחותית  (60250)
    תשעא

תיאור הקורס:
סילבוס
לקורס פסיכולוגיה התפתחותית- תשע"א
שם מרצה: רעיה אלון

מטרות הקורס:
• הכרת תהליכי ההתפתחות מינקות, דרך ילדות, ועד התבגרות.
בתחומים שונים: התפתחות גופנית, קוגניטיבית, רגשית, חברתית והתפתחות הזהות.
• הבנת התיאוריות המרכזיות, המסבירות תהליכים התפתחותיים, בתחומים השונים והכרת הביקורות עליהן.

נושאי הקורס:
1. מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית - גישות מרכזיות לחקר והבנת התפתחות האדם
2. התורשה וההתפתחות הקדם לידתית
3. הקשרים שונים של התפתחות: ביולוגים ,סביבתיים משפחתיים ותרבותיים
4. תקופת הינקות ציוני דרך התפתחותיים, התפתחות הקשר הורה ילד לאור תיאוריית ההתקשרות.
5. התפתחות האדם לאורך החיים ע"פ המודל הפסיכו-חברתי (אריקסון).
6. המודל הפסיכו סקסואלי של ז. פרויד.
7. התיאוריה הקוגנטיבית של פיאז'ה.
8. תקופת הילדות המוקדמת והמאוחרת התפתחות חברתית רגשית וקוגניטיבית
9. גיל ההתבגרות: התפתחות קוגנטיבית ומוסרית (המודל של קולברג), גיבוש הזהות.
חובות הקורס:
1. נוכחות מלאה ופעילה
2. קריאת חומר ביבליוגראפי לפי רשימה להלן
3. מבחן מסכם

ביבליוגרפיה:
1. אריקסון, א'. (1976) "שמונה שלבים של האדם" מתוך: ילדות וחברה, ספרית הפועלים, תל אביב.
2. גנץ, י'. (1975)"התורשה והסביבה" מתוך יסודות הפסיכולוגיה ההתפתחותית אחיאסף, תל אביב.
3. זיו,א.(1985) "פסיכופתולוגיה של דימוי עצמי" מתוך הגיל הלא רגיל, תל אביב, פאפירוס.
4. סולברג, ש. (2007). פסיכולוגיה של הילד והמתבגר: מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית (מהדורה שנייה מתוקנת ומורחבת). ירושלים: הוצאת מאגנס - האוניברסיטה העברית.
5. סליגמן, מ. (2000). ילדות אופטימית: תוכנית פסיכולוגית לבניית החוסן הנפשי של ילדים. תל-אביב: עם עובד.
6. סרוף, א., קופר, ר. ודהארט, ג. (1996). התפתחות הילד: טבעה ומהלכה (מהדורה שלישית). תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
7. פיאז'ה,ז'. (1980) שש מסות על התפתחות הנפשית.
8. פלום, ח. (עורך) (1995). מתבגרים בישראל: היבטים אישיים, משפחתיים וחברתיים. אבן יהודה: רכס.
9. פריברג, ס. (תשכ"ט). השנים המופלאות. תל-אביב: ספרית הפועלים.שם הקורס: פסיכולוגיה חינוכית  (60251)
    תשעא

תיאור הקורס:
סילבוס הקורס
"פסיכולוגיה חינוכית"- תשע"א
המרצה: רעיה אלון

מטרות הקורס:
היכרות עם התיאוריות המרכזיות וממצאי המחקר של הפסיכולוגיה החינוכית אשר רלוונטיים וחשובים לתחום החינוך וההוראה.
נושאי הקורס:
• דימוי עצמי וסקרנות.
• תיאוריות הנעה - מוטיבציה: הנעה פנימית וחיצונית.
• ציפיות חברתית ונורמות.
• תקשורת בין אישית.
• הפסיכולוגיה החברתית של הכיתה.
• תהליכים קבוצתיים בכיתה.
• אקלים כתה.
• מנהיגות.
• מניעת אלימות.

חובות הקורס:
1. נוכחות מלאה ופעילה
2. קריאת חומר ביבליוגראפי לפי רשימה להלן
3. מבחן מסכם

ביבליוגרפיה:
1. אטקינסון, ר.ל. (1995). מבוא לפסיכולוגיה, מהדורה י' פרק 9. תל אביב: לדורי.
2. בר-אל ציפי. (1996). פסיכולוגיה חינוכית. רכס: אבן יהודה.
3. זיו, א' וזיו, נ' (2001). פסיכולוגיה בחינוך. הוצאת יחדיו.
4. באב"ד, א (תשמ"ז). הפסיכולוגיה החברתית של הכיתה, בתוך: לסט, א. (תשמ"ז) עבודה פסיכולוגית בביה"ס, בית הספר לחנוך של האוניברסיטה העברית ושל משרד החנוך והתרבות, ירושלים, עמ' 264-291.
5. ביטמן, א. ובייט-מרום, ר. (1992). אישיות: תיאוריה ומחקר, תל-אביב, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
6. ברק, ר'. תהליכים קבוצתיים בכיתה, סיכום הרצאה – הורד מהאינטרנט.
7. פלגי-הקר, ע. בייט-מרום, ר. (1991) מבוא לפסיכולוגיה. האוניברסיטה הפתוחה תל-אביב.
8. פלשמן, א. (2002). תקשורת טיפולית עם ילדים. משרד העבודה והרווחה
9. סרוף, א. קופר, ר. ודהארט, ג. (1998). התפתחות הילד – טבעה ומהלכה. תל-אביב: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.שם הקורס: פסיכולוגיה התפתחותית  (60252)
    תשעא

תיאור הקורס:
סילבוסשם הקורס:
פסיכולוגיה התפתחותית
מספר הקורס:
קורס : סמסטריאלי / שנתי
שם מרצה: ד"ר ניצה קאליש
מסש"ש: 2

מטרות הקורס: להכיר באופן כללי את התיאוריות הבסיסיות העוסקות בהתפתחות הפסיכולוגית של האדם. כן להכיר מושגי יסוד בפסיכולוגיה.

נושאי הקורס: * תורשה וסביבה

* התיאוריה הפסיכואנליטית של ז. פרויד
* מנגנוני הגנה

* התיאוריה ההתפתחותית של אריקסון

* התיאוריה של ק. רוג'רס ועקרונות הפסיכולוגיה הפנומנולוגית

* התיאוריה החברתית של אדלר

* התיאוריה ההתפתחותית של בולבי

* התיאוריה הקוגניטיבית של פיאג'ה

* גיל ההתבגרותחובות הקורס: 1 נוכחות מלאה ופעילה

2 קריאת חומר ביבליוגרפי לפי רשימה להלן

3 מבחן מסכם

בבליוגרפיה לקורס פסיכולוגיה התפתחותית

1. אריקסון, אריק. "שמונה שלבים של האדם" מתוך: ילדות וחברה, ספרית הפועלים, תל אביב 1976, 184-197.
2. בולבי, ג'ון. "הפירוד מן האם בגיל הרך והשפעתו על התפתחות הילד", מגמות ח' 119-152.
3. גנץ, יוסף. "התורשה והסביבה" מתוך יסודות הפסיכולוגיה ההתפתחותית אחיאסף, תל אביב 1975 65-73
4. זיו,א. "פסיכופתולוגיה של דימוי עצמי" מתוך הגיל הלא רגיל, עמ' 345-357, תל אביב פאפירוס, 1985.
5. כהן-רז, ראובן. "לבירור משמעותם של שלבי ההתפתחות" מתוך מגמות , י"ד, 1980 137-146.
6. מוס, ר.א תאוריות על גיל ההתבגרות 1980, תל אביב ספרית הפועלים פרקים 3,4,5,6,10.
7. פיאז'ה,ז שש מסות על התפתחות הנפשית 1980
8. פרייברג,ס. שנים מופלאות 1976, תל אביב, ספרית הפועלים עמ' 15-62
9. סולברג, שאול. פסיכולוגיה של הילד והמתבגר. 1995.

שם הקורס: פסיכולוגיה חינוכית  (60253)
    תשעא

תיאור הקורס:
מכללה ירושלים

שם הקורס :פסיכולוגיה חינוכית
שם המרצה :ד'ר יעקב כלטוב
קורס סמסטריאלי
מטרות
להקנות ידע במגוון נושאים של הפסיכולוגיה של הלמידה :הנעה,למידה,עיבוד המידע,חשיבה ואינטליגנציה.
נושאים עיקריים
-גורמי הנעה כמו הנעה פנימית וחיצונית,זרימה,דימוי עצמי וחרדה.
-תיאוריות בלמידה כמו התנייה אופרנטית ויישומה.למידה חברתית,העברה בלמידה והמושג "חוצה תחומים "
-גורמים הכרתיים בלמידה כמו גישת עיבוד המידע עם דגש על אספקטים שונים של הזיכרון,מושג האינטליגנציה ומדידתה,האינטליגנציות המרובות ,האינטליגנציה הרגשית והיצירתיות.

דרכי הוראה
הרצאות פרונטאליות,צפייה בסרטים ודיונים עליהם.
חובות התלמידות
השתתפות פעילה ומבחן בסוף הסמסטר.
ביבליוגרפיה
-זיו,א' וזיו, נ'[2001 ] :פסיכולוגיה בחינוך 2001 . פרק 1 :גורמי הנעה ,עמ' 17 -74 .הוצ' יחדיו,ת"א
-וייס,י' [2004 ] :מושג ההעברה ויישומו לחינוך.טללי אורות,מכללת אורות,אלקנה,עמ' 299 -307 .
גרדנר,ה' [1996 ] :אינטליגנציות מרובות :התיאוריה הלכה למעשה.מכון ברנקו-וייס,ירושלים.שם הקורס: פסיכולוגיה התפתחותית  (60254)
    תשעא

תיאור הקורס:
סילבוסשם הקורס:
פסיכולוגיה התפתחותית
מספר הקורס:
קורס : סמסטריאלי / שנתי
שם מרצה: ד"ר ניצה קאליש
מסש"ש: 2

מטרות הקורס: להכיר באופן כללי את התיאוריות הבסיסיות העוסקות בהתפתחות הפסיכולוגית של האדם. כן להכיר מושגי יסוד בפסיכולוגיה.

נושאי הקורס: * תורשה וסביבה

* התיאוריה הפסיכואנליטית של ז. פרויד
* מנגנוני הגנה

* התיאוריה ההתפתחותית של אריקסון

* התיאוריה של ק. רוג'רס ועקרונות הפסיכולוגיה הפנומנולוגית

* התיאוריה החברתית של אדלר

* התיאוריה ההתפתחותית של בולבי

* התיאוריה הקוגניטיבית של פיאג'ה

* גיל ההתבגרותחובות הקורס: 1 נוכחות מלאה ופעילה

2 קריאת חומר ביבליוגרפי לפי רשימה להלן

3 מבחן מסכם

בבליוגרפיה לקורס פסיכולוגיה התפתחותית

1. אריקסון, אריק. "שמונה שלבים של האדם" מתוך: ילדות וחברה, ספרית הפועלים, תל אביב 1976, 184-197.
2. בולבי, ג'ון. "הפירוד מן האם בגיל הרך והשפעתו על התפתחות הילד", מגמות ח' 119-152.
3. גנץ, יוסף. "התורשה והסביבה" מתוך יסודות הפסיכולוגיה ההתפתחותית אחיאסף, תל אביב 1975 65-73
4. זיו,א. "פסיכופתולוגיה של דימוי עצמי" מתוך הגיל הלא רגיל, עמ' 345-357, תל אביב פאפירוס, 1985.
5. כהן-רז, ראובן. "לבירור משמעותם של שלבי ההתפתחות" מתוך מגמות , י"ד, 1980 137-146.
6. מוס, ר.א תאוריות על גיל ההתבגרות 1980, תל אביב ספרית הפועלים פרקים 3,4,5,6,10.
7. פיאז'ה,ז שש מסות על התפתחות הנפשית 1980
8. פרייברג,ס. שנים מופלאות 1976, תל אביב, ספרית הפועלים עמ' 15-62
9. סולברג, שאול. פסיכולוגיה של הילד והמתבגר. 1995.

שם הקורס: פסיכולוגיה חינוכית  (60255)
    תשעא

תיאור הקורס:
מכללה ירושלים

שם הקורס :פסיכולוגיה חינוכית
שם המרצה :ד'ר יעקב כלטוב
קורס סמסטריאלי
מטרות
להקנות ידע במגוון נושאים של הפסיכולוגיה של הלמידה :הנעה,למידה,עיבוד המידע,חשיבה ואינטליגנציה.
נושאים עיקריים
-גורמי הנעה כמו הנעה פנימית וחיצונית,זרימה,דימוי עצמי וחרדה.
-תיאוריות בלמידה כמו התנייה אופרנטית ויישומה.למידה חברתית,העברה בלמידה והמושג "חוצה תחומים "
-גורמים הכרתיים בלמידה כמו גישת עיבוד המידע עם דגש על אספקטים שונים של הזיכרון,מושג האינטליגנציה ומדידתה,האינטליגנציות המרובות ,האינטליגנציה הרגשית והיצירתיות.

דרכי הוראה
הרצאות פרונטאליות,צפייה בסרטים ודיונים עליהם.
חובות התלמידות
השתתפות פעילה ומבחן בסוף הסמסטר.
ביבליוגרפיה
-זיו,א' וזיו, נ'[2001 ] :פסיכולוגיה בחינוך 2001 . פרק 1 :גורמי הנעה ,עמ' 17 -74 .הוצ' יחדיו,ת"א
-וייס,י' [2004 ] :מושג ההעברה ויישומו לחינוך.טללי אורות,מכללת אורות,אלקנה,עמ' 299 -307 .
גרדנר,ה' [1996 ] :אינטליגנציות מרובות :התיאוריה הלכה למעשה.מכון ברנקו-וייס,ירושלים.שם הקורס: פסיכולוגיה התפתחותית וקוגנטיבית- מתוקשב  (60256)
    תשעא

תיאור הקורס:
מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית וקוגניטיבית

שם המורה: ד"ר יעקב סגל
משך הקורס: 2 ש"ש
אופי הקורס: שיעור
הקורס מיועד: לשנה א' חינוך

מטרות הקורס
1. לסקור את תחומי הפסיכולוגיה השונים
2. לעמוד על התיאוריות המרכזיות בפסיכולוגיה
3. להבין את הגישות המחקריות הקלאסיות בפסיכולוגיה
4. להבין את מאפייני ההתפתחות של הילד לאורך השנים.
5. לסקור את הגישות העוסקות בהתפתחות החשיבה האנושית.
6. לסקור תהליכים חברתיים והשלכותיהם על הזהות העצמית.
7. להבין מהי אישיות וכיצד היא מתפתחת.

תכני הקורס
1. מהי הפסיכולוגיה ומהן מטרותיה.
2. סקירת התיאוריות הפסיכו-אנליטיות.
3. הבנת תהליכי חשיבה אנושית.
4. הכרת הגישה הביהביוריסטית וטכניקת עיצוב התנהגות.
5. תקשורת בין אישית.
6. פסיכולוגיה חברתית
7. תהליכי זיכרון
8. התפתחות מוסרית.

דרישות הקורס
* קריאת כל השיעורים.
* קריאת מאמרים וחומר ביבליוגראפי (רשות).
* יש להגיש 2 תרגילים בכל סמסטר. שני תרגילים ראשונים עד שבוע לפני השיעור האחרון של סמסטר א' ושני תרגילים אחרונים עד שבוע לפני השיעור האחרון של סמסטר ב'. הגשת התרגילים מהווה תנאי כדי לגשת למבחן ולקבל ציון.
* לא ניתן להגיש את התרגילים בזוגות.
* מבחן בסוף השנה.

ביבליוגרפיה
1. זיו א. (1999) פסיכולוגיה מדע הבנת האדם. עם עובד.
2. זיו א. וזיו נ. (2001) פסיכולוגיה בחינוך 2001. יחדיו
3. אטקינסון, ר"ל (1995). מבוא לפסיכולוגיה, מהדורה י' פרק 9. תל אביב: לדורי.

4. פלגי-הקר, ע. בייט-מרום, ר. (1991) מבוא לפסיכולוגיה. האוניברסיטה הפתוחה תל-אביב.
5. פלשמן, א. (2002). תקשורת טיפולית עם ילדים. משרד העבודה והרווחה.
6. פלשמן, א. (2002). תקשורת טיפולית עם מתבגרים. משרד העבודה והרווחה.
7. אלכסנדרוביץ, ד. ו- אלכסנדרוביץ, מ. ק. (1987). תל-אביב, פפירוס.
8. ביטמן, א. ובייט-מרום, ר. (1992). אישיות: תיאוריה ומחקר, תל-אביב: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
9. סלייטר, ל. (2005). לפתוח את התיבה של סקינר, תל-אביב: הוצאת אריה ניר.
10. סרוף, א. קופר, ר. ודהארט, ג. (1998). התפתחות הילד – טבעה ומהלכה. תל-אביב: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.*
11. Lourie. R. S. and Nover, R. A. (1989). .) The Course of Life Assessment of Psychopathology in the First Year of Life. In: S. I. Greenspan and G. H. Pollok (eds.) Vol. 1. Madison Connecticut: IUP.
12. Pine, F. (1985). Developmental Theory and Clinical Process. New Haven: Yale (chapter 9).


שם הקורס: פסיכולוגיה התפתחותית וקוגנטיבית- מתוקשב  (60257)
    תשעא

תיאור הקורס:
מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית וקוגניטיבית

שם המורה: ד"ר יעקב סגל
משך הקורס: 2 ש"ש
אופי הקורס: שיעור
הקורס מיועד: לשנה א' חינוך

מטרות הקורס
1. לסקור את תחומי הפסיכולוגיה השונים
2. לעמוד על התיאוריות המרכזיות בפסיכולוגיה
3. להבין את הגישות המחקריות הקלאסיות בפסיכולוגיה
4. להבין את מאפייני ההתפתחות של הילד לאורך השנים.
5. לסקור את הגישות העוסקות בהתפתחות החשיבה האנושית.
6. לסקור תהליכים חברתיים והשלכותיהם על הזהות העצמית.
7. להבין מהי אישיות וכיצד היא מתפתחת.

תכני הקורס
1. מהי הפסיכולוגיה ומהן מטרותיה.
2. סקירת התיאוריות הפסיכו-אנליטיות.
3. הבנת תהליכי חשיבה אנושית.
4. הכרת הגישה הביהביוריסטית וטכניקת עיצוב התנהגות.
5. תקשורת בין אישית.
6. פסיכולוגיה חברתית
7. תהליכי זיכרון
8. התפתחות מוסרית.

דרישות הקורס
* קריאת כל השיעורים.
* קריאת מאמרים וחומר ביבליוגראפי (רשות).
* יש להגיש 2 תרגילים בכל סמסטר. שני תרגילים ראשונים עד שבוע לפני השיעור האחרון של סמסטר א' ושני תרגילים אחרונים עד שבוע לפני השיעור האחרון של סמסטר ב'. הגשת התרגילים מהווה תנאי כדי לגשת למבחן ולקבל ציון.
* לא ניתן להגיש את התרגילים בזוגות.
* מבחן בסוף השנה.

ביבליוגרפיה
1. זיו א. (1999) פסיכולוגיה מדע הבנת האדם. עם עובד.
2. זיו א. וזיו נ. (2001) פסיכולוגיה בחינוך 2001. יחדיו
3. אטקינסון, ר"ל (1995). מבוא לפסיכולוגיה, מהדורה י' פרק 9. תל אביב: לדורי.

4. פלגי-הקר, ע. בייט-מרום, ר. (1991) מבוא לפסיכולוגיה. האוניברסיטה הפתוחה תל-אביב.
5. פלשמן, א. (2002). תקשורת טיפולית עם ילדים. משרד העבודה והרווחה.
6. פלשמן, א. (2002). תקשורת טיפולית עם מתבגרים. משרד העבודה והרווחה.
7. אלכסנדרוביץ, ד. ו- אלכסנדרוביץ, מ. ק. (1987). תל-אביב, פפירוס.
8. ביטמן, א. ובייט-מרום, ר. (1992). אישיות: תיאוריה ומחקר, תל-אביב: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
9. סלייטר, ל. (2005). לפתוח את התיבה של סקינר, תל-אביב: הוצאת אריה ניר.
10. סרוף, א. קופר, ר. ודהארט, ג. (1998). התפתחות הילד – טבעה ומהלכה. תל-אביב: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.*
11. Lourie. R. S. and Nover, R. A. (1989). .) The Course of Life Assessment of Psychopathology in the First Year of Life. In: S. I. Greenspan and G. H. Pollok (eds.) Vol. 1. Madison Connecticut: IUP.
12. Pine, F. (1985). Developmental Theory and Clinical Process. New Haven: Yale (chapter 9).


שם הקורס: עבוד תכנים בנביאים  (60270)
    תשעא

תיאור הקורס:
בס"ד תשרי תשע"א
המחלקה לחינוך
שם המרצה: נחמה ז"ק
קורס עיבוד תכנים בנביאים ראשונים
קורס סמיסטריאלי שנת תשע"א
יום שלישי 15:00 – 16:30

סילבוס לקורס עיבוד תכנים בנביאים ראשונים

תיאור הקורס
הקורס במהותו מתייחס למורה כלומד ולמורה כמלמד.
הסטודנטיות תרכושנה כלים להבנת התנ"ך, ע"י שאילת שאלות ואיתור תשובות במפרשים השונים.
נקודת המוצא של הלימוד היא, פרושי חז"ל לתנ"ך.
הלימוד מושתת על היסוד של אמונה בתורה מן השמים.
מטרות הקורס
א.הסטודנטיות תרכושנה שתי מיומנויות עיקריות בתהליך לימוד ספרי הנביאים הראשונים :
האחת,שאילת שאלות ברמות שונות כגון: ברמת הבנה בסיסית,פרשנות וערכים.
השנייה, איתור תשובות תוך עיון במפרשים השונים, ומתוך כך הכרות והבנת מהותם.
ב.הסטודנטיות תרכושנה מיומניות לעיבוד חומר להוראה, בהתאם לרמת הלומדים ודרישות המערכת.
. המיומנויות יכללו:
תכנון שנתי להוראת החומר,
פתיחה לשיעור,
הגדרת מטרות לשיעור,
חלוקת זמן השיעור,
משוב וסיכום.
כל מהלך השיעור ילווה בשיקול דעת דידקטי.חובות הקורס

א. נוכחות פעילה.10% מהציון הסופי.
ב. הגשת תרגילים כהכנה לשיעור וכסיכום. 20% מהציון הסופי.
ג. עבודת סיכום. 70% מהציון הסופי.


ביבליוגרפיה

1.התנ"ך ומפרשיו.
2.מאגרי מידע ממוחשבים ושימושם בהוראה.www.daat.ac.il
3.מ. ביננפלד- החינוך בדור משתנה \ משנתו החינוכית של הרב משה פיינשטיין.www. data.ac.il
4.רבינו אהרון קוטלר – הדרך הנכונה בהוראת התנ"ך.
יהי רצון שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

לימוד פורה ומהנה

נחמה ז"ק


שם הקורס: עבוד תכנים בתורה  (60271)
    תשעא

תיאור הקורס:
בס"ד

עיבוד תכנים בתורה

המרצה: נעמי גלבר
gelbern@gmail.com


מטרת הקורס:
עיבוד תוכן בתורה לגילוי משמעויותיו הרעיוניים.
שימוש בכלי של שאילת שאלות ברמות שונות לגילוי וחשיפת מהותו של התוכן.
תרגום עיבוד התוכן למערך שיעור.

חובות הקורס:
השתתפות פעילה.
לימוד הפרקים הנבחרים בעזרת הפרשנים.
תרגילים במהלך הקורס.
בחינה/עבודהנושאי הקורס:

• הקדמה- על לימוד תורה והוראתה.
• המורה כלומד – התמודדות עם עיון מעמיק בפרקי תורה נבחרים.
• השאלה ככלי למיצוי תוכנו המהותי של הכתוב.
• תוכנית לימודים מהי?
הכרת חוברת תוכנית הלימודים במקרא על כל חלקיה: מקורותיה, מטרותיה, ומושגים הקשורים אליה כמיומנויות למידה, מחזוריות בהוראה, לימוד ברמות שונות. (בקיאות אקסטנסיבי אינטנסיבי)


• המורה כמתכנן – תכנון שנתי / תכנון יחידת לימוד / תכנון שיעור בודד

• המורה כמלמד –
o ניסוח מטרות בהוראת פרק בתורה:
מטרות בתחום הידע, החשיבה, המיומנויות והערכים.[התייחסות לטקסונומיה של בלום - לפי הצורך].
o יצירה וניתוח של פעילויות למידה מגוונות.
o כתיבת מערך שיעור.
מפגש עם ספרות עזר ומשאבי למידה בהוראת תורה.


ביבליוגרפיה
פרשני התורה.
הרב קוטלר, "הדרך הנכונה בהוראת התנ"ך"

שם הקורס: עבוד תכנים במחשבת ישראל  (60272)
    תשעא

תיאור הקורס:
בס"ד
סילבוס
שם הקורס: עיבוד תכנים במחשבת ישראל.
שם המרצה: רות טובול.
משך הקורס: סימסטר.

מטרת הקורס:
במהלך הקורס התלמידות תלמדנה איך נערכים, מתכננים ובונים שנת לימודים במקצועות השונים.
הבנות תלמדנה כיצד בונים מערך שיעור ותתמקדנה בשיקול הדעת הנדרש בהוראה בכלל ובמחשבת ישראל בפרט.במהלך הקורס תכרנה הבנות את ההוראה הפרונטאלית ולמידה פעילה ותעמדנה על החסרונות והיתרונות בכל שיטה. יושם דגש על המורה כלומד והמורה כמלמד
נושאי הקורס:
המורה כלומד והמורה כמלמד.
סדר ארגון ותכנון:
* תכנון שנתי.
* תכנון יחידת לימוד.
* הוראה אינטנסיבית והוראה אקסטנסיבית.
* הכרות עם תוכניות מובנות.
דרכי הוראה:
* למידה פעילה, שיעור פרונטאלי, יתרונות וחסרונות בכל שיטה.
* בנית מערך שיעור- דגש על קביעת מטרות וש.ד.ד.
דרישות הקורס:
* הגשת תכנון שנתי.
* בנית מערך שיעור.

שם הקורס: עבוד תכנים בנביאים  (60277)
    תשעא

תיאור הקורס:
בס"ד תשרי תשע"א
המחלקה לחינוך
שם המרצה: נחמה ז"ק
קורס עיבוד תכנים בנביאים ראשונים
קורס סמיסטריאלי שנת תשע"א
יום שלישי 15:00 – 16:30

סילבוס לקורס עיבוד תכנים בנביאים ראשונים

תיאור הקורס
הקורס במהותו מתייחס למורה כלומד ולמורה כמלמד.
הסטודנטיות תרכושנה כלים להבנת התנ"ך, ע"י שאילת שאלות ואיתור תשובות במפרשים השונים.
נקודת המוצא של הלימוד היא, פרושי חז"ל לתנ"ך.
הלימוד מושתת על היסוד של אמונה בתורה מן השמים.
מטרות הקורס
א.הסטודנטיות תרכושנה שתי מיומנויות עיקריות בתהליך לימוד ספרי הנביאים הראשונים :
האחת,שאילת שאלות ברמות שונות כגון: ברמת הבנה בסיסית,פרשנות וערכים.
השנייה, איתור תשובות תוך עיון במפרשים השונים, ומתוך כך הכרות והבנת מהותם.
ב.הסטודנטיות תרכושנה מיומניות לעיבוד חומר להוראה, בהתאם לרמת הלומדים ודרישות המערכת.
. המיומנויות יכללו:
תכנון שנתי להוראת החומר,
פתיחה לשיעור,
הגדרת מטרות לשיעור,
חלוקת זמן השיעור,
משוב וסיכום.
כל מהלך השיעור ילווה בשיקול דעת דידקטי.חובות הקורס

א. נוכחות פעילה.10% מהציון הסופי.
ב. הגשת תרגילים כהכנה לשיעור וכסיכום. 20% מהציון הסופי.
ג. עבודת סיכום. 70% מהציון הסופי.


ביבליוגרפיה

1.התנ"ך ומפרשיו.
2.מאגרי מידע ממוחשבים ושימושם בהוראה.www.daat.ac.il
3.מ. ביננפלד- החינוך בדור משתנה \ משנתו החינוכית של הרב משה פיינשטיין.www. data.ac.il
4.רבינו אהרון קוטלר – הדרך הנכונה בהוראת התנ"ך.
יהי רצון שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

לימוד פורה ומהנה

נחמה ז"ק


שם הקורס: עבוד תכנים בתורה  (60278)
    תשעא

תיאור הקורס:
בס"ד

עיבוד תכנים בתורה

המרצה: נעמי גלבר
gelbern@gmail.com


מטרת הקורס:
עיבוד תוכן בתורה לגילוי משמעויותיו הרעיוניים.
שימוש בכלי של שאילת שאלות ברמות שונות לגילוי וחשיפת מהותו של התוכן.
תרגום עיבוד התוכן למערך שיעור.

חובות הקורס:
השתתפות פעילה.
לימוד הפרקים הנבחרים בעזרת הפרשנים.
תרגילים במהלך הקורס.
בחינה/עבודהנושאי הקורס:

• הקדמה- על לימוד תורה והוראתה.
• המורה כלומד – התמודדות עם עיון מעמיק בפרקי תורה נבחרים.
• השאלה ככלי למיצוי תוכנו המהותי של הכתוב.
• תוכנית לימודים מהי?
הכרת חוברת תוכנית הלימודים במקרא על כל חלקיה: מקורותיה, מטרותיה, ומושגים הקשורים אליה כמיומנויות למידה, מחזוריות בהוראה, לימוד ברמות שונות. (בקיאות אקסטנסיבי אינטנסיבי)


• המורה כמתכנן – תכנון שנתי / תכנון יחידת לימוד / תכנון שיעור בודד

• המורה כמלמד –
o ניסוח מטרות בהוראת פרק בתורה:
מטרות בתחום הידע, החשיבה, המיומנויות והערכים.[התייחסות לטקסונומיה של בלום - לפי הצורך].
o יצירה וניתוח של פעילויות למידה מגוונות.
o כתיבת מערך שיעור.
מפגש עם ספרות עזר ומשאבי למידה בהוראת תורה.


ביבליוגרפיה
פרשני התורה.
הרב קוטלר, "הדרך הנכונה בהוראת התנ"ך"

דרישות קדם:
בס"ד

סילבוס
שם המרצה: א. ארלבוים
שם הקורס: עיבוד תכנים בתנ"ך

מטרות הקורס:
- עיבוד תוכן בתנ"ך לגילוי משמעות מעמיקה
- אימון בשאילת שאלות ברמות שונות - רכישת הכלי לגילוי המשמעות
- עיון מודרך בפרשנים נבחרים
- פיתוח כושר הערכות של המורה להוראת שיעור בתנ"ך

תכני הלימוד:
פרקים נבחרים בתנ"ך

חובות הקורס:
- השתתפות פעילה בשיעורים
- הכנת התוכן הנלמד תוך עיון בפרשנים
- הגשת עבודה בסיום הקורס

ביבליוגרפיה:
- פרשנים קלאסיים לפרקים הנלמדים
- הרב א. נבנצל- שיחות לספר בראשית, ירושלים תשס"ה
- עמיר מיכל ואחרים, פרקים בספר ירמיהו- מד"ל בחינוך הדתי האגף לתכ"ל ומכללה ירושלים תשנ"ה
שם הקורס: עבוד תכנים במחשבת ישראל  (60279)
    תשעא

תיאור הקורס:
בס"ד
סילבוס
שם הקורס: עיבוד תכנים במחשבת ישראל.
שם המרצה: רות טובול.
משך הקורס: סימסטר.

מטרת הקורס:
במהלך הקורס התלמידות תלמדנה איך נערכים, מתכננים ובונים שנת לימודים במקצועות השונים.
הבנות תלמדנה כיצד בונים מערך שיעור ותתמקדנה בשיקול הדעת הנדרש בהוראה בכלל ובמחשבת ישראל בפרט.במהלך הקורס תכרנה הבנות את ההוראה הפרונטאלית ולמידה פעילה ותעמדנה על החסרונות והיתרונות בכל שיטה. יושם דגש על המורה כלומד והמורה כמלמד
נושאי הקורס:
המורה כלומד והמורה כמלמד.
סדר ארגון ותכנון:
* תכנון שנתי.
* תכנון יחידת לימוד.
* הוראה אינטנסיבית והוראה אקסטנסיבית.
* הכרות עם תוכניות מובנות.
דרכי הוראה:
* למידה פעילה, שיעור פרונטאלי, יתרונות וחסרונות בכל שיטה.
* בנית מערך שיעור- דגש על קביעת מטרות וש.ד.ד.
דרישות הקורס:
* הגשת תכנון שנתי.
* בנית מערך שיעור.

שם הקורס: תוכניות לימודים במוסיקה  (60285)
    תשעא

תיאור הקורס:
התאמת הכלים לבניית מערכי שיעור לעבודה בשטח, בחירת נושאים להוראה בכתה, הצגתם והתאמתם להאזנה ולימוד בכיתה.

שם הקורס: תולדות המוסיקה בהיבט דידקטי  (60286)
    תשעא

תיאור הקורס:
הקורס מיועד הן לתת עקרונות של הוראת תולדות המוסיקה בבתי ספר תיכוניים, והן להתמודד עם בעיות ספציפיות של הוראת תולדות המוסיקה כמקצוע העשרה.

שם הקורס: סדנא לעבודה מעשית  (60287)
    תשעא

תיאור הקורס:
בסדנא הסטודנטיות רוכשות את אבני היסוד בהוראת מוסיקה בבתי הספר.
הכרת יצירות מופת וחשיפה ליצירות מוסיקליות המתאימות להאזנה מודרכת בבתי הספר. רכישת מיומנויות לעיבוד היצירה המוסיקלית והתאמתה להוראה בכיתה. הכנת מערכי שיעור מובנים, עם פעילויות מתאימות ומשימות האזנה הנדרשות להוראת היצירה המוסיקלית בצורה יצירתית המתאימה לכל יצירה באופן חוויתי לרבות רקע כללי, מושגים ותכנים הנוגעים בחומר המוסיקלי.
במהלך הסדנא רוכשות הסטודנטיות כלים לבחירת יצירות ורפרטואר מוסיקלי לבניית תוכנית לימודית שנתית לגיל הרך וכיתות היסודי עד לחטיבת הביניים.
60288   תולדות המוסיקה בהיבט דידקטי  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: הוראה בכיתות הטרוגניות  (60301)
    תשעא

תיאור הקורס:
בס"ד
שם המרצה: נעמי גלבר
gelbern@gmail.com


הוראה בכיתה הטרוגנית


מטרות הקורס
מערכת החינוך בארץ כוללת כתות הטרוגניות רבות.
מטרת הקורס להפגיש את המשתתפות בו עם מציאות מורכבת זו,להכיר את הרקע והאפיונים של הכתות האלו ולהבין את האופי המיוחד של אוכלוסיית התלמידים.כמו כן יוקנו למשתתפות כלים להתמודדות עם מציאות זו. יילמדו עקרונות דידקטיים להוראה בכתה ההטרוגנית,וכן תלמדנה המשתתפות לעבד תכנים עבור התלמידים, מתוך תרגול והדגמות.


חובות הקורס
• השתתפות פעילה
• קריאה במהלך הקורס
• תרגילים
• בחינה/עבודה


נושאי הקורס
כתות הטרוגניות-הגדרה, רקע ואפיונים
תאור משווה של 2 אוכלוסיות התלמידים- טעוני טיפוח ומבוססים
משינון ידע ללמידה לקראת הבנה ופיתוח חשיבה.-הגישה הקונסטרוקטיבית
אפיוני חשיבה-הדגמה וניתוח אירועי חשיבה
שלבי ההתערבות באירועי החשיבה-עקרונות, הדגמות,ישום
עבוד תכנים בכתה הטרוגנית
עקרונות דידקטיים בכתה ההטרוגנית
המורה בכתה ההטרוגנית

ביבליוגרפיה
1.דהאן י' ויונה י'-מערכת החינוך בתקופת מעבר: מקולקטיביזם שלטוני לאינדיוידואליזם אזרחי-בחירת הורים כמקרה מייצג. 2004בתוך האתר של המכון לאינטגרציה חינוכית.
2.טישמן ש', פרקינס ד',ג'יי א'-הכתה החושבת-למידה והוראה בתרבות של חשיבה – מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה והאגף לת"ל –ירושלים 1996
3.סירוטה ש'-מאיזו עדה שופן? סיפורה של יוזמה חינוכית-אוצר המורה.
4.עמיר,מ'-עורכת-אנתולוגיה בהוראה משקמת-מכללה ירושלים
5.עמיר,מ –פרקים בספר ירמיהו- מדריך למורה בכתה הטרוגנית ע"פ הגישה האינטגרטיבית. מכללה ירושלים תשנ"ה.
6.עמיר מ. הכתה ההטרוגנית כגורם מקדם בתהליך הלמידה בתוך: דרכים להוראה בכתות הטרוגניות. מכללה ירושלים.
7.עמיר,מ. דמות המחנך בכתה הטרוגנית.בתוך:קובץ לזכרו של זבולון המר עיון ומעש. מנהל החינוך הדתי ירושלים תשנ"ט.
8.פרנקנשטיין,ק. שחרור החשיבה מכבליה. ביה"ס לחינוך האוניברסיטה העברית 1972.
9.פרנקנשטיין ,ק. הם חושבים מחדש. עם עובד 1981.
10.פרנקנשטיין ,ק. כנות ושוויון. ספרית הפועלים 1977.
11.קדרוני, מ. הוראה בכתה הטרוגנית. בתוך: יובל למערכת החינוך בישראל. עורך: א, פלד. משרד החינוך והתרבות , 1999.
12.רון, צ. לקראת הוראה דיאלוגית. הוצאת כרמל 1993.
13.רון, צ. מכתה הטרוגנית לכתה אינטגרטיבית. בתוך: דרכים להוראה בכתה הטרוגנית.מכללה ירושלים.
14רון, צ.על חשיבות ההגדרה הדידקטית בהכשרת מורים.דפים21 משרד החינוך והתרבות 1995
15.רון,צ. וולק,ר. שץ,א. עורכים-מקבץ. האוניברסיטה העברית 1999
16.ריץ,י.הכתה ההטרונית. הוצאת אוניברסיטת בר אילן 1997
17רש,נ. כפיר,ד.מיזוג חינוכי בישראל-30 שנה של מדיניות הססנית בצל אידיאולוגיה
משתנה.מגמות 2004 כרך מ"ג /1
18 .שטאל ,א.לשון וחשיבה של תלמידים טעוני טיפוח בישראל.-אוצר המורה.
19.שטאל, א.הכנת חומרי למידה לכיתה ההטרוגנית.ביה"ס לעובדי הוראה בכירים,
משרד החינוך ירושלים 1991
20 .שמילוביץ,מ. הוראה חילופית למצוי הפוטנציאל האפשרי. מכון מופ"ת תשנ"ד


שם הקורס: הוראה בכיתות הטרוגניות  (60302)
    תשעא

תיאור הקורס:

בס"ד

צילה ארן


שיטות הוראה בכיתות הטרוגניות


הכיתות במערכת החינוך בישראל מורכבות בדרך כלל מאוכלוסייה הטרוגנית.
אוכלוסייה זו היא תשלובת של תלמידים שונים: תלמידים חלשים שפוטנציאל הלמידה שלהם אינו מנוצל כיאות, תלמידים אינטליגנטים ומבוססים ותלמידים בעלי ליקויי למידה.
השונות בין התלמידים בכיתה הטרוגנית באה לידי ביטוי גם במרכיבים רגשיים, חברתיים, פיזיים וקוגניטיביים.
במהלך הקורס נעשית היכרות עם מאפייני התלמידים השונים, ובמקביל ניתנים למורה כלים המאפשרים את קידומו של כל תלמיד ותלמיד.

חובות הקורס
• קריאת מאמרים ומשימות
• מבחן

נושאי הקורס

• הכיתה ההטרוגנית מאפייניה ומרכיביה השונים.
• המאפיינים הפסיכולוגיים והחברתיים הגורמים לחשיבה לקויה. על פי התפיסה של פרנקנשטיין ושטאל.
• אפיון החשיבה של תלמידים בעלי פוטנציאל לא מנוצל ביחס לתלמידים מבוססים.
הדגמות
ניתוח אירועי חשיבה
ניתוח אירועי התנהגות
• הקניית אסטרטגיה דידקטית שבאמצעותה התלמידים מנותבים לקראת חשיבה תקינה ומימוש הפוטנציאל שלהם.
הדגמות.
• היערכות המורה לקראת ההוראה בכיתה הטרוגנית.
הדגמות.שם הקורס: התמודדות בכיתה הטרוגנית- אילה  (60303)
    תשעא

תיאור הקורס:
בס"ד

מכללה ירושלים
המחלקה לחינוך
התמודדות בכתות הטרוגניות


שם המרצה: מרים מרצבך
שנה"ל: תשע"א
סמסטר א', יום ג' : 13:15-14:00
שעת קבלה: יום ג' 13:00 – 12:00, על פי תאום מראש.

מטרת הקורס:
מטרת הקורס להפגיש את התלמידות עם המציאות המורכבת של מערכת החינוך בישראל . אוכלוסיית מערכת החינוך היא תשלובת של תלמידים חלשים שהפוטנציאל הלמידה שלהם אינו מנוצל כיאות, תלמידים אינטליגנטיים ומבוססים ותלמידי בעלי לקויי למידה.
השונות בין התלמידים הכיתה הטרוגנית באה לידי ביטוי גם במרכיבים רגשיים, חברתיים, פיזיים וקוגנטיביים.
ננתח את משמעותה הייחודית של הכיתה ההטרוגנית הגדרותיה מטרותיה, אסטרטגיות הוראה ותוכניות חינוך המיוחדות בה.
הקורס מקנה למשתתפות כלים להתמודדות עם מציאות זו תוך תרגול והדגמות.
• הקורס מיועד לתלמידות תכנית "אילה- מצוינים להוראה". חלקו יתקיים בלמידה עצמית ע"י עיון בספרות המקצועית ובצפייה בכיתות הלימוד.

חובות הקורס:
השתתפות פעילה.
קריאה במהלך הקורס + תרגילים
בחינה או עבודה

נושאי הקורס:

1. כיתות הטרוגניות: הגדרה ואפיונים. 2. תיאור משווה של אוכלוסיות תלמידים.
3. אפיון החשיבה של תלמידים בעלי פוטנציאל לא מנוצל ביחס לתלמידים מבוססים- הדגמה, ניתוח אירועי חשיבה.
4. הקניית אסטרטגיה דידקטית שבאמצעותה התלמידים מנותבים לקראת חשיבה תקינה ומימוש פוטנציאל שלהם.
5. היערכות המורה לקראת ההוראה בכיתה הטרוגנית.
הדגמות.

רשימה ביבליוגרפית :


1. דהאן, י. (2004) מערכת החינוך בתקופת מעבר: מקולקטיביזם שלטוני לאינדיבידואליזים אזרחי. בחירת הורים כמקרב מייצג.
2. טישמן,ש. דייויד פרקינס איילין ג'יי (1996) הכיתה החושבת. למידה והוראה בתרבות של חשיבה. מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה והאגף לת"ל. ירושלים
3. ליבליך,ע. (1995) מעקב ארוך טווח על העבודה החינוכית במסגרת פרויקט "ההוראה משקמת" בבית הספר התיכון שליד האוניברסיטה העברית.-דו"ח מחקר, מוגש לאגודה הישראלית לקרנות מחקר, ירושלים.
4. עמיר,מ. (תשמ'ו) - עורכת- אנתולוגיה בהוראה משקמת. (פנימי) מכללה ירושלים.
5. עמיר,מ. (תשנ'ה) "הגישה האינטגרטיבית ויישומה בהוראת התנ"ך" בתוך פרקים בספר ירמיהו . משרד החינוך והתרבות האגף לתכניות לימודים. מכללה ירושלים.
6. עמיר,מ. (תשנ"ט) "דמות המחנך בכיתה הטרוגנית" בתוך: קובץ לזכרו של זבולון המר עיון ומעש. מנהל החינוך הדתי ירושלים.
7. פרנקנשטיין, ק. (1981) הם חושבים מחדש. עם עובד. תל אביב.
8. פרנקנשטייו, ק. (1983) החיצון בעיה חברתית . עם עובד. תל אביב.
9. פרנקנשטיין, ק. (1993) שחרור החשיבה מכבליה. ירושלים: בית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית.
10. קדרוני, מ. (1999) הוראה בכיתה הטרוגנית בתוך: "יובל למערכת החינוך בישראל". עורך: א, פלד. משרד החינוך והתרבות.
11. רון, צ. – (1993) לקראת הוראה דיאלוגית. כרמל. ירושלים. תשנ"ג.
12. רון, צ. וולק, ר. שץ אופנהיימר , א. (יוני 1999) - עורכים - מקבץ - האוניברסיטה העברית בירושלים -משרד החינוך והתרבות .
13. ריץ', י.(1997)הכיתה ההטרוגנית – הוצאת אוניברסיטת בר-אילן.
14. רש,נ. כפיר, ד. (2004) מיזוג חינוכי בישראל- 30 שנה של מדיניות הססנית בצל אידיאולוגיה משתנה. מגמות כרך מ"ג/ 1.
15. שטאל, א. (1991) הכנת חומרי למידה לכיתה הטרוגנית. בית הספר לעובדי הוראה בכירים, משרד החינוך והתרבות. ירושלים.
16. שמילוביץ, מ. ( תשנ'ד) הוראה חלופית למיצוי הפוטנציאל האפשרי. מכון מופ"ת, משה"ח, גף להכשרת עו"ה, ת"א, תשנ"ד.1
17. שץ הופנהיימר, א.. (20006) תפקידיו של המורה בכיתה הטרוגנית על פי גישתו החינוכית של קרל פרנקנשטיין - . כתב עת "מפגש" גליון 24שם הקורס: הוראה בכיתות הטרוגניות  (60304)
    תשעא

תיאור הקורס:
בס"ד
שם המרצה: נעמי גלבר
gelbern@gmail.com


הוראה בכיתה הטרוגנית


מטרות הקורס
מערכת החינוך בארץ כוללת כתות הטרוגניות רבות.
מטרת הקורס להפגיש את המשתתפות בו עם מציאות מורכבת זו,להכיר את הרקע והאפיונים של הכתות האלו ולהבין את האופי המיוחד של אוכלוסיית התלמידים.כמו כן יוקנו למשתתפות כלים להתמודדות עם מציאות זו. יילמדו עקרונות דידקטיים להוראה בכתה ההטרוגנית,וכן תלמדנה המשתתפות לעבד תכנים עבור התלמידים, מתוך תרגול והדגמות.


חובות הקורס
• השתתפות פעילה
• קריאה במהלך הקורס
• תרגילים
• בחינה/עבודה


נושאי הקורס
כתות הטרוגניות-הגדרה, רקע ואפיונים
תאור משווה של 2 אוכלוסיות התלמידים- טעוני טיפוח ומבוססים
משינון ידע ללמידה לקראת הבנה ופיתוח חשיבה.-הגישה הקונסטרוקטיבית
אפיוני חשיבה-הדגמה וניתוח אירועי חשיבה
שלבי ההתערבות באירועי החשיבה-עקרונות, הדגמות,ישום
עבוד תכנים בכתה הטרוגנית
עקרונות דידקטיים בכתה ההטרוגנית
המורה בכתה ההטרוגנית

ביבליוגרפיה
1.דהאן י' ויונה י'-מערכת החינוך בתקופת מעבר: מקולקטיביזם שלטוני לאינדיוידואליזם אזרחי-בחירת הורים כמקרה מייצג. 2004בתוך האתר של המכון לאינטגרציה חינוכית.
2.טישמן ש', פרקינס ד',ג'יי א'-הכתה החושבת-למידה והוראה בתרבות של חשיבה – מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה והאגף לת"ל –ירושלים 1996
3.סירוטה ש'-מאיזו עדה שופן? סיפורה של יוזמה חינוכית-אוצר המורה.
4.עמיר,מ'-עורכת-אנתולוגיה בהוראה משקמת-מכללה ירושלים
5.עמיר,מ –פרקים בספר ירמיהו- מדריך למורה בכתה הטרוגנית ע"פ הגישה האינטגרטיבית. מכללה ירושלים תשנ"ה.
6.עמיר מ. הכתה ההטרוגנית כגורם מקדם בתהליך הלמידה בתוך: דרכים להוראה בכתות הטרוגניות. מכללה ירושלים.
7.עמיר,מ. דמות המחנך בכתה הטרוגנית.בתוך:קובץ לזכרו של זבולון המר עיון ומעש. מנהל החינוך הדתי ירושלים תשנ"ט.
8.פרנקנשטיין,ק. שחרור החשיבה מכבליה. ביה"ס לחינוך האוניברסיטה העברית 1972.
9.פרנקנשטיין ,ק. הם חושבים מחדש. עם עובד 1981.
10.פרנקנשטיין ,ק. כנות ושוויון. ספרית הפועלים 1977.
11.קדרוני, מ. הוראה בכתה הטרוגנית. בתוך: יובל למערכת החינוך בישראל. עורך: א, פלד. משרד החינוך והתרבות , 1999.
12.רון, צ. לקראת הוראה דיאלוגית. הוצאת כרמל 1993.
13.רון, צ. מכתה הטרוגנית לכתה אינטגרטיבית. בתוך: דרכים להוראה בכתה הטרוגנית.מכללה ירושלים.
14רון, צ.על חשיבות ההגדרה הדידקטית בהכשרת מורים.דפים21 משרד החינוך והתרבות 1995
15.רון,צ. וולק,ר. שץ,א. עורכים-מקבץ. האוניברסיטה העברית 1999
16.ריץ,י.הכתה ההטרונית. הוצאת אוניברסיטת בר אילן 1997
17רש,נ. כפיר,ד.מיזוג חינוכי בישראל-30 שנה של מדיניות הססנית בצל אידיאולוגיה
משתנה.מגמות 2004 כרך מ"ג /1
18 .שטאל ,א.לשון וחשיבה של תלמידים טעוני טיפוח בישראל.-אוצר המורה.
19.שטאל, א.הכנת חומרי למידה לכיתה ההטרוגנית.ביה"ס לעובדי הוראה בכירים,
משרד החינוך ירושלים 1991
20 .שמילוביץ,מ. הוראה חילופית למצוי הפוטנציאל האפשרי. מכון מופ"ת תשנ"ד


שם הקורס: סמינר דידקטי במחשבת ישראל  (60341)
    תשעא

תיאור הקורס:


סמינר דידאקטי במחשבת ישראל

מרצה: הרב ד"ר יוחאי רודיק.

מטרת הקורס: הדרכה דידאקטית להוראת חומרי הלמידה במחשבת ישראל ותושבע"פ באופן שיהפוך את חומרי הלמידה למשמעותיים עבור התלמידים.

תוכן הקורס: במהלך הקורס תעסוקנה הבנות במספר היבטים:
א) יצירת תשתית נפשית-חינוכית לבנין האמונה מתוך היכרות עם המצב ב"שטח".
ב) התמודדות עם שאלות יסוד בעולם האמונה בכלל ועולם הנוער בפרט.
ג) מתן כלים דידאקטיים להעשרת הלמידה והעמקתה (סרטים, דיונים, הפעלות).
ד) כל הנ"ל יבוסס על מערכי שיעור מוגדרים ולימוד טקסטואלי מעמיק.

מטלות הקורס:
א) הופעה סדירה וקבועה.
ב) בסמסטר א' הגשת עבודה (4-6 עמודים) שעיקרה התמודדות עם שאלה ערכית-אמונית מעולם המושגים של הנוער.
ג) העברת שיעור בנושא שיתואם עם המרצה (כ-20 דקות) (בליווי מקורות).
ד) סיכום השיעור בכתב, כולל הסברה דידאקטית ורציונאל.

ביבליוגרפיה:
1) לב שמעון, ושיודע לשאול, הוצ' חרגול, תל אביב 1984.
2) מונק הרב מ., בנתיב הערכים, הוצ' ההסתדרות הציונית, ירושלים תשל"ה.
3) פישרמן ש., נוער הכיפות הזרוקות, מכללת אורות, אלקנה תשנ"ט.
4) רודיק הרב יוחאי, אמונה במבחן, הוצ' תנועת "אל עמי", ירושלים תשס"א.
5) רודיק הרב יוחאי, "אמונה במבחן – מבחן הבגרות או מבחן החיים", בתוך: אל באר המים (אסופת מאמרים במחשבת ישראל), מכלול כ"ה, מכללה, ירושלים תשס"ח.
6) רודיק הרב יוחאי, "נוער הגבעות ומשנת הרב קוק", בתוך שמעתון, מס' 157, תשס"ד.
7) רודיק הרב יוחאי, אמונה וגאולה, מהדורת ניסוי, משרד החינוך.
8) קרוב הרב זאב, דע מה שתשיב לעצמך, הוצ' קורן, ירושלים תשמ"ט.שם הקורס: סמינר דידקטי בתנ"ך  (60342)
    תשעא

תיאור הקורס:

סמינר דידקטי בתנ"ך
שם המרצה: ורדית אביחי
שנת הלימודים: תשע"א
קורס סימסטריאלי

נושאים שידונו בקורס:
1. מטרות הוראת תנ"ך ודרכי ההתמודדות עם בעיות לימוד התנ"ך
2. השימוש בהקדמות ללימוד ספרי תורה
3. השימוש בהקדמות ללימוד ספרי נ"ך
4. סוגי פתיחה שונים של שיעור
5. חלוקת פרק כאמצעי בהוראת התנ"ך
6. הוראת החלק הסיפורי בתנ"ך
7. הוראת החלק ההלכתי בתנ"ך
8. פרשנות על התנ"ך- קנה מידה לבחירת פרשן
9. לימוד דרך השוואה בין פרשנים
10. הוראה דרך עבודה בקבוצות
11. עבודת כיתה כאמצעי עזר בהוראת תנ"ך
12. שימוש במדרשי חז"ל בהוראת תנ"ך
13. דרכי הוראה ללימוד רש"י
14. הוראה באמצעות מקבילות
15. מבחנים, קנה מידה למבחן משקף, סוגים שונים של מבחנים


דרישות הקורס:
1. השתתפות פעילה בקורס
2. מטלות:
1. עבודת סיום כוללת הכנת מערך כללי ללימוד ספר (מן הרשימה שתובא להלן), תוך שימת דגש על הנושאים שפותחו במהלך הקורס:
• קביעת אוכלוסיית היעד אליה מיועדת התכנית (קבוצת גיל, רמה וכ"ו)
• תכנון מערך פרישת הלימוד לתקופת הזמן: נושאים עיקריים, משך זמן הלמוד, מטרות כלליות ועוד.
• הכנת מערך שיעור מלווה בשיקול דעת דידקטי
• הכנת מבחן מסכם לפרקים הנלמדים
• הכנת פרק שלא נלמד מתוך אחד הפרקים, כבחירתך


הספרים והפרקים לבחירתך:
* בראשית: יא-טו, יז, יח, כב
* דברים: א-יא
* ישעיהו: א, ב, ה-ח, י-יד
* תהילים: א, ח, טו, יט, כג, מב, מג
* עמוס: א-ט
* שמואל א': ג-ד, ח, יג, טו, יז, כא-כב

ביבליוגרפיה

1.ללמוד וללמד תנ"ך\ פרופסור נחמה ליבוביץ
2.שבעת עמודי התנ"ך\ אברהם קריב
3.פרקים במקרא\ לאה פרנקל
4.לימוד פרשני התנ"ך ודרכים להוראתו/ פרופסור נחמה ליבוביץ
5.מונחון ללימוד המקרא\ ד"ר רבקה רביב
6.מבחר ספרי עזר להוראת מקצועות היהדות\ בעריכת אריה סלה
7.דרכים במקרא ובהוראתו \ משה ארנד ושמואל פוירשטיין
8.הערכת הישגים בלימודי היהדות\ יוסף הלוישם הקורס: סמינר דידקטי בתושב"ע  (60343)
    תשעא

תיאור הקורס:
בס"ד

סמינריון דידקטי בתושב"ע

המרצה: נעמי גלבר
gelbern@gmail.com

מטרת הקורס:
מטרת הסדנא להעלות מגוון רחב של נושאים הקשורים לעבודתו של המורה המלמד מקצועות יהדות: משנה, הלכה, ותפילה בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה.
המשתתפות בסדנא תודרכנה להתמודד עם בעיות בתחום התוכני של ההוראה וכן בתחום הדידקטי. הן תופגשנה עם ספרות עזר, עזרי למידה נוספים ושיטות הוראה שונות היכולות לסייע להן בהוראת מקצועות אלה.

חובת הקורס:
קריאה במהלך הקורס
השתתפות פעילה
הגשת תרגילים ו / או בחינה בסוף הסמסטר

נושאי הקורס:
• ייחודם של הוראת מקצועות היהדות
• הוראת משנה
o השתלשלות תושבע"פ
o רקע היסטורי
o ניתוח קשיי למידה במשנה
o כלים דידקטיים להוראת משנה (ניתוח מבני, טבלאות, תרשימי זרימה וכו')
• הוראת הלכה
o קשיים ייחודיים בהוראת הלכה
o הדגמת מהלך מחשבה של פסיקה - מהמקורות אל שאלות זמנינו
o פיתוח מיומנויות הוראה מגוונת כמענה לקשיי ההוראה

• הוראת תפילה
o מחשבת התפילה – סוגיות ועיונים
o התהוות סידור התפילה – סקירה היסטורית
o דרכים שונות בהוראת ביאורי תפילה

• מפגש עם חומרי עזר בהוראת היהדות

רשימה ביבליוגרפית:

אופנהיימר, ר' ואני תפילתי, הוצאת מעלות תשנ"ח
אייזנברג, י' (עורך) המשנה והוראתה, הוצאת מעלות תשנ"ז
ארנד, מ' חינוך יהודי בחברה פתוחה: פרקי עיון במקורות, רמת גן: אוניברסיטת בר אילן תשנ"ה, תש"ס
ארנד, מ' הוראת הלכות שבת בבית הספר, בתוך: מעינות מאסף חינוך כרך ח' שבת
היינמן, י' שיעורים במשנה ר"ה, תענית, מגילה – למורה – ספריית עזר לענייני חינוך והוראה, המחלקה לחינוך ותרבות תורניים בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית תשכ"ב
זלקין, א' ללמוד ללמד – פרקי הוראה וחינוך, משרד החינוך והתרבות י-ם תשנ"ט
חזון, א' שירת ההלכה, רמת גן, אוניברסיטת בר-אילן תשנ"א
לוי, י' הערכת הישגים בלימודי היהדות, אוניברסיטת בר-אילן תשמ"ח
סלה, א' רשימת ספרי עזר להוראת מקצועות היהדות, מכללה ירושלים
פוזן, ר"ב בכל דרכיה דעהו (שיעור דינים), משרד החינוך והתרבות אגף החינוך הדתי ירושלים תשמ"ה
רימון, י' צ' שיעורי הלכות שבת מן המקורות ועד להלכה למעשה, הוצאת תבונות תשס"ג
שביב, י' להוראת מסכת ברכות סדר ובנית במשנה, משרד החינוך והתרבות המחלקה להכשרת עובדי הוראה תשמ"ז
שגיא, ת', דומוביץ, ל' ביבליוגרפיה לתושבע"פ, משרד החינוך והתרבות המינהל הפדגוגי, האגף לת"ל אוניברסיטת בר-אילן
פרויקט תושבע"פ, הוצאת מעלות תשנ"ב
שוורץ, י' הוראת תושבע"פ, הוראת משנה ותלמוד בחינוך הישראלי באספקלריה של תוכנית הלימודים והספרות הדידקטית, תשס"ב
שימל, ח' תורת חז"ל, תורה מן השמים – מבוא לתושבע"פ, הוצאת מוסד הרב קוק 2004
תוכנית הלימודים בתושבע"פ, בדינים – משרד החינוך והתרבות.
* בנוסף, הקורס ילווה בקריאת מאמרים מתוך כתבי העת שמעתין, שדה חמד ומכלולשם הקורס: סוגיות אקטואליות באמונה  (60344)
    תשעא

תיאור הקורס:
בס"ד

סילבוס
סוגיות באמונה
שנת תשע"א
מרצה: רות טובול

מטרת הקורס:
במהלך הקורס נדון בסוגיות יסודיות באמונה ובסוגיות המעסיקות אותנו ואת בני הנוער בימינו.

מבנה הקורס:
* עיון ודיון בטקסטים שונים.
* דרכים להעברת המסרים כמחנכות.
* כלים להפנמה ויישום.

נושאי הקורס:
* "מה בוער?" נושאים משמעותיים לדיון.
* עיקרי האמונה.
* האמון של האדם בכוחותיו ככלי לאמונה בה'.
* אמונה ובטחון.
* השגחה פרטית.
* מידות ואמונה.
* תפילה ואמונה.
* בטחון והשתדלות.
* "צדיק ורע לו"- התמודדות עם ניסיונות.
* אמונת חכמים.

מטלות הקורס:
* השתתפות פעילה.
* הגשת עבודה מסכמת
* כתיבת מאמר.


שם הקורס: סוגיות אקטואליות באמונה  (60345)
    תשעא

תיאור הקורס:


סוגיות אקטואליות באמונה
המרצה:
הרב ד"ר יוחאי רודיק.

מטרות הקורס:
הקורס יעסוק בליבון שאלות אמונה יסודיות המטרידות את בני הנוער ומהוות תשתית ליצירת עולם אמוני במציאות העכשווית.

חובות הקורס:
השתתפות פעילה.
הגשת עבודה.

נושאי הקורס (מדגם נושאים):
א) האם מותר למאמין לשאול שאלות?
ב) משמעות החיים.
ג) נושאי יסוד בעולם התפילה.
ד) נושאי יסוד בעולם ההשגחה.
ה) נושאי יסוד בעולם המידות.
ו) התמודדות דידאקטית ומעשית עם שאלות אמונה.
ז) אמונה בשעת משבר.

ביבליוגרפיה:
1) אבינר, הרב ש., טל חרמון, ירושלים תשמ"ה.
2) אל המקורות (חלקים א'+ב'), תנועת אל המקורות, בני-ברק תשמ"ז.
3) אפרתי, הרב ב., יסודות מחשבת ישראל.
4) גרילק, הרב ש., שיח שבים, הוצ' פלג.
5) וישליצקי, הרב א., תהילתו יספרו, מדרשת הרובע, תשכ"ז.
6) קרוב, הרב ז., דע מה שתשיב לעצמך, ירושלים תשמ"ט.
7) רודיק, הרב י., אמונה במבחן, ירושלים תשס"א.שם הקורס: סוגיות אקטואליות באמונה - אילה  (60346)
    תשעא

תיאור הקורס:

סוגיות אקטואליות באמונה

המרצה:
הרב ד"ר יוחאי רודיק.

מטרות הקורס:
הקורס יעסוק בליבון שאלות אמונה יסודיות המטרידות את בני הנוער ומהוות תשתית ליצירת עולם אמוני במציאות העכשווית.

חובות הקורס:
השתתפות פעילה.
הגשת עבודה.

נושאי הקורס (מדגם נושאים):
א) האם מותר למאמין לשאול שאלות?
ב) משמעות החיים.
ג) נושאי יסוד בעולם התפילה.
ד) נושאי יסוד בעולם ההשגחה.
ה) נושאי יסוד בעולם המידות.
ו) התמודדות דידאקטית ומעשית עם שאלות אמונה.
ז) אמונה בשעת משבר.

ביבליוגרפיה:
1) אבינר, הרב ש., טל חרמון, ירושלים תשמ"ה.
2) אל המקורות (חלקים א'+ב'), תנועת אל המקורות, בני-ברק תשמ"ז.
3) אפרתי, הרב ב., יסודות מחשבת ישראל.
4) גרילק, הרב ש., שיח שבים, הוצ' פלג.
5) וישליצקי, הרב א., תהילתו יספרו, מדרשת הרובע, תשכ"ז.
6) קרוב, הרב ז., דע מה שתשיב לעצמך, ירושלים תשמ"ט.
7) רודיק, הרב י., אמונה במבחן, ירושלים תשס"א.שם הקורס: סוגיות אקטואליות באמונה  (60347)
    תשעא

תיאור הקורס:
בס"ד

סילבוס
סוגיות באמונה
תשע"א
מרצה: רות טובול

מטרת הקורס:
במהלך הקורס נדון בסוגיות יסודיות באמונה ובסוגיות המעסיקות אותנו ואת בני הנוער בימינו.

מבנה הקורס:
* עיון ודיון בטקסטים שונים.
* דרכים להעברת המסרים כמחנכות.
* כלים להפנמה ויישום.

נושאי הקורס:
* "מה בוער?" נושאים משמעותיים לדיון.
* עיקרי האמונה.
* האמון של האדם בכוחותיו ככלי לאמונה בה'.
* אמונה ובטחון.
* השגחה פרטית.
* מידות ואמונה.
* תפילה ואמונה.
* בטחון והשתדלות.
* "צדיק ורע לו"- התמודדות עם ניסיונות.
* אמונת חכמים.

מטלות הקורס:
* השתתפות פעילה.
* הגשת עבודה מסכמת
* כתיבת מאמר.


שם הקורס: סוגיות אקטואליות באמונה  (60348)
    תשעא

תיאור הקורס:
בס"ד

סילבוס
סוגיות באמונה
תשע"א
מרצה: רות טובול

מטרת הקורס:
במהלך הקורס נדון בסוגיות יסודיות באמונה ובסוגיות המעסיקות אותנו ואת בני הנוער בימינו.

מבנה הקורס:
* עיון ודיון בטקסטים שונים.
* דרכים להעברת המסרים כמחנכות.
* כלים להפנמה ויישום.

נושאי הקורס:
* "מה בוער?" נושאים משמעותיים לדיון.
* עיקרי האמונה.
* האמון של האדם בכוחותיו ככלי לאמונה בה'.
* אמונה ובטחון.
* השגחה פרטית.
* מידות ואמונה.
* תפילה ואמונה.
* בטחון והשתדלות.
* "צדיק ורע לו"- התמודדות עם ניסיונות.
* אמונת חכמים.

מטלות הקורס:
* השתתפות פעילה.
* הגשת עבודה מסכמת
* כתיבת מאמר.
60349   סוגיות אקטואליות באמונה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: ניהול כיתה  (60351)
    תשעא

תיאור הקורס:
ניהול כתה
שם המרצה:ורדית אביחי
שנת הלימודים:תשע"א
קורס סימסטריאלי

מטרות הקורס

להרחיב את רמת המודעות שלכן לאישיותכן, לכוחותיכן ולסגנונות הניהול שלכן. ננסה להבין את התהליכים האישיים והבין אישיים בכיתה ואת תפקידו הייחודי של המורה כמתווך, מנחה ומנהיג את הכוחות השונים המתגלים בתלמידים. נעמיק בהבנת התהליכים החברתיים המתפתחים בכיתה ובמקומו של המורה בניתוב והעצמת תהליכים אלה.
נבחן את המושגים: אקלים כיתה, עוררות למידה, תקשורת מילולית ובלתי מילולית, תיאוריות התפתחותיות ועוד. נעלה את הגורמים השונים לבעיות משמעת ונלמד סוגי התערבות ,טיפול ומניעה. נלבן דרכי התמודדות עם שונות בין תלמידים וזיהוי בעיות התנהגות בעיקר בגיל ההתבגרות.

חובות הקורס

1. נוכחות
2. הגשת סיכומים לשלשה מאמרים מהרשימה הביבליוגרפית.
3. עבודת סיכום המורכבת מחומר ביבליוגרפי ויישום החומר הנלמד בקורס.

הנושאים שילמדו בקורס

1. שונות בין תלמידים
2. אשיות המורה והמורה המתחיל.
3. דעת חכמים בנושאי חינוך ומשמעת.
4. המורה כמנהיג הכיתה- סוגי מנהיגות.
5. בעיות משמעת-מניעי התלמיד ודרכי טיפול.
6. גישות שונות בפסיכולוגיה ותרומתן להוראה.
7. אקלים כיתה והתנאים לצמיחתו.
8. הנעה ללמידה- שיטות להנעת סוגים שונים של תלמידים.
9. כיצד ללמד ילדים ללמוד בדרך המתאימה להם.
10. דרכים ליצירת קשר חיובי עם תלמידים, הורים והנהלה.
11. חשיבות שיחה אישית וכיתתית.
12. גיל ההתבגרות-תהליכים ותופעות אופייניות וההתמודדות איתן.
13. חשיבות הפעילות החברתית בכיתה ככלי להעצמת הקשר בין תלמידים ומורים.

ביבליוגרפיה

1. אמונת החינוך- הרב אלישע אבינר.
2. לב בנים- הרב אלישע אבינר.
3. שקט בכיתה, בבקשה- אליעזר יריב.
4. שיחת משמעת- אליעזר יריב.
5. המן הסלע הזה- הרבנית דינה הורוביץ ז"ל הי"ד.
6. הכר את תלמידך- ד"ר רחמים מלמד כהן.
7. שפת הגוף למורים- שון וקסוול.
8. פריצת דרך במוטיבציה- ריצארד לאבוי.
9. מה מניע ילדים ללמוד בכיתה- צבי לביא.
10. על המורה כשומע- יעקב פרנקל.
11. סיפורה של מורה אחת- פ. רייסמאן.ערך שעור * בנית מערך שיעור


שם הקורס: ניהול כיתה  (60352)
    תשעא

תיאור הקורס:
סילבוס לקורס: תקשורת וניהול כיתה

שם המרצה:ורדית אביחי
שנת הלימודים:תש"עא
קורס סימסטריאלי

מטרות הקורס

להרחיב את רמת המודעות שלכן לאישיותכן, לכוחותיכן ולסגנונות הניהול שלכן. ננסה להבין את התהליכים האישיים והבין אישיים בכיתה ואת תפקידו הייחודי של המורה כמתווך, מנחה ומנהיג את הכוחות השונים המתגלים בתלמידים. נעמיק בהבנת התהליכים החברתיים המתפתחים בכיתה ובמקומו של המורה בניתוב והעצמת תהליכים אלה.
נבחן את המושגים: אקלים כיתה, עוררות למידה, תקשורת מילולית ובלתי מילולית, תיאוריות התפתחותיות ועוד. נעלה את הגורמים השונים לבעיות משמעת ונלמד סוגי התערבות ,טיפול ומניעה. נלבן דרכי התמודדות עם שונות בין תלמידים וזיהוי בעיות התנהגות בעיקר בגיל ההתבגרות.

חובות הקורס

1. נוכחות
2. הגשת סיכומים לשלשה מאמרים מהרשימה הביבליוגרפית.
3. עבודת סיכום המורכבת מחומר ביבליוגרפי ויישום החומר הנלמד בקורס.

הנושאים שילמדו בקורס

1. שונות בין תלמידים
2. אשיות המורה והמורה המתחיל.
3. דעת חכמים בנושאי חינוך ומשמעת.
4. המורה כמנהיג הכיתה- סוגי מנהיגות.
5. בעיות משמעת-מניעי התלמיד ודרכי טיפול.
6. גישות שונות בפסיכולוגיה ותרומתן להוראה.
7. אקלים כיתה והתנאים לצמיחתו.
8. הנעה ללמידה- שיטות להנעת סוגים שונים של תלמידים.
9. כיצד ללמד ילדים ללמוד בדרך המתאימה להם.
10. דרכים ליצירת קשר חיובי עם תלמידים, הורים והנהלה.
11. חשיבות שיחה אישית וכיתתית.
12. גיל ההתבגרות-תהליכים ותופעות אופייניות וההתמודדות איתן.
13. חשיבות הפעילות החברתית בכיתה ככלי להעצמת הקשר בין תלמידים ומורים.

ביבליוגרפיה

1. אמונת החינוך- הרב אלישע אבינר.
2. לב בנים- הרב אלישע אבינר.
3. שקט בכיתה, בבקשה- אליעזר יריב.
4. שיחת משמעת- אליעזר יריב.
5. המן הסלע הזה- הרבנית דינה הורוביץ ז"ל הי"ד.
6. הכר את תלמידך- ד"ר רחמים מלמד כהן.
7. שפת הגוף למורים- שון וקסוול.
8. פריצת דרך במוטיבציה- ריצארד לאבוי.
9. מה מניע ילדים ללמוד בכיתה- צבי לביא.
10. על המורה כשומע- יעקב פרנקל.
11. סיפורה של מורה אחת- פ. רייסמאן.
60353   ניהול כיתה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: מנהיגות בכיתה- אילה  (60354)
    תשעא

תיאור הקורס:
.
בבס"ד תשרי תשע"א

ס י ל ב ו ס
שם הקורס: ניהול כיתה
שם המרצה: נחמה ז"ק
שנה"ל תשע"א
קורס סימסטריאלי – יום ג' 13:00-14:20
מטרות הקורס:
• מתן כלים לארגון וניהול הכיתה.
• הרחבת המודעות של התלמידות לעצמן ולסגנונות ההוראה השונים.
• דיון והעמקה בחקר התהליכים האישיים והבין-אישיים עם הגורמים השונים (מורה, תלמיד, הורה, מנהל, מפקח ועוד).
• הכרת סוגי בעיות משמעת, הגורמים להם, דרכי התמודדות עימם ומניעתם.
• הכרת סוגים שונים של אקלים כיתה, ודרכים להנעה ללמידה.

הנושאים שיילמדו בקורס:
1. המורה המתחיל.
2. המורה - התלמיד ומה שביניהם.
3. המורה כמנהל הכיתה – סוגי ניהול.
4. התמודדות במצבי לחץ.
5. בעיות משמעת – דיון בסוגי בעיות ודרכי טיפול ומניעה.
6. מקומה של השיחה האישית בין המורה לתלמיד.
7. אקלים כיתה והתנאים לצמיחתו.
8. הנהלה – מורים, הורים – מורים והיחסים ביניהם.
9. עבודת צוות – כיצד?
10. השונות בכיתה (כולל יחס ללקוי למידה, מחוננים וסוגי שונות אחרים)
11. הכנת המורה החדש ליומו הראשון בכיתה.
12. המשמעת לאור מקורות חז"ל.

חובות התלמידות בקורס:
1. נוכחות פעילה בכל שיעור.
2. קריאת שלשה מאמרים מתוך הביבליוגרפיה.
3. מבחן בסוף הקורס

הרכב הציון:נוכחות פעילה בשיעור - 20% ציון המבחן - 80%
(החומר למבחן: מאמרים מתוך הביבליוגרפיה והחומר הנלמד בכיתה)

ביבליוגרפיה
1. פרנקל י. (1997) - על המורה כשומע. מתוך "מעין המתגבר ושמו אדם". שדה חמד, ו' (עמ' 75 – 78). נמצא גם במקראה "תקשורת וניהול כיתה" בהוצאת המכללה (1999).
2. אורלוויק נ. (1996) – משמעת מתוך אהבה (עמ' 135 – 137), הוצ' פלדהיים.
3. ביננפלד מ. (1999) – משנתו החינוכית של ר' משה פיינשטיין זצ"ל. מתוך המקראה "תקשורת וניהול כיתה", בהוצאת המכללה.
4. פייבר א. ומייזליש א. (2000) – איך לדבר כך שהילדים ילמדו. הוצאת לייף סנטר.
5. בר – אב ת. (1992) – לגעת בחיים (עמ' 143 – 208). הוצאת המכון ע"ש אדלר.
6. נלסון א. ג'. (2000) – משמעת טובה ילדים טובים. הוצאת שמעוני בע"מ.
7. יריב א. (1999) – שקט בכיתה בבקשה. הוצאת רכס.
8. יריב א. (1996) – שיחת משמעת. הוצאת רכס.
9. שפירא י. (תשס"ב) – מדריך שימושי למורה. הוצאת תבונות.
10. דה בונו א. (1996) – ששה כובעי חשיבה . הוצאת כינרת.
11. טישמן ש. ואחרים (1996) – הכיתה החושבת – למידה והוראה בתרבות של חשיבה. הוצאת מכון ברנקו – וייס.
12. שמעוני, סגל, שרוני (תשנ"ו) – משמעת בכיתה – הבטים פסיכולוגיים וחינוכיים. הוצאת מכון מופ"ת.
13. צדקיהו,פישרמן,עילם,רונן(תשס"ח) - חינוך כיתה –הוצאת מכון מופ"ת.
14. חטיבה נ.(2003) תהליכי הוראה בכיתה. – הוצאה אקדמית לפיתוח סגל הוראה .
15. ס.ק. ג'ונסון (2001) – מורה ברגע –הוצאת מודן.

לימוד פורה ומהנה
שם הקורס: ניהול כיתה  (60355)
    תשעא

תיאור הקורס:
בס"ד תשרי תשע"א

ס י ל ב ו ס
שם הקורס: ניהול כיתה
שם המרצה: נחמה ז"ק
שנה"ל תשע"א
קורס סימסטריאלי – יום ג' 13:00-14:20
מטרות הקורס:
• מתן כלים לארגון וניהול הכיתה.
• הרחבת המודעות של התלמידות לעצמן ולסגנונות ההוראה השונים.
• דיון והעמקה בחקר התהליכים האישיים והבין-אישיים עם הגורמים השונים (מורה, תלמיד, הורה, מנהל, מפקח ועוד).
• הכרת סוגי בעיות משמעת, הגורמים להם, דרכי התמודדות עימם ומניעתם.
• הכרת סוגים שונים של אקלים כיתה, ודרכים להנעה ללמידה.

הנושאים שיילמדו בקורס:
1. המורה המתחיל.
2. המורה - התלמיד ומה שביניהם.
3. המורה כמנהל הכיתה – סוגי ניהול.
4. התמודדות במצבי לחץ.
5. בעיות משמעת – דיון בסוגי בעיות ודרכי טיפול ומניעה.
6. מקומה של השיחה האישית בין המורה לתלמיד.
7. אקלים כיתה והתנאים לצמיחתו.
8. הנהלה – מורים, הורים – מורים והיחסים ביניהם.
9. עבודת צוות – כיצד?
10. השונות בכיתה (כולל יחס ללקוי למידה, מחוננים וסוגי שונות אחרים)
11. הכנת המורה החדש ליומו הראשון בכיתה.
12. המשמעת לאור מקורות חז"ל.

חובות התלמידות בקורס:
1. נוכחות פעילה בכל שיעור.
2. קריאת שלשה מאמרים מתוך הביבליוגרפיה.
3. מבחן בסוף הקורס

הרכב הציון:נוכחות פעילה בשיעור - 20% ציון המבחן - 80%
(החומר למבחן: מאמרים מתוך הביבליוגרפיה והחומר הנלמד בכיתה)

ביבליוגרפיה
1. פרנקל י. (1997) - על המורה כשומע. מתוך "מעין המתגבר ושמו אדם". שדה חמד, ו' (עמ' 75 – 78). נמצא גם במקראה "תקשורת וניהול כיתה" בהוצאת המכללה (1999).
2. אורלוויק נ. (1996) – משמעת מתוך אהבה (עמ' 135 – 137), הוצ' פלדהיים.
3. ביננפלד מ. (1999) – משנתו החינוכית של ר' משה פיינשטיין זצ"ל. מתוך המקראה "תקשורת וניהול כיתה", בהוצאת המכללה.
4. פייבר א. ומייזליש א. (2000) – איך לדבר כך שהילדים ילמדו. הוצאת לייף סנטר.
5. בר – אב ת. (1992) – לגעת בחיים (עמ' 143 – 208). הוצאת המכון ע"ש אדלר.
6. נלסון א. ג'. (2000) – משמעת טובה ילדים טובים. הוצאת שמעוני בע"מ.
7. יריב א. (1999) – שקט בכיתה בבקשה. הוצאת רכס.
8. יריב א. (1996) – שיחת משמעת. הוצאת רכס.
9. שפירא י. (תשס"ב) – מדריך שימושי למורה. הוצאת תבונות.
10. דה בונו א. (1996) – ששה כובעי חשיבה . הוצאת כינרת.
11. טישמן ש. ואחרים (1996) – הכיתה החושבת – למידה והוראה בתרבות של חשיבה. הוצאת מכון ברנקו – וייס.
12. שמעוני, סגל, שרוני (תשנ"ו) – משמעת בכיתה – הבטים פסיכולוגיים וחינוכיים. הוצאת מכון מופ"ת.
13. צדקיהו,פישרמן,עילם,רונן(תשס"ח) - חינוך כיתה –הוצאת מכון מופ"ת.
14. חטיבה נ.(2003) תהליכי הוראה בכיתה. – הוצאה אקדמית לפיתוח סגל הוראה .
15. ס.ק. ג'ונסון (2001) – מורה ברגע –הוצאת מודן.

לימוד פורה ומהנה
נחמה ז"ק


שם הקורס: התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמה- אילה  (60361)
    תשעא

תיאור הקורס:
בס''ד
שם הקורס: התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמה / לילך לאה כהן

מס' קורס: 60361
מועד הקורס: ס''א,יום ד'
שעת הקורס:10:15-11:45

מטרות הקורס: בקורס זה נברר את הבעיות הקשורות למתבגר בחינוך הדתי,הנדרש להחזיק באמונה וערכים ויחד עם זאת להתמודד עם בעיות שונות המתחוללות בעיצומו של עיצוב הזהות העצמית שלו. נרחיב את הידע בתופעות כמו:התמכרויות, אלימות, נטילת סיכונים, מצוקות שונות ועוד. כמו-כן, נבקש לבדוק את מקומו ותפקידו של המחנך או/ו המורה ,החל בהכרת המציאות, במניעה, זיהוי וכלה באיתור וטיפול בבעיות אלו. יושם דגש בפיתוח המיומנויות של תקשורת בינאישית אפקטיבית. הקורס מותאם לתוכנית אילה בחשיפתן של הסטודנטיות לרשימה ביבליוגרפית עמוקה ועשירה במיוחד,ברמת הדיונים בעקבות צפי'ה בחלקי סרטים ומאמרים ובהקניי'ת מודלים ניהוליים להתמודדות עם קונפליקטים כחלק מפיתוח מנהיגות המצוי'ה בתוכנית הלימודים למצוינות.
נושאים שיי'למדו בקורס:
• ההתפתחות הפסיכולוגית והפסיכו-חברתית בגיל ההתבגרות.
• ההתפתחות המוסרית והאמונית בשלבי גיל ההתבגרות.
• היחשפותו של המתבגר להשפעות הקדמה מחד,ותהליך הסינון והבקרה הנדרש ממנו בעודו מצוי בעיצומו של תהליך העיצוב של זהותו העצמית ,מאידך.
• טיפולוגי'ה של מנהלים על-פי אדיג'ס לפיתוח מודעות עצמית והכרת אישויות שונות בעלי צרכים שונים.
• הגורמים השונים להימצאותם של המתבגרים במצבים כמו: נטילת סיכונים,התמכרויות ,תזונה לקוי'ה ועוד.
• שימוש בחומרים מסוכנים – עישון סיגריות,שתיית אלכוהול ונטילת סמים- מידע והתמודדויות.
• נטילת סיכוני-חיים , תאונות וההתמודדויות .
• תזונה לקויה ודיאטות קיצוניות ובלתי מבוקרות עד לאנורקסי'ה בולמי'ה ודומיהן- מידע והתמודדויות.
• נטי'ה לעבריינות בקרב בני נוער.
• זיהומים בעקבות פעולות חיצוניות בעור כגון: קעקוע וענידת עגילים באזורי גוף שונים.
• מיומנויות תקשורת בינאישית אפקטיבית הנדרשות למורה ולמחנך מול התלמיד,הוריו,הנהלה וגורמים אחרים.
• מודל לניהול קונפליקטים.
• מידע אודות פונקציות פנימיות וחיצוניות לביה''ס אודות,יי'דוע,נטילת אחריות ודרכי היוועצות מתאימות לגבי המצבים השונים.

בקורס ישולבו פרזנטציות של הסטודנטיות,דיונים,תרגילים,חלקי סרטים, וסימולציות לצד הקניי'ת גישות ואימון בכלים שונים.
חובות הקורס:
1. פרזנטצי'ה של 12-15 דקות על ידי 2-3 סטודנטיות בהצגת אחת מן הבעיות (כולל: הגדרה,אפיונים גורמי טיפול, דרכי טיפול בקצרה,והצגת דילמה חינוכית לדיון בכיתה).יש להסתיי'ע ברשימה הביבליוגרפית המצ''ב. (מר''ח כסלו18.11.09 ועד ו' טבת 23.12.09 ). ---40% מהציון הסופי.
2.עבודת סכום שתדרוש מהתלמידות יי'שום של הגישות והכלים שיי'למדו במהלך הקורס,כולל שימוש בביבליוגרפי'ה המומלצת. בעבודה יוצגו מספר אירועים הדורשים את התמודדויותיו של המורה בחינוך הדתי מול מעורבותם של תלמידיו המתבגרים במצבים ותופעות הדורשים סיוע,הדרכה והכוונה. בשיעור לפני אחרון איי''ה יוצגו האירועים וההדרכה לעבודה. --- 60% מהציון הסופי.
רשימה ביבליוגרפית:
1. אבינר, הרב אלישע, אמונת החינוך, מעליות, ירושלים, תשס"א.
2. אבינר, הרב שלמה, תורת אמך-פרקי חינוך, ספריית חוה, בית אל, תשנ"א.
3. אדהאן, מרים, ואהבת- מדריך לחינוך ילדים ברוח היהדות, פלדהיים , ירושלים, תשנ"ה.
4. אדיג'ס.(1980). ניהול לקוי.ספרית פועלים. תל אביב.
5. אפל,נעמי ,עזריאלי,אופירה. 2006. אופי טופי מלכת היופי. "פרופיל" הוצאה לאור, אבן יהודה.
6. ארנד, משה, חינוך יהודי בחברה פתוחה, בר אילן, רמת גן, תש"ס.
7. בכר איתן. 2002. הפחד לתפוס מקום, אנורקסיה ובולימיה: טיפול לפי גישת הפסיכולוגיה של העצמי. הוצאת
ספרים ע"ש י"ל מאגנס,האוניברסיטההעברית, ירושלים.
8. בן נון,הרב יואל.(1996).תוך וקליפה בתרבות המערבית-דרכים ורעיונות להתמודדות.הוצאת תבונות.גוש עציון.
9. ברזובסקי, הרב נח שלום (האדמו"ר מסלונים), קונטרס נתיבי חינוך, מכון אמונה ודעת, ירושלים, תשנ"א
10. גודמן,הרב יונה.,שרלו הרב יובל,אדלר הרב שמעון.מורים להתמודדות עם סוגיות ערכיות אקטואליות במערכת
החינוך הממ"ד .
11. גורביץ, דוד, פוסט מודרניזם, דביר, תל אביב, תשנ"ח
12. היפ,א.(2008).להלחם בנמרים בלתי נראים-ניהול לחצים לבני נוער.גבעתיים.הוצ' אורות הכרך.
13. הירש, הרב שמשון רפאל, אבני חינוך, ירושלים, תשס"ב.
14. וולבה, הרב שלמה, זריעה ובניין בחינוך, פלדהיים, ירושלים, תשנ"ו.
15. וינברג סמדר,לב ארי ענת, 2007, חולצת בטן, נועה רוצה להיות רזה - אמא של נועה רוצה להיות רזה.
תקציר הספר
16. ועקנין, רפי, זהות יהודית- עיון בפסיכולוגיה במקורות ישראל, טורו קולג', ירושלים, תשנ"ח.
17. ועקנין, רפי, סוגיות בגיל ההתבגרות, טורו קולג', ירושלים, תשנ"ח.
18 .זהר, דנה, אינטליגנציה רוחנית, כתר, ירושלים, תשס"א.
19. להד, מולי, חיים על הגבול, נורד ופיקוד העורף, חיפה, תש"ס.

20. ליבוביץ, שמחה, לקראת מנהיגות חינוכית, מכללת אורות, אלקנה, תש"ס.
21. לסלוי, אברהם, סקר תלמידי כיתות י"ב בחינוך הממלכתי דתי, המכון לחקר החינוך הדתי, בר אילן, רמת גן,
תשס"א.
22. מור, פלורה, משא הטראומה- התמודדות מתמשכת עם נפגעי לחץ וטראומה, משה"ח, ירושלים, תשס"ה.
23. מלמד-כהן, רחמים, הילד החריג על פי מקורות היהדות, ירושלים, תשנ"ז.
24. סולוביצ'יק, הרב יוסף דב, מן הסערה- מסות על אבלות וייסורים, מאוצר הרב, ירושלים, תשס"ד.
25.עומר, חיים, שיקום הסמכות ההורית, מודן, תל אביב, תש"ס.
26 .פישרמן, שרגא, נוער הכיפות הזרוקות, מכללת אורות, אלקנה, תשנ"ט.
27. קלאר, גדעון (עורך),התמודדות במצבי לחץ ומשבר- היבטים ייחודים בחינוך הדתי, משרד החינוך,ירושלים,
תש"נ.
28. קלינגמן, א', התמודדות בית – ספרית בעת אסון, משרד החינוך, ירושלים, תשנ"ח.
29. קלינגמן, א', ילדים במצבי חירום ולחץ- מאפיינים והתערבויות פסיכולוגיות, משרד החינוך, ירושלים, תש"ס.
30. קרוב, הרב זאב (עורך( החינוך לאמונה בעידן של חיפושי זהות (לקט שיחות), אל עמי, ירושלים, תשס"ב.
31. שבייד, אליעזר, חינוך הומניסטי יהודי בישראל, הקיבוץ המאוחד, תל אביב, תש"ס.
32. שוורצבוים, אופיר (עורך), כותנות אור-בירור אמוני בסוגיית הצניעות, מופת, ירושלים, תש"ס.
33. שטיגליץ, מיכאל (עורך) טל לישראל – פרקי חינוך לבת (לזכר טלי חטואל), המכון התורני אור עציון, אור עציון,
תשס"ה.
34. שוורץ, חיים (עורך), כשהנשמה מאירה – אמונה בעיתות משבר, פרטי, פדואל, תשס"ב.
35. שפ''י. 2000. הפרעות אכילה מדריך ליועץ לפסיכולוג בית-הספר, משרד החינוך ומינהל החינוך הדתי.

36. שפ''י.(1998).ובחרת בחיים-תכנית להתמודדות עם מניעת השימוש לרעה בחומרים פסיכו אקטיביים.הוצאת
שפ''י- משרד החינוך.י-ם.
37. שפינט- אתר שירות פסיכולוגי יי'עוצי משרד החינוך. תוכניות ייעוץ על התמכרויות,אובדן ו-
שם הקורס: התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמה  (60362)
    תשעא

תיאור הקורס:
בס''ד
שם הקורס: התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמה / לילך לאה כהן


מועד הקורס: סב,יום ד'
שעת הקורס:10:15-11:45

מטרות הקורס: בקורס זה נברר את הבעיות הקשורות למתבגר בחינוך הדתי,הנדרש להחזיק באמונה וערכים ויחד עם זאת להתמודד עם בעיות שונות המתחוללות בעיצומו של עיצוב הזהות העצמית שלו. נרחיב את הידע בתופעות כמו:התמכרויות, אלימות, נטילת סיכונים, מצוקות שונות ועוד. כמו-כן, נבקש לבדוק את מקומו ותפקידו של המחנך או/ו המורה ,החל בהכרת המציאות, במניעה, זיהוי וכלה באיתור וטיפול בבעיות אלו. יושם דגש בפיתוח המיומנויות של תקשורת בינאישית אפקטיבית. הקורס מותאם לתוכנית אילה בחשיפתן של הסטודנטיות לרשימה ביבליוגרפית עמוקה ועשירה במיוחד,ברמת הדיונים בעקבות צפי'ה בחלקי סרטים ומאמרים ובהקניי'ת מודלים ניהוליים להתמודדות עם קונפליקטים כחלק מפיתוח מנהיגות המצוי'ה בתוכנית הלימודים למצוינות.
נושאים שיי'למדו בקורס:
• ההתפתחות הפסיכולוגית והפסיכו-חברתית בגיל ההתבגרות.
• ההתפתחות המוסרית והאמונית בשלבי גיל ההתבגרות.
• היחשפותו של המתבגר להשפעות הקדמה מחד,ותהליך הסינון והבקרה הנדרש ממנו בעודו מצוי בעיצומו של תהליך העיצוב של זהותו העצמית ,מאידך.
• טיפולוגי'ה של מנהלים על-פי אדיג'ס לפיתוח מודעות עצמית והכרת אישויות שונות בעלי צרכים שונים.
• הגורמים השונים להימצאותם של המתבגרים במצבים כמו: נטילת סיכונים,התמכרויות ,תזונה לקוי'ה ועוד.
• שימוש בחומרים מסוכנים – עישון סיגריות,שתיית אלכוהול ונטילת סמים- מידע והתמודדויות.
• נטילת סיכוני-חיים , תאונות וההתמודדויות .
• תזונה לקויה ודיאטות קיצוניות ובלתי מבוקרות עד לאנורקסי'ה בולמי'ה ודומיהן- מידע והתמודדויות.
• נטי'ה לעבריינות בקרב בני נוער.
• זיהומים בעקבות פעולות חיצוניות בעור כגון: קעקוע וענידת עגילים באזורי גוף שונים.
• מיומנויות תקשורת בינאישית אפקטיבית הנדרשות למורה ולמחנך מול התלמיד,הוריו,הנהלה וגורמים אחרים.
• מודל לניהול קונפליקטים.
• מידע אודות פונקציות פנימיות וחיצוניות לביה''ס אודות,יי'דוע,נטילת אחריות ודרכי היוועצות מתאימות לגבי המצבים השונים.

בקורס ישולבו פרזנטציות של הסטודנטיות,דיונים,תרגילים,חלקי סרטים, וסימולציות לצד הקניי'ת גישות ואימון בכלים שונים.
חובות הקורס:
1. פרזנטצי'ה של 12-15 דקות על ידי 2-3 סטודנטיות בהצגת אחת מן הבעיות (כולל: הגדרה,אפיונים גורמי טיפול, דרכי טיפול בקצרה,והצגת דילמה חינוכית לדיון בכיתה).יש להסתיי'ע ברשימה הביבליוגרפית המצ''ב. (מר''ח כסלו18.11.09 ועד ו' טבת 23.12.09 ). ---40% מהציון הסופי.
2.עבודת סכום שתדרוש מהתלמידות יי'שום של הגישות והכלים שיי'למדו במהלך הקורס,כולל שימוש בביבליוגרפי'ה המומלצת. בעבודה יוצגו מספר אירועים הדורשים את התמודדויותיו של המורה בחינוך הדתי מול מעורבותם של תלמידיו המתבגרים במצבים ותופעות הדורשים סיוע,הדרכה והכוונה. בשיעור לפני אחרון איי''ה יוצגו האירועים וההדרכה לעבודה. --- 60% מהציון הסופי.
רשימה ביבליוגרפית:
1. אבינר, הרב אלישע, אמונת החינוך, מעליות, ירושלים, תשס"א.
2. אבינר, הרב שלמה, תורת אמך-פרקי חינוך, ספריית חוה, בית אל, תשנ"א.
3. אדהאן, מרים, ואהבת- מדריך לחינוך ילדים ברוח היהדות, פלדהיים , ירושלים, תשנ"ה.
4. אדיג'ס.(1980). ניהול לקוי.ספרית פועלים. תל אביב.
5. אפל,נעמי ,עזריאלי,אופירה. 2006. אופי טופי מלכת היופי. "פרופיל" הוצאה לאור, אבן יהודה.
6. ארנד, משה, חינוך יהודי בחברה פתוחה, בר אילן, רמת גן, תש"ס.
7. בכר איתן. 2002. הפחד לתפוס מקום, אנורקסיה ובולימיה: טיפול לפי גישת הפסיכולוגיה של העצמי. הוצאת
ספרים ע"ש י"ל מאגנס,האוניברסיטההעברית, ירושלים.
8. בן נון,הרב יואל.(1996).תוך וקליפה בתרבות המערבית-דרכים ורעיונות להתמודדות.הוצאת תבונות.גוש עציון.
9. ברזובסקי, הרב נח שלום (האדמו"ר מסלונים), קונטרס נתיבי חינוך, מכון אמונה ודעת, ירושלים, תשנ"א
10. גודמן,הרב יונה.,שרלו הרב יובל,אדלר הרב שמעון.מורים להתמודדות עם סוגיות ערכיות אקטואליות במערכת
החינוך הממ"ד .
11. גורביץ, דוד, פוסט מודרניזם, דביר, תל אביב, תשנ"ח
12. היפ,א.(2008).להלחם בנמרים בלתי נראים-ניהול לחצים לבני נוער.גבעתיים.הוצ' אורות הכרך.
13. הירש, הרב שמשון רפאל, אבני חינוך, ירושלים, תשס"ב.
14. וולבה, הרב שלמה, זריעה ובניין בחינוך, פלדהיים, ירושלים, תשנ"ו.
15. וינברג סמדר,לב ארי ענת, 2007, חולצת בטן, נועה רוצה להיות רזה - אמא של נועה רוצה להיות רזה.
תקציר הספר
16. ועקנין, רפי, זהות יהודית- עיון בפסיכולוגיה במקורות ישראל, טורו קולג', ירושלים, תשנ"ח.
17. ועקנין, רפי, סוגיות בגיל ההתבגרות, טורו קולג', ירושלים, תשנ"ח.
18 .זהר, דנה, אינטליגנציה רוחנית, כתר, ירושלים, תשס"א.
19. להד, מולי, חיים על הגבול, נורד ופיקוד העורף, חיפה, תש"ס.

20. ליבוביץ, שמחה, לקראת מנהיגות חינוכית, מכללת אורות, אלקנה, תש"ס.
21. לסלוי, אברהם, סקר תלמידי כיתות י"ב בחינוך הממלכתי דתי, המכון לחקר החינוך הדתי, בר אילן, רמת גן,
תשס"א.
22. מור, פלורה, משא הטראומה- התמודדות מתמשכת עם נפגעי לחץ וטראומה, משה"ח, ירושלים, תשס"ה.
23. מלמד-כהן, רחמים, הילד החריג על פי מקורות היהדות, ירושלים, תשנ"ז.
24. סולוביצ'יק, הרב יוסף דב, מן הסערה- מסות על אבלות וייסורים, מאוצר הרב, ירושלים, תשס"ד.
25.עומר, חיים, שיקום הסמכות ההורית, מודן, תל אביב, תש"ס.
26 .פישרמן, שרגא, נוער הכיפות הזרוקות, מכללת אורות, אלקנה, תשנ"ט.
27. קלאר, גדעון (עורך),התמודדות במצבי לחץ ומשבר- היבטים ייחודים בחינוך הדתי, משרד החינוך,ירושלים,
תש"נ.
28. קלינגמן, א', התמודדות בית – ספרית בעת אסון, משרד החינוך, ירושלים, תשנ"ח.
29. קלינגמן, א', ילדים במצבי חירום ולחץ- מאפיינים והתערבויות פסיכולוגיות, משרד החינוך, ירושלים, תש"ס.
30. קרוב, הרב זאב (עורך( החינוך לאמונה בעידן של חיפושי זהות (לקט שיחות), אל עמי, ירושלים, תשס"ב.
31. שבייד, אליעזר, חינוך הומניסטי יהודי בישראל, הקיבוץ המאוחד, תל אביב, תש"ס.
32. שוורצבוים, אופיר (עורך), כותנות אור-בירור אמוני בסוגיית הצניעות, מופת, ירושלים, תש"ס.
33. שטיגליץ, מיכאל (עורך) טל לישראל – פרקי חינוך לבת (לזכר טלי חטואל), המכון התורני אור עציון, אור עציון,
תשס"ה.
34. שוורץ, חיים (עורך), כשהנשמה מאירה – אמונה בעיתות משבר, פרטי, פדואל, תשס"ב.
35. שפ''י. 2000. הפרעות אכילה מדריך ליועץ לפסיכולוג בית-הספר, משרד החינוך ומינהל החינוך הדתי.

36. שפ''י.(1998).ובחרת בחיים-תכנית להתמודדות עם מניעת השימוש לרעה בחומרים פסיכו אקטיביים.הוצאת
שפ''י- משרד החינוך.י-ם.
37. שפינט- אתר שירות פסיכולוגי יי'עוצי משרד החינוך. תוכניות ייעוץ על התמכרויות,אובדן ו-שם הקורס: התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמה  (60363)
    תשעא

תיאור הקורס:
שם הקורס : התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמה
מספר הקורס:
קורס : סמסטריאלי
שם מרצה: ד"ר ניצה קאליש
מסש"ש: 2
תאור כללי של הקורס: להקנות ידע והבנה של התמודדות המתבגר/ת כיום עם השפעות הקידמה.

מטרות הקורס: 1) להקנות הבנה של השפעת הקידמה על הנוער
2) להקנות ידע והבנה של התלמידות לתהליכי ההתבגרות .
3) להקנות ידע בטיפול חינוכי-ייעוצי בבעיות אופיניות לגיל ההתבגרות בדורנו.

נושאי הקורס: 1) תאוריות קלאסיות שונות של פסיכולוגיה התפתחותית בדגש על גיל ההתבגרות.
2) התהליך הנורמלי של גיל ההתבגרות.
3) הגבול בין משבר נורמטיבי בגיל ההתבגרות לפתולוגיה.
הפרעות שונות בגיל ההתבגרות בעבר ובהווה. כגון: התמכרות לאינטרנט, הפרעות באכילה (אנרקסיה, בולימיה), אובדנות, תלות בסמים או אלכוהול וכו'.
4) דרכי מניעה, התמודדות וטיפול ערכי-חינוכי-פסיכולוגי בהפרעות השונות.


חובות הקורס: 1 נוכחות מלאה.
2 קריאה שוטפת.
3 עבודה בסוף הסימסטר.

רשימה ביבליוגרפית חלקית (*)
1 אילן, א. (1979) פסיכותרפיה בילדים ובני נוער. ת"א, ספרית הפועלים. "פסיכותרפיה בנערה היסטרית בגיל ההתבגרות המוקדמת, שרה בת חמשפסיכולוגיהעשרה". עמ' 201-214.
2 אורמיאן, ח. (1975) (עורך) ההתבגרות. ת"א, אוצר המורה. "ההתבגרות היא תקופת סער ודחק" (ס.הול, 1904) "הגישה הפסיכו-אנליטית" (ז. פרויד, 1940, 1905) עמ' 130-134.
3 אורמיאן, ח. (1975) (עורך) ההתבגרות. ת"א אוצר המורה. פרק שמיני "אישיותו של המתבגר ובעיות הסתגלותו" 195-213.
4 כהן רז, ר. (1977) על סף ההתבגרות, ת"א. אחיאסף. "ההתפתחות הגופנית בגיל קדם וראשית ההתבגרות", ע' 30-40.
5 מוס רולף, א. (1988) תיאוריות על גיל ההתבגרות, ספרית הפועלים.
6 שניידר, ס. (1982) "הריונות של מתבגרות: נקודות ראות פסיכאטריות" Adolescence (66) 17, עמ' 285-292 (תדפיס 791, ספריה של המכון להכשרת עובדים סוציאליים, ירושלים).

7 תדמור צ. (1985) תורת המשבר ועקרונות הטיפול בו, חיפה, הטכניון, מוסד שמואל נאמן, עמ' 1-9.

(*) לא כוללת את המאמרים מהאינטרנטשם הקורס: התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמה  (60364)
    תשעא

תיאור הקורס:
שם הקורס : התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמה
מספר הקורס:
קורס : סמסטריאלי
שם מרצה: ד"ר ניצה קאליש
מסש"ש: 2
תאור כללי של הקורס: להקנות ידע והבנה של התמודדות המתבגר/ת כיום עם השפעות הקידמה.

מטרות הקורס: 1) להקנות הבנה של השפעת הקידמה על הנוער
2) להקנות ידע והבנה של התלמידות לתהליכי ההתבגרות .
3) להקנות ידע בטיפול חינוכי-ייעוצי בבעיות אופיניות לגיל ההתבגרות בדורנו.

נושאי הקורס: 1) תאוריות קלאסיות שונות של פסיכולוגיה התפתחותית בדגש על גיל ההתבגרות.
2) התהליך הנורמלי של גיל ההתבגרות.
3) הגבול בין משבר נורמטיבי בגיל ההתבגרות לפתולוגיה.
הפרעות שונות בגיל ההתבגרות בעבר ובהווה. כגון: התמכרות לאינטרנט, הפרעות באכילה (אנרקסיה, בולימיה), אובדנות, תלות בסמים או אלכוהול וכו'.
4) דרכי מניעה, התמודדות וטיפול ערכי-חינוכי-פסיכולוגי בהפרעות השונות.


חובות הקורס: 1 נוכחות מלאה.
2 קריאה שוטפת.
3 עבודה בסוף הסימסטר.

רשימה ביבליוגרפית חלקית (*)
1 אילן, א. (1979) פסיכותרפיה בילדים ובני נוער. ת"א, ספרית הפועלים. "פסיכותרפיה בנערה היסטרית בגיל ההתבגרות המוקדמת, שרה בת חמשפסיכולוגיהעשרה". עמ' 201-214.
2 אורמיאן, ח. (1975) (עורך) ההתבגרות. ת"א, אוצר המורה. "ההתבגרות היא תקופת סער ודחק" (ס.הול, 1904) "הגישה הפסיכו-אנליטית" (ז. פרויד, 1940, 1905) עמ' 130-134.
3 אורמיאן, ח. (1975) (עורך) ההתבגרות. ת"א אוצר המורה. פרק שמיני "אישיותו של המתבגר ובעיות הסתגלותו" 195-213.
4 כהן רז, ר. (1977) על סף ההתבגרות, ת"א. אחיאסף. "ההתפתחות הגופנית בגיל קדם וראשית ההתבגרות", ע' 30-40.
5 מוס רולף, א. (1988) תיאוריות על גיל ההתבגרות, ספרית הפועלים.
6 שניידר, ס. (1982) "הריונות של מתבגרות: נקודות ראות פסיכאטריות" Adolescence (66) 17, עמ' 285-292 (תדפיס 791, ספריה של המכון להכשרת עובדים סוציאליים, ירושלים).

7 תדמור צ. (1985) תורת המשבר ועקרונות הטיפול בו, חיפה, הטכניון, מוסד שמואל נאמן, עמ' 1-9.

(*) לא כוללת את המאמרים מהאינטרנטשם הקורס: התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמה  (60365)
    תשעא

תיאור הקורס:
ב"ה
המחלקה לחינוך
שם הקורס: התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמה (60365)תשע"א
אביגיל באס
מועד הקורס: סמסטר ב', יום ד'
שעת הקורס: 16:45-18:15
מס' ש"ש: 2

מטרות הקורס:
1.להקנות ידע והבנה של התלמידות לתהליכי ההתבגרות.
2.לערוך הכרות משמעותית עם התמודדויות המתבגר/ת כיום כתוצאה מהשפעות הקידמה.
3.להקנות ידע על אפשרויות התערבות וטיפול חינוכי בבעיות אופייניות לגיל ההתבגרות בדורנו.

נושאי הקורס:
1)תיאוריות קלאסיות שונות של פסיכולוגיה התפתחותית בדגש על גיל ההתבגרות.
2)השפעות הקידמה השונות על המתבגר בדורנו וההשלכות שלהן על חיי המתבגר וסביבתו.
3)הפרעות שונות בגיל ההתבגרות כגון: התמכרות לאינטרנט, אלימות ועבריינות, הפרעות אכילה, נטילת סיכונים ואובדנות, תלות בסמים או אלכוהול וכד'.
4)דרכי מניעה, התמודדות והכרות עם אמצעי טיפול ערכי-חינוכי-פסיכולוגי בהפרעות השונות.

בקורס זה נכיר תיאוריות התפתחותיות העוסקות בגיל ההתבגרות ובמשימות הייחודיות לשלב זה. נתוודע להשפעות הקידמה ונברר את הבעיות הקשורות למתבגר בדורנו, הנדרש להתמודד עם השפעות הקידמה בעיצומו של עיצוב הזהות העצמית שלו. נכיר בקושי העומד מול המתבגר הנחשף להשפעות הקדמה מחד, ומאידך, נדרש לתהליך סינון ובקרה בעודו מצוי בעיצומו של תהליך העיצוב של זהותו העצמית. כמו-כן, נבקש לבדוק את מקומם ותפקידם של המורים והמחנכים, החל בהכרת המציאות, במניעה, זיהוי וכלה באיתור וטיפול בבעיות אלו והפניה לגורמים מתאימים.

חובות הקורס:
1.נוכחות פעילה מלאה 10%
2.ביצוע מטלות וקריאה בהתאם לנדרש %15
3.עריכת ראיון עם מורה בנושא: "התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמה" -איך המורה חווה זאת ומתייחס לנושא. בעקבות הראיון יש לפתח את אחד מהקשיים שהמורה המרואיין העלה ולמצוא מאמר בנושא ולהציגו בפני הכיתה כפרזנטציה של 15-20 דקות (הכנה והצגה בזוגות) 35%
4.מבחן יישומי עם חומר אישי פתוח 40%


שם הקורס: התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמה  (60366)
    תשעא

תיאור הקורס:
שם הקורס: התמודדויות חינוכית עם השפעות הקידמה
שם המרצה: עמליה טברסקי
היקף הקורס : 2 ש"ש סימסטראילי

מטרות הקורס
הקניית ידע קודם על התמורות החלות בגיל ההתבגרות ועל התמודדותו בעידן השפע והמודרניזציה.
ידע בתופעות הקיימות באוכלוסיות השונות המהוות סיכון אישי וחברתי.
ידע תאורטי בסיסי ויישומי במציאות הפנימית של המתבגר.
פתוח דרכי התערבות - מתוכניות מניעה ועד להתערבות ממשית בשעת משבר.


חובות הקורס
1. נוכחות מלאה.
2. השתתפות פעילה.
3. הגשת רפרט באחד מהנושאים הנלמדים ע"י הבנות.

נושאי הקורס
• גיל ההתבגרות מהו?
• התאוריות השונות על גיל ההתבגרות ע"פ פרויד אריקסון ופיאז'ה.
• מאפייני גל ההתבגרות לפי התאוריות הנ"ל.
• סמכות הורית – מה משמעותה ותפקידה.
• תפקיד המבוגר המשמעותי בחיי המתבגר בגיבוש הזהות האישית שלו.
• חשיפה – בעד או נגד.
• הפשע בעידן השפע.
• מה מקומה של החברה בחיי המתבגר – לחץ חברתי.
• אינטרנט – אימוץ צרכנות נכונה של אינטרנט ותקשורת.
• מסיבות – איך חוגגים?
• שתיה – אלכוהול.
• סמים / נרגילה / סגריות.
• הפרעות אכילה.
• אלימות ותוקפנות.
• נשירה סמויה וגלויה.
• התייחסות ללימודים למבחנים – למוסד.
• השפעת גרושי ההורים על חיי המתבגר.
• זהות מאמונית.

ביבליוגרפיה (* חובה)
* אורנבוך, א' (1994). המתבגר המתלבט בראי היהדות, המנהל הפדגוגי שפ"י.
אריקסון, א' (1987) זהות נעורים ומשבר, ספרית הפועלים, תל-אביב.
בר-לב, מ' (עורך) (1992). חינוך דתי ונוער דתי: דילמות ומתחים, בתוך: י' קשתי, חינוך וחברה, תל-אביב: מסדה, אוניברסיטת תל-אביב.
זיו, א' (1984). התבגרות, תל-אביב: מסדה.
* מוס, ר"א (1988). תיאוריות על גיל ההתבגרות, תל-אביב: ספרית פועלים.
סמילנסקי, מ' (1988). אתגר ההתבגרות: היכרות וחברות, תל-אביב: רמות.
סמילנסקי, מ' (1989). אתגר ההתבגרות: יחסים בין המינים, תל-אביב: רמות.
סמילנסקי, מ' (1990). אתגר ההתבגרות: יחסי מתבגרים הורים, תל-אביב: רמות.
פישרמן, ש' (1992). זהות האני וזהות דתית של מתבגרים בחינוך הדתי בישראל, בתוך: מ' בר-לב (עורך) חינוך דתי ונוער דתי: דילמות ומתחים. חינוך וחברה. תל-אביב: מסדה.
פישרמן, ש' (1994). זהות האני והרמוניה זהותית כמנבאי הצלחה בהוראה. טללי אורות, עמ' 315-326.
* פישרמן, ש' (1998). נוער הכיפות הזרוקות. הוצאת אוניברסיטת בירמינגהם אלבמה ומכללת אורות.
פישרמן, ש' (2000). עלמה אבדה – זהותן של הדתל"שיות. אלקנה: מכללת אורות ישראל.
* פישרמן, ש. (2002). גיבוש הזהות האמונית (עולם הערכים הדתי) על-ידי התלבטות, ערעור וחשיבה ביקורתית. בתוך: נ' מסלובטי וי' עירם (עורכים) חינוך לערכים בהקשרים הוראתיים מגוונים. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן.
* רוזמן, מ', זלצמן, נ' ופרנקל, ר' (1990). זהות אישית. תל-אביב: רמות, אוניברסיטת תל-אביב.שם הקורס: סמינר דידקטי בתושב"ע  (60371)
    תשעא

תיאור הקורס:
בס"ד

סמינריון דידקטי בתושב"ע

המרצה: נעמי גלבר
gelbern@gmail.com

מטרת הקורס:
מטרת הסדנא להעלות מגוון רחב של נושאים הקשורים לעבודתו של המורה המלמד מקצועות יהדות: משנה, הלכה, ותפילה בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה.
המשתתפות בסדנא תודרכנה להתמודד עם בעיות בתחום התוכני של ההוראה וכן בתחום הדידקטי. הן תופגשנה עם ספרות עזר, עזרי למידה נוספים ושיטות הוראה שונות היכולות לסייע להן בהוראת מקצועות אלה.

חובת הקורס:
קריאה במהלך הקורס
השתתפות פעילה
הגשת תרגילים ו / או בחינה בסוף הסמסטר

נושאי הקורס:
• ייחודם של הוראת מקצועות היהדות
• הוראת משנה
o השתלשלות תושבע"פ
o רקע היסטורי
o ניתוח קשיי למידה במשנה
o כלים דידקטיים להוראת משנה (ניתוח מבני, טבלאות, תרשימי זרימה וכו')
• הוראת הלכה
o קשיים ייחודיים בהוראת הלכה
o הדגמת מהלך מחשבה של פסיקה - מהמקורות אל שאלות זמנינו
o פיתוח מיומנויות הוראה מגוונת כמענה לקשיי ההוראה

• הוראת תפילה
o מחשבת התפילה – סוגיות ועיונים
o התהוות סידור התפילה – סקירה היסטורית
o דרכים שונות בהוראת ביאורי תפילה

• מפגש עם חומרי עזר בהוראת היהדות

רשימה ביבליוגרפית:

אופנהיימר, ר' ואני תפילתי, הוצאת מעלות תשנ"ח
אייזנברג, י' (עורך) המשנה והוראתה, הוצאת מעלות תשנ"ז
ארנד, מ' חינוך יהודי בחברה פתוחה: פרקי עיון במקורות, רמת גן: אוניברסיטת בר אילן תשנ"ה, תש"ס
ארנד, מ' הוראת הלכות שבת בבית הספר, בתוך: מעינות מאסף חינוך כרך ח' שבת
היינמן, י' שיעורים במשנה ר"ה, תענית, מגילה – למורה – ספריית עזר לענייני חינוך והוראה, המחלקה לחינוך ותרבות תורניים בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית תשכ"ב
זלקין, א' ללמוד ללמד – פרקי הוראה וחינוך, משרד החינוך והתרבות י-ם תשנ"ט
חזון, א' שירת ההלכה, רמת גן, אוניברסיטת בר-אילן תשנ"א
לוי, י' הערכת הישגים בלימודי היהדות, אוניברסיטת בר-אילן תשמ"ח
סלה, א' רשימת ספרי עזר להוראת מקצועות היהדות, מכללה ירושלים
פוזן, ר"ב בכל דרכיה דעהו (שיעור דינים), משרד החינוך והתרבות אגף החינוך הדתי ירושלים תשמ"ה
רימון, י' צ' שיעורי הלכות שבת מן המקורות ועד להלכה למעשה, הוצאת תבונות תשס"ג
שביב, י' להוראת מסכת ברכות סדר ובנית במשנה, משרד החינוך והתרבות המחלקה להכשרת עובדי הוראה תשמ"ז
שגיא, ת', דומוביץ, ל' ביבליוגרפיה לתושבע"פ, משרד החינוך והתרבות המינהל הפדגוגי, האגף לת"ל אוניברסיטת בר-אילן
פרויקט תושבע"פ, הוצאת מעלות תשנ"ב
שוורץ, י' הוראת תושבע"פ, הוראת משנה ותלמוד בחינוך הישראלי באספקלריה של תוכנית הלימודים והספרות הדידקטית, תשס"ב
שימל, ח' תורת חז"ל, תורה מן השמים – מבוא לתושבע"פ, הוצאת מוסד הרב קוק 2004
תוכנית הלימודים בתושבע"פ, בדינים – משרד החינוך והתרבות.
* בנוסף, הקורס ילווה בקריאת מאמרים מתוך כתבי העת שמעתין, שדה חמד ומכלולשם הקורס: סמינר דידקטי במחשבת ישראל  (60372)
    תשעא

תיאור הקורס:

סמינר דידאקטי במחשבת ישראל

מרצה: הרב ד"ר יוחאי רודיק.

מטרת הקורס: הדרכה דידאקטית להוראת חומרי הלמידה במחשבת ישראל ותושבע"פ באופן שיהפוך את חומרי הלמידה למשמעותיים עבור התלמידים.

תוכן הקורס: במהלך הקורס תעסוקנה הבנות במספר היבטים:
א) יצירת תשתית נפשית-חינוכית לבנין האמונה מתוך היכרות עם המצב ב"שטח".
ב) התמודדות עם שאלות יסוד בעולם האמונה בכלל ועולם הנוער בפרט.
ג) מתן כלים דידאקטיים להעשרת הלמידה והעמקתה (סרטים, דיונים, הפעלות).
ד) כל הנ"ל יבוסס על מערכי שיעור מוגדרים ולימוד טקסטואלי מעמיק.

מטלות הקורס:
א) הופעה סדירה וקבועה.
ב) בסמסטר א' הגשת עבודה (4-6 עמודים) שעיקרה התמודדות עם שאלה ערכית-אמונית מעולם המושגים של הנוער.
ג) העברת שיעור בנושא שיתואם עם המרצה (כ-20 דקות) (בליווי מקורות).
ד) סיכום השיעור בכתב, כולל הסברה דידאקטית ורציונאל.

ביבליוגרפיה:
1) לב שמעון, ושיודע לשאול, הוצ' חרגול, תל אביב 1984.
2) מונק הרב מ., בנתיב הערכים, הוצ' ההסתדרות הציונית, ירושלים תשל"ה.
3) פישרמן ש., נוער הכיפות הזרוקות, מכללת אורות, אלקנה תשנ"ט.
4) רודיק הרב יוחאי, אמונה במבחן, הוצ' תנועת "אל עמי", ירושלים תשס"א.
5) רודיק הרב יוחאי, "אמונה במבחן – מבחן הבגרות או מבחן החיים", בתוך: אל באר המים (אסופת מאמרים במחשבת ישראל), מכלול כ"ה, מכללה, ירושלים תשס"ח.
6) רודיק הרב יוחאי, "נוער הגבעות ומשנת הרב קוק", בתוך שמעתון, מס' 157, תשס"ד.
7) רודיק הרב יוחאי, אמונה וגאולה, מהדורת ניסוי, משרד החינוך.
8) קרוב הרב זאב, דע מה שתשיב לעצמך, הוצ' קורן, ירושלים תשמ"ט.שם הקורס: סמינר דידקטי בתנ"ך  (60373)
    תשעא

תיאור הקורס:


סמינר דידקטי בתנ"ך
שם המרצה: ורדית אביחי
שנת הלימודים: תשע"א
קורס סימסטריאלי

נושאים שידונו בקורס:
1. מטרות הוראת תנ"ך ודרכי ההתמודדות עם בעיות לימוד התנ"ך
2. השימוש בהקדמות ללימוד ספרי תורה
3. השימוש בהקדמות ללימוד ספרי נ"ך
4. סוגי פתיחה שונים של שיעור
5. חלוקת פרק כאמצעי בהוראת התנ"ך
6. הוראת החלק הסיפורי בתנ"ך
7. הוראת החלק ההלכתי בתנ"ך
8. פרשנות על התנ"ך- קנה מידה לבחירת פרשן
9. לימוד דרך השוואה בין פרשנים
10. הוראה דרך עבודה בקבוצות
11. עבודת כיתה כאמצעי עזר בהוראת תנ"ך
12. שימוש במדרשי חז"ל בהוראת תנ"ך
13. דרכי הוראה ללימוד רש"י
14. הוראה באמצעות מקבילות
15. מבחנים, קנה מידה למבחן משקף, סוגים שונים של מבחנים


דרישות הקורס:
1. השתתפות פעילה בקורס
2. מטלות:
1. עבודת סיום כוללת הכנת מערך כללי ללימוד ספר (מן הרשימה שתובא להלן), תוך שימת דגש על הנושאים שפותחו במהלך הקורס:
• קביעת אוכלוסיית היעד אליה מיועדת התכנית (קבוצת גיל, רמה וכ"ו)
• תכנון מערך פרישת הלימוד לתקופת הזמן: נושאים עיקריים, משך זמן הלמוד, מטרות כלליות ועוד.
• הכנת מערך שיעור מלווה בשיקול דעת דידקטי
• הכנת מבחן מסכם לפרקים הנלמדים
• הכנת פרק שלא נלמד מתוך אחד הפרקים, כבחירתך


הספרים והפרקים לבחירתך:
* בראשית: יא-טו, יז, יח, כב
* דברים: א-יא
* ישעיהו: א, ב, ה-ח, י-יד
* תהילים: א, ח, טו, יט, כג, מב, מג
* עמוס: א-ט
* שמואל א': ג-ד, ח, יג, טו, יז, כא-כב

ביבליוגרפיה

1.ללמוד וללמד תנ"ך\ פרופסור נחמה ליבוביץ
2.שבעת עמודי התנ"ך\ אברהם קריב
3.פרקים במקרא\ לאה פרנקל
4.לימוד פרשני התנ"ך ודרכים להוראתו/ פרופסור נחמה ליבוביץ
5.מונחון ללימוד המקרא\ ד"ר רבקה רביב
6.מבחר ספרי עזר להוראת מקצועות היהדות\ בעריכת אריה סלה
7.דרכים במקרא ובהוראתו \ משה ארנד ושמואל פוירשטיין
8.הערכת הישגים בלימודי היהדות\ יוסף הלוישם הקורס: פילוסופיה של המדע והחינוך  (60402)
    תשעא

תיאור הקורס:
מטרות הקורס:
 1. לפתח אצל המיועדות להוראת המדעים השקפה מלומדת ועכשווית על "מהות המדע", תוך הכרת מגוון ההשקפות הקיימות.
 2. להכיר את ההשפעה של הבחירה בתפיסה פילוסופית מסויימת אודות "מהות המדע" על סגנון ההוראה שלו.
 3. לפתח השקפה מלומדת ומבוססת על סוגיות ה"סתירה" בין תורה ומדע ויכולת התמודדות אתן כמורה בכיתה.
נושאי הקורס:
בסמסטר א' - היכרות עם התפתחויות שחלו בפילוסופיה של המדע במאה הנוכחית על רקע סקירה של הגישות הקלסיות בפילוסופיה של ההכרה – החל בפילוסופיה היוונית ועד ל"אמפיריציזם" וה"ראציונאליזם" במאות ה- ,17 ה- 18 וה-19.

יוצגו וידונו הגישות הרווחות ממחצית המאה ה- 20 ועד היום- שהן ווריאציות שונות בתוך זרם ה"קונסטרוטיביזם". לאחר הסקירה הרחבה של כל ההתפתחויות הנ"ל, ידונו ויודגמו ההשפעות של הגישות הפילוסופיות שונות על גישות דידקטיות חלופיות בתחום הוראת המדעים.

בסמסטר ב' - נידונה סוגיית "הפילוסופיה של הידע" (ארגון ומבנה הדיסציפלינות) והשפעתה על תוכנית הלימודים (הקוריקולום).

בחצי השני של הסמסטר נידונה סוגיית "דת ומדע" מהבחינה הפילוסופית והחינוכית. הדיונים בסוגיה זו עושים שימוש ברעיונות אודות "מהות המדע", שפותחו בחלק הראשון, ובמקורות שונים מהתחום של המחשבה הדתית היהודית.

שם הקורס: סוגיות בהוראת הביולוגיה  (60410)
    תשעא

תיאור הקורס:

מטרות הקורס:
הכרת מגוון בעיות יחודיות להוראת הביולוגיה והצעות לדרכי התמודדות עמן.

נושאי הקורס:
בכל קבוצת שיעורים תוצג בעיה והדגמות לה בחומר הלימודים המעשי והמוכר ויוצגו ע"י המרצה או התלמידות דרכי התמודדות מתאימות בזיקה למחקרים בהוראת המדעים שנערכו בקשר לנושאים הנידונים.

שם הקורס: הוראת מדע וטכנולוגיה  (60414)
    תשעא

תיאור הקורס:
מטרות הקורס:
 1. להכשיר את הסטודנטיות להוראת טכנולוגיה בחטי"ב
 2. להכשיר את הסטודנטיות להוראת טכנולוגיה בבי"ס יסודי
 3. להכשיר את הסטודנטיות ולהגשה לבחינות בגרות של אוכלוסיית תלמידי החינוך הטכנולוגי במקצוע מדעי הטכנולוגיה
 4. לפתח אצל הסטודנטיות נקודת מבט ביקורתית כלפי ת"ל וחומרי למידה
 5. לפתח אצל הסטודנטיות יצירתיות בגיבוש יחידות לימוד עצמאיות ובהפעלה של פרוייקטים

נושאי הקורס:
 1. מה בין מדע לטכנולוגיה?
 2. מושגי ותהליכי יסוד בטכנולוגיה בכלל ובפרט בהשוואה למושגים ותהליכים המאפיינים את המתודה המדעית
 3. חשיפה ליישומים טכנולוגיים עדכניים במטרה להכיר את המאפיינים של הטכנולוגיה
 4. היכרות עם תכנים לבניית רצף הוראה בטכנולוגיה בחטיבת ביניים: בדיקת מוצר לאורך ציר הזמן, תהליך תיכון של מוצר, מערכות טכנולוגיות, סוגי מכונות, מנגנוני בקרה
 5. התנסות עם מערכות טכנולוגיות, חלקן עם ממשקי מחשב
 6. למידה באמצעות פרוייקטים ופיתוח מיומנויות למידה - כחלק מת"ל בטכנולוגיה

 7. 7. התוודעות לסוגיות בטכנולוגיה והלכה. היכרות עם חומרי לימוד בטכנולוגיה והלכה


שם הקורס: חשיבת התלמיד  (60416)
    תשעא

תיאור הקורס:
מטרות הקורס:
טיפול במרכיבים שונים של הוראה משמעותית של מדע, תוך התמקדות בחשיבת התלמיד ובלמידת התלמיד ובמקומו של המורה בתהליך זה. במהלך הקורס יוצגו המאפיינים השונים של חשיבת תלמידים, הרלבנטיים להוראת מדע (כולל תפיסות שגויות) . יודגמו תפיסות שגויות אופייניות, דרכי מניעתן והטיפול בהן. יוצגו דרכי הוראה של מושגים מדעיים נבחרים.

נושאי הקורס:
1.סוגי למידה, למידה משמעותית מול למידה לא משמעותית, אסימילציה ואקומודציה, הקונסטרוקטיביזם והקשר בינו לבין למידה משמעותית
2.הכרת תופעת התפיסות השגויות והשפעתה על למידה משמעותית והוראה משמעותית, מיון ואפיון תפיסות שגויות, טכניקות לחשיפת תפיסות שגויות.
3.מודלים לשינוי תפיסתי, התנסות בשינויים תפיסתיים ודיונים על ההתנסות.
4.היבטים פילוסופיים ולשוניים בהוראה משמעותית של מושגים מדעיים.
5.אסטרטגיות הוראה להגברת המשמעותיות של הלמידה וההוראה של מושגים מדעיים.
6.אסטרטגיות לבחינת המשמעותיות של הלמידה.


חובות הקורס:
1.נוכחות מלאה בכל השיעורים. הגעה בזמן. אין לצאת במהלך השיעור.
2.השתתפות פעילה בדיונים הכיתתיים.
3.הגשת 10 מטלות שבועיות בזמן!
4.כתיבת 5 הודעות לפחות בפורום הלימודי של הקורס
5.הגשת מטלת סיכום.


שם הקורס: סמינר דידקטי במתמטיקה  (60421)
    תשעא

תיאור הקורס:
תאור הקורס:
1.שינויים בתכנית הלימודים במתמטיקה לחטיבה העליונה: תכנית ישנה,תכנית חדשה, תכנית מאוחדת.
2.סקירת החומר הנלמד בתכניות השונות: מושג הנגזרת (משיק וקרוב לינארי) ואנליזה בכלל, פונקציה טריגונומטרית, משוואות טריגונומטריות, פונקציות כלכליות, בעיות גדילה ודעיכה, סטטיסטיקה, הסתברות, התפלגות נורמלית, אינדוקציה, פרופורציה ודמיון, וקטורים, מערכת E, קומבינטוריקה, סדרות.

בכל הנושאים יושם דגש על גיוון דרכי הוראה, קשיים צפויים וההתמודדות איתם, כאשר המטרה היא לפתח יכולת להעביר נושא שאינו מוכר.שם הקורס: סמינר דידקטי במדעי המחשב  (60444)
    תשעא

תיאור הקורס:
1. הצגת הקורס, מטרות וחובות.
2. סקירת ת"ל במדעי המחשב בנתיב העיוני והטכנולוגי והשינויים בפרדיגמה.
3. עוברים פרדיגמה ב-3 יח"ל - מה זה אומר "הלכה למעשה"?
התאמות ודגשים מיוחדים בדידקטיקה להוראת מדעי המחשב.
4. ראיה מערכתית והבדלים בין 3 יח"ל לבין 5 יח"ל במדעי המחשב.
5. הוראת יחידת הלימוד הרביעית - עיצוב תוכנה מבוססת עצמים:
טיפוס נתון מופשט, מחסנית, תור, רשימה, עץ בינרי, יעילות, רקורסיה.
תוך התייחסות לעקרונות, תפיסות, קשיים, בחינות בגרות והערכת הישגים.
6. יחידת הלימוד החמישית לפי החלופות השונות (קישור בינן ליחידה הרביעית): עקרונות, תפיסות, קשיים, בחינות.
7. "עזרשת" במדעי המחשב - מתן סיוע מכוון לתלמידים השואלים שאלות במדעי המחשב.
8. התייחסות לבעיות מהשטח המועלות ע"י המתנסות בהוראה.


חובות הקורס:
נוכחות - 15%
תרגילים ומיני שיעורים - 55%
עבודת סיכום - 30%
יש להגיש את הפרויקט לפני הקבוצה.


שם הקורס: ההוראה לאור התיאוריה- התמחות  (60480)
    תשעא

תיאור הקורס:
בס"ד
מכללה ירושלים
המחלקה לחינוך
סילבוס

מעשה ההוראה לאור התאוריה - לשנה"ל תשע"א
גב' לוזית אודסר (60685), גב' רבקה גרין (60484), גב' עמליה טברסקי (60483)
ד"ר לילך כהן(60480), גב' מרים מרצבך(60481), גב' מיכל פלדמוס(60485),
ד"ר ניצה קאליש( 60482), גב' יונה קריגר (60486), גב' רבקה שטינמץ(60485) .

סדנת התמחות בהוראה (סטאז')
רציונאל ומטרות
שנה ראשונה בעבודת ההוראה, היא שנת מעבר ממעמד של סטודנט לומד – מתכשר לתפקיד, למעמד של מורה מלמד - מתקשר לתפקיד.

הנושאים שהסדנא עוסקת בהם קשורים למצב של ראשוניות או נובעים ממנו. ראשוניות בכל תפקיד במערכת החינוך כגון: מורה, מחנך, גננת, יועץ, מורה לשפה, מורה טיפולית וכו' ולכן קבוצת הלומדים היא הטרוגנית.
השילוב בין המקצועות השונים מאפשר התייחסות ברמה עקרונית לנושאים האוניברסליים הקשורים לראשוניות בעבודה.

חשיבה רפלקטיבית היא אחד המאפיינים הבסיסיים של עבודת המורה כפרופסיונל. פיתוחה הוא מרכיב חיוני במעבר של סטודנט למעמד של מורה.
הסדנא הניתנת במתכונת של קורס רפלקטיבי, מן המעשה אל התאוריה, באה לסייע לסטודנט בפיתוח האני המקצועי.

חשיבה משותפת של המתמחה עם חברי הסדנא האחרים מסייעת באבחון של קשיים מעשיים העולים במהלך העבודה. עבודה סדנאית זו מהווה מקור לתמיכה ולחיזוק הדימוי העצמי. ליבון הקשיים בעזרת הקבוצה נותן אפשרות לבחור בדרכי פעולה מתוך מגוון אפשרויות המוצעות בסדנא, וזיהוי הכלים הנדרשים להתמודד בכל הנושאים.

מנושאי הקורס
• לקראת הכניסה לעבודה
• בית הספר/גן ילדים כארגון, השתלבות בצוות: קשרים עם בעלי תפקידים – מנהל, מפקח יועץ וכו'…
• המורה החונך/הגננת החונכת.
• טיפול בבעיות קשב והתנהגות.
• התמודדות עם בעיות אלימות במשפחה, בביה"ס ובגן.
• סגנונות הנהגה – דרכים לניהול כיתה/גן.
• תפיסת התפקיד והבנייתו.
• קשר הורה – מורה/גננת -ילד
• מודעות ודימוי עצמי, תדמית מקצועית
• כללים לבנית מבחנים ודרכי הערכה
• חרדת בחינות
• התמודדות במצבי לחץ וחרום
• אסרטביות, דעתנות
• עם הפנים לשנת ההוראה הבאה
• זכויות פרופסיונאליות (תנאי שכר, חברות בארגון וכו')

דרכי עבודה
• ניתוח אירועים
• עיון ודיון בטקסטים
• הרצאות
• צפייה בסרטים
• למידה פעילה בקבוצות קטנות

חובות הקורס
1. השתתפות סדירה ופעילה
2. הצגת אירוע מהעבודה בשדה לפני הקבוצה
3. הגשת דוחות על הפגישות עם המורה החונך/הגננת החונכת בסוף כל חודש עברי.
4. מסירת עבודה ביבליוגרפית עד כ"ט בטבת תשע"א- למנחת הסדנא.
5. הגשת פורטפוליו – תלקיט עד כ"ו באייר תשע"א- למזכירות המחלקה לחינוך

ביבליוגרפיה:
1. אבינר הרב, א. (תשנ"ח) אמונת החינוך הארות והדרכות חינוכיות מעלה אדומים 98410.
2. ארי עם, ח. מידן א' (2003) ניהול כתה – כלים לעידוד התנהגות נאותה
3. בר-אב, ב. (1997). לגעת בחיים, דרכים להתמודדות עם מציאות בלתי רצויה, מכון אדלר.
4. דור, ש. (תשנ"ג) המשמעת בבית הספר – משרד החינוך. בי"ס לעובדי הוראה בכירים.
5. וגנר, מ. (1991) יש מבחן! בנית מבחני הישגים והערכתם, מבחן סאלד.
6. יריב, א. (1996) שיחת משמעת. מודל לדו שיח אפקטיבי במצבי קונפליקט בכיתה, רכס פרוייקטים חינוכיים.
7. יריב, א. (1999) שקט בכיתה בבקשה! לטיפול בבעיות משמעת ואלימות רכס פרוייקטים חינוכיים.
8. לורנץ, ד. (תשמ"ז) קשרים וקצרים – משרד החינוך, שרות פסיכולוגי ייעוצי.
9. מיזליש, א., פייבר, א. (1998)
א. "איך לדבר כך שהילדים יקשיבו ולהקשיב כך שהילדים ידברו"
ב. "איך לדבר כך שהילדים ילמדו בבית ובבית הספר".
תרגום לעברית היימן ש, לייף סנטר, אלקנה
10. שמעוני, ש., סגל ש., שרוני, ו. (תשנ"ו) – "משמעת בכיתה" – היבטים פסיכולוגיים
וחינוכיים מכון מופ"ת.
11. שפירא, ל. (1999) "אינטלגנציה ריגשית לילדים" , ל, דורי.


שם הקורס: ההוראה לאור התיאוריה- התמחות  (60481)
    תשעא

תיאור הקורס:
בס"ד
מכללה ירושלים
המחלקה לחינוך
סילבוס

מעשה ההוראה לאור התאוריה - לשנה"ל תשע"א
גב' לוזית אודסר (60685), גב' רבקה גרין (60484), גב' עמליה טברסקי (60483)
ד"ר לילך כהן(60480), גב' מרים מרצבך(60481), גב' מיכל פלדמוס(60485),
ד"ר ניצה קאליש( 60482), גב' יונה קריגר (60486), גב' רבקה שטינמץ(60485) .

סדנת התמחות בהוראה (סטאז')
רציונאל ומטרות
שנה ראשונה בעבודת ההוראה, היא שנת מעבר ממעמד של סטודנט לומד – מתכשר לתפקיד, למעמד של מורה מלמד - מתקשר לתפקיד.

הנושאים שהסדנא עוסקת בהם קשורים למצב של ראשוניות או נובעים ממנו. ראשוניות בכל תפקיד במערכת החינוך כגון: מורה, מחנך, גננת, יועץ, מורה לשפה, מורה טיפולית וכו' ולכן קבוצת הלומדים היא הטרוגנית.
השילוב בין המקצועות השונים מאפשר התייחסות ברמה עקרונית לנושאים האוניברסליים הקשורים לראשוניות בעבודה.

חשיבה רפלקטיבית היא אחד המאפיינים הבסיסיים של עבודת המורה כפרופסיונל. פיתוחה הוא מרכיב חיוני במעבר של סטודנט למעמד של מורה.
הסדנא הניתנת במתכונת של קורס רפלקטיבי, מן המעשה אל התאוריה, באה לסייע לסטודנט בפיתוח האני המקצועי.

חשיבה משותפת של המתמחה עם חברי הסדנא האחרים מסייעת באבחון של קשיים מעשיים העולים במהלך העבודה. עבודה סדנאית זו מהווה מקור לתמיכה ולחיזוק הדימוי העצמי. ליבון הקשיים בעזרת הקבוצה נותן אפשרות לבחור בדרכי פעולה מתוך מגוון אפשרויות המוצעות בסדנא, וזיהוי הכלים הנדרשים להתמודד בכל הנושאים.

מנושאי הקורס
• לקראת הכניסה לעבודה
• בית הספר/גן ילדים כארגון, השתלבות בצוות: קשרים עם בעלי תפקידים – מנהל, מפקח יועץ וכו'…
• המורה החונך/הגננת החונכת.
• טיפול בבעיות קשב והתנהגות.
• התמודדות עם בעיות אלימות במשפחה, בביה"ס ובגן.
• סגנונות הנהגה – דרכים לניהול כיתה/גן.
• תפיסת התפקיד והבנייתו.
• קשר הורה – מורה/גננת -ילד
• מודעות ודימוי עצמי, תדמית מקצועית
• כללים לבנית מבחנים ודרכי הערכה
• חרדת בחינות
• התמודדות במצבי לחץ וחרום
• אסרטביות, דעתנות
• עם הפנים לשנת ההוראה הבאה
• זכויות פרופסיונאליות (תנאי שכר, חברות בארגון וכו')

דרכי עבודה
• ניתוח אירועים
• עיון ודיון בטקסטים
• הרצאות
• צפייה בסרטים
• למידה פעילה בקבוצות קטנות

חובות הקורס
1. השתתפות סדירה ופעילה
2. הצגת אירוע מהעבודה בשדה לפני הקבוצה
3. הגשת דוחות על הפגישות עם המורה החונך/הגננת החונכת בסוף כל חודש עברי.
4. מסירת עבודה ביבליוגרפית עד כ"ט בטבת תשע"א- למנחת הסדנא.
5. הגשת פורטפוליו – תלקיט עד כ"ו באייר תשע"א- למזכירות המחלקה לחינוך

ביבליוגרפיה:
1. אבינר הרב, א. (תשנ"ח) אמונת החינוך הארות והדרכות חינוכיות מעלה אדומים 98410.
2. ארי עם, ח. מידן א' (2003) ניהול כתה – כלים לעידוד התנהגות נאותה
3. בר-אב, ב. (1997). לגעת בחיים, דרכים להתמודדות עם מציאות בלתי רצויה, מכון אדלר.
4. דור, ש. (תשנ"ג) המשמעת בבית הספר – משרד החינוך. בי"ס לעובדי הוראה בכירים.
5. וגנר, מ. (1991) יש מבחן! בנית מבחני הישגים והערכתם, מבחן סאלד.
6. יריב, א. (1996) שיחת משמעת. מודל לדו שיח אפקטיבי במצבי קונפליקט בכיתה, רכס פרוייקטים חינוכיים.
7. יריב, א. (1999) שקט בכיתה בבקשה! לטיפול בבעיות משמעת ואלימות רכס פרוייקטים חינוכיים.
8. לורנץ, ד. (תשמ"ז) קשרים וקצרים – משרד החינוך, שרות פסיכולוגי ייעוצי.
9. מיזליש, א., פייבר, א. (1998)
א. "איך לדבר כך שהילדים יקשיבו ולהקשיב כך שהילדים ידברו"
ב. "איך לדבר כך שהילדים ילמדו בבית ובבית הספר".
תרגום לעברית היימן ש, לייף סנטר, אלקנה
10. שמעוני, ש., סגל ש., שרוני, ו. (תשנ"ו) – "משמעת בכיתה" – היבטים פסיכולוגיים
וחינוכיים מכון מופ"ת.
11. שפירא, ל. (1999) "אינטלגנציה ריגשית לילדים" , ל, דורי.


שם הקורס: ההוראה לאור התיאוריה- התמחות  (60482)
    תשעא

תיאור הקורס:
בס"ד
מכללה ירושלים
המחלקה לחינוך
סילבוס

מעשה ההוראה לאור התאוריה - לשנה"ל תשע"א
גב' לוזית אודסר (60685), גב' רבקה גרין (60484), גב' עמליה טברסקי (60483)
ד"ר לילך כהן(60480), גב' מרים מרצבך(60481), גב' מיכל פלדמוס(60485),
ד"ר ניצה קאליש( 60482), גב' יונה קריגר (60486), גב' רבקה שטינמץ(60485) .

סדנת התמחות בהוראה (סטאז')
רציונאל ומטרות
שנה ראשונה בעבודת ההוראה, היא שנת מעבר ממעמד של סטודנט לומד – מתכשר לתפקיד, למעמד של מורה מלמד - מתקשר לתפקיד.

הנושאים שהסדנא עוסקת בהם קשורים למצב של ראשוניות או נובעים ממנו. ראשוניות בכל תפקיד במערכת החינוך כגון: מורה, מחנך, גננת, יועץ, מורה לשפה, מורה טיפולית וכו' ולכן קבוצת הלומדים היא הטרוגנית.
השילוב בין המקצועות השונים מאפשר התייחסות ברמה עקרונית לנושאים האוניברסליים הקשורים לראשוניות בעבודה.

חשיבה רפלקטיבית היא אחד המאפיינים הבסיסיים של עבודת המורה כפרופסיונל. פיתוחה הוא מרכיב חיוני במעבר של סטודנט למעמד של מורה.
הסדנא הניתנת במתכונת של קורס רפלקטיבי, מן המעשה אל התאוריה, באה לסייע לסטודנט בפיתוח האני המקצועי.

חשיבה משותפת של המתמחה עם חברי הסדנא האחרים מסייעת באבחון של קשיים מעשיים העולים במהלך העבודה. עבודה סדנאית זו מהווה מקור לתמיכה ולחיזוק הדימוי העצמי. ליבון הקשיים בעזרת הקבוצה נותן אפשרות לבחור בדרכי פעולה מתוך מגוון אפשרויות המוצעות בסדנא, וזיהוי הכלים הנדרשים להתמודד בכל הנושאים.

מנושאי הקורס
• לקראת הכניסה לעבודה
• בית הספר/גן ילדים כארגון, השתלבות בצוות: קשרים עם בעלי תפקידים – מנהל, מפקח יועץ וכו'…
• המורה החונך/הגננת החונכת.
• טיפול בבעיות קשב והתנהגות.
• התמודדות עם בעיות אלימות במשפחה, בביה"ס ובגן.
• סגנונות הנהגה – דרכים לניהול כיתה/גן.
• תפיסת התפקיד והבנייתו.
• קשר הורה – מורה/גננת -ילד
• מודעות ודימוי עצמי, תדמית מקצועית
• כללים לבנית מבחנים ודרכי הערכה
• חרדת בחינות
• התמודדות במצבי לחץ וחרום
• אסרטביות, דעתנות
• עם הפנים לשנת ההוראה הבאה
• זכויות פרופסיונאליות (תנאי שכר, חברות בארגון וכו')

דרכי עבודה
• ניתוח אירועים
• עיון ודיון בטקסטים
• הרצאות
• צפייה בסרטים
• למידה פעילה בקבוצות קטנות

חובות הקורס
1. השתתפות סדירה ופעילה
2. הצגת אירוע מהעבודה בשדה לפני הקבוצה
3. הגשת דוחות על הפגישות עם המורה החונך/הגננת החונכת בסוף כל חודש עברי.
4. מסירת עבודה ביבליוגרפית עד כ"ט בטבת תשע"א- למנחת הסדנא.
5. הגשת פורטפוליו – תלקיט עד כ"ו באייר תשע"א- למזכירות המחלקה לחינוך

ביבליוגרפיה:
1. אבינר הרב, א. (תשנ"ח) אמונת החינוך הארות והדרכות חינוכיות מעלה אדומים 98410.
2. ארי עם, ח. מידן א' (2003) ניהול כתה – כלים לעידוד התנהגות נאותה
3. בר-אב, ב. (1997). לגעת בחיים, דרכים להתמודדות עם מציאות בלתי רצויה, מכון אדלר.
4. דור, ש. (תשנ"ג) המשמעת בבית הספר – משרד החינוך. בי"ס לעובדי הוראה בכירים.
5. וגנר, מ. (1991) יש מבחן! בנית מבחני הישגים והערכתם, מבחן סאלד.
6. יריב, א. (1996) שיחת משמעת. מודל לדו שיח אפקטיבי במצבי קונפליקט בכיתה, רכס פרוייקטים חינוכיים.
7. יריב, א. (1999) שקט בכיתה בבקשה! לטיפול בבעיות משמעת ואלימות רכס פרוייקטים חינוכיים.
8. לורנץ, ד. (תשמ"ז) קשרים וקצרים – משרד החינוך, שרות פסיכולוגי ייעוצי.
9. מיזליש, א., פייבר, א. (1998)
א. "איך לדבר כך שהילדים יקשיבו ולהקשיב כך שהילדים ידברו"
ב. "איך לדבר כך שהילדים ילמדו בבית ובבית הספר".
תרגום לעברית היימן ש, לייף סנטר, אלקנה
10. שמעוני, ש., סגל ש., שרוני, ו. (תשנ"ו) – "משמעת בכיתה" – היבטים פסיכולוגיים
וחינוכיים מכון מופ"ת.
11. שפירא, ל. (1999) "אינטלגנציה ריגשית לילדים" , ל, דורי.


שם הקורס: ההוראה לאור התיאוריה- התמחות  (60483)
    תשעא

תיאור הקורס:
בס"ד
מכללה ירושלים
המחלקה לחינוך
סילבוס

מעשה ההוראה לאור התאוריה - לשנה"ל תשע"א
גב' לוזית אודסר (60685), גב' רבקה גרין (60484), גב' עמליה טברסקי (60483)
ד"ר לילך כהן(60480), גב' מרים מרצבך(60481), גב' מיכל פלדמוס(60485),
ד"ר ניצה קאליש( 60482), גב' יונה קריגר (60486), גב' רבקה שטינמץ(60485) .

סדנת התמחות בהוראה (סטאז')
רציונאל ומטרות
שנה ראשונה בעבודת ההוראה, היא שנת מעבר ממעמד של סטודנט לומד – מתכשר לתפקיד, למעמד של מורה מלמד - מתקשר לתפקיד.

הנושאים שהסדנא עוסקת בהם קשורים למצב של ראשוניות או נובעים ממנו. ראשוניות בכל תפקיד במערכת החינוך כגון: מורה, מחנך, גננת, יועץ, מורה לשפה, מורה טיפולית וכו' ולכן קבוצת הלומדים היא הטרוגנית.
השילוב בין המקצועות השונים מאפשר התייחסות ברמה עקרונית לנושאים האוניברסליים הקשורים לראשוניות בעבודה.

חשיבה רפלקטיבית היא אחד המאפיינים הבסיסיים של עבודת המורה כפרופסיונל. פיתוחה הוא מרכיב חיוני במעבר של סטודנט למעמד של מורה.
הסדנא הניתנת במתכונת של קורס רפלקטיבי, מן המעשה אל התאוריה, באה לסייע לסטודנט בפיתוח האני המקצועי.

חשיבה משותפת של המתמחה עם חברי הסדנא האחרים מסייעת באבחון של קשיים מעשיים העולים במהלך העבודה. עבודה סדנאית זו מהווה מקור לתמיכה ולחיזוק הדימוי העצמי. ליבון הקשיים בעזרת הקבוצה נותן אפשרות לבחור בדרכי פעולה מתוך מגוון אפשרויות המוצעות בסדנא, וזיהוי הכלים הנדרשים להתמודד בכל הנושאים.

מנושאי הקורס
• לקראת הכניסה לעבודה
• בית הספר/גן ילדים כארגון, השתלבות בצוות: קשרים עם בעלי תפקידים – מנהל, מפקח יועץ וכו'…
• המורה החונך/הגננת החונכת.
• טיפול בבעיות קשב והתנהגות.
• התמודדות עם בעיות אלימות במשפחה, בביה"ס ובגן.
• סגנונות הנהגה – דרכים לניהול כיתה/גן.
• תפיסת התפקיד והבנייתו.
• קשר הורה – מורה/גננת -ילד
• מודעות ודימוי עצמי, תדמית מקצועית
• כללים לבנית מבחנים ודרכי הערכה
• חרדת בחינות
• התמודדות במצבי לחץ וחרום
• אסרטביות, דעתנות
• עם הפנים לשנת ההוראה הבאה
• זכויות פרופסיונאליות (תנאי שכר, חברות בארגון וכו')

דרכי עבודה
• ניתוח אירועים
• עיון ודיון בטקסטים
• הרצאות
• צפייה בסרטים
• למידה פעילה בקבוצות קטנות

חובות הקורס
1. השתתפות סדירה ופעילה
2. הצגת אירוע מהעבודה בשדה לפני הקבוצה
3. הגשת דוחות על הפגישות עם המורה החונך/הגננת החונכת בסוף כל חודש עברי.
4. מסירת עבודה ביבליוגרפית עד כ"ט בטבת תשע"א- למנחת הסדנא.
5. הגשת פורטפוליו – תלקיט עד כ"ו באייר תשע"א- למזכירות המחלקה לחינוך

ביבליוגרפיה:
1. אבינר הרב, א. (תשנ"ח) אמונת החינוך הארות והדרכות חינוכיות מעלה אדומים 98410.
2. ארי עם, ח. מידן א' (2003) ניהול כתה – כלים לעידוד התנהגות נאותה
3. בר-אב, ב. (1997). לגעת בחיים, דרכים להתמודדות עם מציאות בלתי רצויה, מכון אדלר.
4. דור, ש. (תשנ"ג) המשמעת בבית הספר – משרד החינוך. בי"ס לעובדי הוראה בכירים.
5. וגנר, מ. (1991) יש מבחן! בנית מבחני הישגים והערכתם, מבחן סאלד.
6. יריב, א. (1996) שיחת משמעת. מודל לדו שיח אפקטיבי במצבי קונפליקט בכיתה, רכס פרוייקטים חינוכיים.
7. יריב, א. (1999) שקט בכיתה בבקשה! לטיפול בבעיות משמעת ואלימות רכס פרוייקטים חינוכיים.
8. לורנץ, ד. (תשמ"ז) קשרים וקצרים – משרד החינוך, שרות פסיכולוגי ייעוצי.
9. מיזליש, א., פייבר, א. (1998)
א. "איך לדבר כך שהילדים יקשיבו ולהקשיב כך שהילדים ידברו"
ב. "איך לדבר כך שהילדים ילמדו בבית ובבית הספר".
תרגום לעברית היימן ש, לייף סנטר, אלקנה
10. שמעוני, ש., סגל ש., שרוני, ו. (תשנ"ו) – "משמעת בכיתה" – היבטים פסיכולוגיים
וחינוכיים מכון מופ"ת.
11. שפירא, ל. (1999) "אינטלגנציה ריגשית לילדים" , ל, דורי.


שם הקורס: ההוראה לאור התיאוריה- התמחות  (60484)
    תשעא

תיאור הקורס:
בס"ד
מכללה ירושלים
המחלקה לחינוך
סילבוס

מעשה ההוראה לאור התאוריה - לשנה"ל תשע"א
גב' לוזית אודסר (60685), גב' רבקה גרין (60484), גב' עמליה טברסקי (60483)
ד"ר לילך כהן(60480), גב' מרים מרצבך(60481), גב' מיכל פלדמוס(60485),
ד"ר ניצה קאליש( 60482), גב' יונה קריגר (60486), גב' רבקה שטינמץ(60485) .

סדנת התמחות בהוראה (סטאז')
רציונאל ומטרות
שנה ראשונה בעבודת ההוראה, היא שנת מעבר ממעמד של סטודנט לומד – מתכשר לתפקיד, למעמד של מורה מלמד - מתקשר לתפקיד.

הנושאים שהסדנא עוסקת בהם קשורים למצב של ראשוניות או נובעים ממנו. ראשוניות בכל תפקיד במערכת החינוך כגון: מורה, מחנך, גננת, יועץ, מורה לשפה, מורה טיפולית וכו' ולכן קבוצת הלומדים היא הטרוגנית.
השילוב בין המקצועות השונים מאפשר התייחסות ברמה עקרונית לנושאים האוניברסליים הקשורים לראשוניות בעבודה.

חשיבה רפלקטיבית היא אחד המאפיינים הבסיסיים של עבודת המורה כפרופסיונל. פיתוחה הוא מרכיב חיוני במעבר של סטודנט למעמד של מורה.
הסדנא הניתנת במתכונת של קורס רפלקטיבי, מן המעשה אל התאוריה, באה לסייע לסטודנט בפיתוח האני המקצועי.

חשיבה משותפת של המתמחה עם חברי הסדנא האחרים מסייעת באבחון של קשיים מעשיים העולים במהלך העבודה. עבודה סדנאית זו מהווה מקור לתמיכה ולחיזוק הדימוי העצמי. ליבון הקשיים בעזרת הקבוצה נותן אפשרות לבחור בדרכי פעולה מתוך מגוון אפשרויות המוצעות בסדנא, וזיהוי הכלים הנדרשים להתמודד בכל הנושאים.

מנושאי הקורס
• לקראת הכניסה לעבודה
• בית הספר/גן ילדים כארגון, השתלבות בצוות: קשרים עם בעלי תפקידים – מנהל, מפקח יועץ וכו'…
• המורה החונך/הגננת החונכת.
• טיפול בבעיות קשב והתנהגות.
• התמודדות עם בעיות אלימות במשפחה, בביה"ס ובגן.
• סגנונות הנהגה – דרכים לניהול כיתה/גן.
• תפיסת התפקיד והבנייתו.
• קשר הורה – מורה/גננת -ילד
• מודעות ודימוי עצמי, תדמית מקצועית
• כללים לבנית מבחנים ודרכי הערכה
• חרדת בחינות
• התמודדות במצבי לחץ וחרום
• אסרטביות, דעתנות
• עם הפנים לשנת ההוראה הבאה
• זכויות פרופסיונאליות (תנאי שכר, חברות בארגון וכו')

דרכי עבודה
• ניתוח אירועים
• עיון ודיון בטקסטים
• הרצאות
• צפייה בסרטים
• למידה פעילה בקבוצות קטנות

חובות הקורס
1. השתתפות סדירה ופעילה
2. הצגת אירוע מהעבודה בשדה לפני הקבוצה
3. הגשת דוחות על הפגישות עם המורה החונך/הגננת החונכת בסוף כל חודש עברי.
4. מסירת עבודה ביבליוגרפית עד כ"ט בטבת תשע"א- למנחת הסדנא.
5. הגשת פורטפוליו – תלקיט עד כ"ו באייר תשע"א- למזכירות המחלקה לחינוך

ביבליוגרפיה:
1. אבינר הרב, א. (תשנ"ח) אמונת החינוך הארות והדרכות חינוכיות מעלה אדומים 98410.
2. ארי עם, ח. מידן א' (2003) ניהול כתה – כלים לעידוד התנהגות נאותה
3. בר-אב, ב. (1997). לגעת בחיים, דרכים להתמודדות עם מציאות בלתי רצויה, מכון אדלר.
4. דור, ש. (תשנ"ג) המשמעת בבית הספר – משרד החינוך. בי"ס לעובדי הוראה בכירים.
5. וגנר, מ. (1991) יש מבחן! בנית מבחני הישגים והערכתם, מבחן סאלד.
6. יריב, א. (1996) שיחת משמעת. מודל לדו שיח אפקטיבי במצבי קונפליקט בכיתה, רכס פרוייקטים חינוכיים.
7. יריב, א. (1999) שקט בכיתה בבקשה! לטיפול בבעיות משמעת ואלימות רכס פרוייקטים חינוכיים.
8. לורנץ, ד. (תשמ"ז) קשרים וקצרים – משרד החינוך, שרות פסיכולוגי ייעוצי.
9. מיזליש, א., פייבר, א. (1998)
א. "איך לדבר כך שהילדים יקשיבו ולהקשיב כך שהילדים ידברו"
ב. "איך לדבר כך שהילדים ילמדו בבית ובבית הספר".
תרגום לעברית היימן ש, לייף סנטר, אלקנה
10. שמעוני, ש., סגל ש., שרוני, ו. (תשנ"ו) – "משמעת בכיתה" – היבטים פסיכולוגיים
וחינוכיים מכון מופ"ת.
11. שפירא, ל. (1999) "אינטלגנציה ריגשית לילדים" , ל, דורי.


שם הקורס: ההוראה לאור התאוריה- התמחות  (60485)
    תשעא

תיאור הקורס:
בס"ד
מכללה ירושלים
המחלקה לחינוך
סילבוס

מעשה ההוראה לאור התאוריה - לשנה"ל תשע"א
גב' לוזית אודסר (60685), גב' רבקה גרין (60484), גב' עמליה טברסקי (60483)
ד"ר לילך כהן(60480), גב' מרים מרצבך(60481), גב' מיכל פלדמוס(60485),
ד"ר ניצה קאליש( 60482), גב' יונה קריגר (60486), גב' רבקה שטינמץ(60485) .

סדנת התמחות בהוראה (סטאז')
רציונאל ומטרות
שנה ראשונה בעבודת ההוראה, היא שנת מעבר ממעמד של סטודנט לומד – מתכשר לתפקיד, למעמד של מורה מלמד - מתקשר לתפקיד.

הנושאים שהסדנא עוסקת בהם קשורים למצב של ראשוניות או נובעים ממנו. ראשוניות בכל תפקיד במערכת החינוך כגון: מורה, מחנך, גננת, יועץ, מורה לשפה, מורה טיפולית וכו' ולכן קבוצת הלומדים היא הטרוגנית.
השילוב בין המקצועות השונים מאפשר התייחסות ברמה עקרונית לנושאים האוניברסליים הקשורים לראשוניות בעבודה.

חשיבה רפלקטיבית היא אחד המאפיינים הבסיסיים של עבודת המורה כפרופסיונל. פיתוחה הוא מרכיב חיוני במעבר של סטודנט למעמד של מורה.
הסדנא הניתנת במתכונת של קורס רפלקטיבי, מן המעשה אל התאוריה, באה לסייע לסטודנט בפיתוח האני המקצועי.

חשיבה משותפת של המתמחה עם חברי הסדנא האחרים מסייעת באבחון של קשיים מעשיים העולים במהלך העבודה. עבודה סדנאית זו מהווה מקור לתמיכה ולחיזוק הדימוי העצמי. ליבון הקשיים בעזרת הקבוצה נותן אפשרות לבחור בדרכי פעולה מתוך מגוון אפשרויות המוצעות בסדנא, וזיהוי הכלים הנדרשים להתמודד בכל הנושאים.

מנושאי הקורס
• לקראת הכניסה לעבודה
• בית הספר/גן ילדים כארגון, השתלבות בצוות: קשרים עם בעלי תפקידים – מנהל, מפקח יועץ וכו'…
• המורה החונך/הגננת החונכת.
• טיפול בבעיות קשב והתנהגות.
• התמודדות עם בעיות אלימות במשפחה, בביה"ס ובגן.
• סגנונות הנהגה – דרכים לניהול כיתה/גן.
• תפיסת התפקיד והבנייתו.
• קשר הורה – מורה/גננת -ילד
• מודעות ודימוי עצמי, תדמית מקצועית
• כללים לבנית מבחנים ודרכי הערכה
• חרדת בחינות
• התמודדות במצבי לחץ וחרום
• אסרטביות, דעתנות
• עם הפנים לשנת ההוראה הבאה
• זכויות פרופסיונאליות (תנאי שכר, חברות בארגון וכו')

דרכי עבודה
• ניתוח אירועים
• עיון ודיון בטקסטים
• הרצאות
• צפייה בסרטים
• למידה פעילה בקבוצות קטנות

חובות הקורס
1. השתתפות סדירה ופעילה
2. הצגת אירוע מהעבודה בשדה לפני הקבוצה
3. הגשת דוחות על הפגישות עם המורה החונך/הגננת החונכת בסוף כל חודש עברי.
4. מסירת עבודה ביבליוגרפית עד כ"ט בטבת תשע"א- למנחת הסדנא.
5. הגשת פורטפוליו – תלקיט עד כ"ו באייר תשע"א- למזכירות המחלקה לחינוך

ביבליוגרפיה:
1. אבינר הרב, א. (תשנ"ח) אמונת החינוך הארות והדרכות חינוכיות מעלה אדומים 98410.
2. ארי עם, ח. מידן א' (2003) ניהול כתה – כלים לעידוד התנהגות נאותה
3. בר-אב, ב. (1997). לגעת בחיים, דרכים להתמודדות עם מציאות בלתי רצויה, מכון אדלר.
4. דור, ש. (תשנ"ג) המשמעת בבית הספר – משרד החינוך. בי"ס לעובדי הוראה בכירים.
5. וגנר, מ. (1991) יש מבחן! בנית מבחני הישגים והערכתם, מבחן סאלד.
6. יריב, א. (1996) שיחת משמעת. מודל לדו שיח אפקטיבי במצבי קונפליקט בכיתה, רכס פרוייקטים חינוכיים.
7. יריב, א. (1999) שקט בכיתה בבקשה! לטיפול בבעיות משמעת ואלימות רכס פרוייקטים חינוכיים.
8. לורנץ, ד. (תשמ"ז) קשרים וקצרים – משרד החינוך, שרות פסיכולוגי ייעוצי.
9. מיזליש, א., פייבר, א. (1998)
א. "איך לדבר כך שהילדים יקשיבו ולהקשיב כך שהילדים ידברו"
ב. "איך לדבר כך שהילדים ילמדו בבית ובבית הספר".
תרגום לעברית היימן ש, לייף סנטר, אלקנה
10. שמעוני, ש., סגל ש., שרוני, ו. (תשנ"ו) – "משמעת בכיתה" – היבטים פסיכולוגיים
וחינוכיים מכון מופ"ת.
11. שפירא, ל. (1999) "אינטלגנציה ריגשית לילדים" , ל, דורי.


שם הקורס: ההוראה לאור התיאוריה- - מתוקשב  (60486)
    תשעא

תיאור הקורס:
בס"ד
מכללה ירושלים
המחלקה לחינוך
סילבוס

מעשה ההוראה לאור התאוריה - לשנה"ל תשע"א
גב' לוזית אודסר (60685), גב' רבקה גרין (60484), גב' עמליה טברסקי (60483)
ד"ר לילך כהן(60480), גב' מרים מרצבך(60481), גב' מיכל פלדמוס(60485),
ד"ר ניצה קאליש( 60482), גב' יונה קריגר (60486), גב' רבקה שטינמץ(60485) .

סדנת התמחות בהוראה (סטאז')
רציונאל ומטרות
שנה ראשונה בעבודת ההוראה, היא שנת מעבר ממעמד של סטודנט לומד – מתכשר לתפקיד, למעמד של מורה מלמד - מתקשר לתפקיד.

הנושאים שהסדנא עוסקת בהם קשורים למצב של ראשוניות או נובעים ממנו. ראשוניות בכל תפקיד במערכת החינוך כגון: מורה, מחנך, גננת, יועץ, מורה לשפה, מורה טיפולית וכו' ולכן קבוצת הלומדים היא הטרוגנית.
השילוב בין המקצועות השונים מאפשר התייחסות ברמה עקרונית לנושאים האוניברסליים הקשורים לראשוניות בעבודה.

חשיבה רפלקטיבית היא אחד המאפיינים הבסיסיים של עבודת המורה כפרופסיונל. פיתוחה הוא מרכיב חיוני במעבר של סטודנט למעמד של מורה.
הסדנא הניתנת במתכונת של קורס רפלקטיבי, מן המעשה אל התאוריה, באה לסייע לסטודנט בפיתוח האני המקצועי.

חשיבה משותפת של המתמחה עם חברי הסדנא האחרים מסייעת באבחון של קשיים מעשיים העולים במהלך העבודה. עבודה סדנאית זו מהווה מקור לתמיכה ולחיזוק הדימוי העצמי. ליבון הקשיים בעזרת הקבוצה נותן אפשרות לבחור בדרכי פעולה מתוך מגוון אפשרויות המוצעות בסדנא, וזיהוי הכלים הנדרשים להתמודד בכל הנושאים.

מנושאי הקורס
• לקראת הכניסה לעבודה
• בית הספר/גן ילדים כארגון, השתלבות בצוות: קשרים עם בעלי תפקידים – מנהל, מפקח יועץ וכו'…
• המורה החונך/הגננת החונכת.
• טיפול בבעיות קשב והתנהגות.
• התמודדות עם בעיות אלימות במשפחה, בביה"ס ובגן.
• סגנונות הנהגה – דרכים לניהול כיתה/גן.
• תפיסת התפקיד והבנייתו.
• קשר הורה – מורה/גננת -ילד
• מודעות ודימוי עצמי, תדמית מקצועית
• כללים לבנית מבחנים ודרכי הערכה
• חרדת בחינות
• התמודדות במצבי לחץ וחרום
• אסרטביות, דעתנות
• עם הפנים לשנת ההוראה הבאה
• זכויות פרופסיונאליות (תנאי שכר, חברות בארגון וכו')

דרכי עבודה
• ניתוח אירועים
• עיון ודיון בטקסטים
• הרצאות
• צפייה בסרטים
• למידה פעילה בקבוצות קטנות

חובות הקורס
1. השתתפות סדירה ופעילה
2. הצגת אירוע מהעבודה בשדה לפני הקבוצה
3. הגשת דוחות על הפגישות עם המורה החונך/הגננת החונכת בסוף כל חודש עברי.
4. מסירת עבודה ביבליוגרפית עד כ"ט בטבת תשע"א- למנחת הסדנא.
5. הגשת פורטפוליו – תלקיט עד כ"ו באייר תשע"א- למזכירות המחלקה לחינוך

ביבליוגרפיה:
1. אבינר הרב, א. (תשנ"ח) אמונת החינוך הארות והדרכות חינוכיות מעלה אדומים 98410.
2. ארי עם, ח. מידן א' (2003) ניהול כתה – כלים לעידוד התנהגות נאותה
3. בר-אב, ב. (1997). לגעת בחיים, דרכים להתמודדות עם מציאות בלתי רצויה, מכון אדלר.
4. דור, ש. (תשנ"ג) המשמעת בבית הספר – משרד החינוך. בי"ס לעובדי הוראה בכירים.
5. וגנר, מ. (1991) יש מבחן! בנית מבחני הישגים והערכתם, מבחן סאלד.
6. יריב, א. (1996) שיחת משמעת. מודל לדו שיח אפקטיבי במצבי קונפליקט בכיתה, רכס פרוייקטים חינוכיים.
7. יריב, א. (1999) שקט בכיתה בבקשה! לטיפול בבעיות משמעת ואלימות רכס פרוייקטים חינוכיים.
8. לורנץ, ד. (תשמ"ז) קשרים וקצרים – משרד החינוך, שרות פסיכולוגי ייעוצי.
9. מיזליש, א., פייבר, א. (1998)
א. "איך לדבר כך שהילדים יקשיבו ולהקשיב כך שהילדים ידברו"
ב. "איך לדבר כך שהילדים ילמדו בבית ובבית הספר".
תרגום לעברית היימן ש, לייף סנטר, אלקנה
10. שמעוני, ש., סגל ש., שרוני, ו. (תשנ"ו) – "משמעת בכיתה" – היבטים פסיכולוגיים
וחינוכיים מכון מופ"ת.
11. שפירא, ל. (1999) "אינטלגנציה ריגשית לילדים" , ל, דורי.
60487   ההוראה לאור התיאוריה- התמחות  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: ההוראה לאור התאוריה  (60488)
    תשעא

תיאור הקורס:
בס"ד
מכללה ירושלים
המחלקה לחינוך
סילבוס

מעשה ההוראה לאור התאוריה - לשנה"ל תשע"א
גב' לוזית אודסר (60685), גב' רבקה גרין (60484), גב' עמליה טברסקי (60483)
ד"ר לילך כהן(60480), גב' מרים מרצבך(60481), גב' מיכל פלדמוס(60485),
ד"ר ניצה קאליש( 60482), גב' יונה קריגר (60486), גב' רבקה שטינמץ(60485) .

סדנת התמחות בהוראה (סטאז')
רציונאל ומטרות
שנה ראשונה בעבודת ההוראה, היא שנת מעבר ממעמד של סטודנט לומד – מתכשר לתפקיד, למעמד של מורה מלמד - מתקשר לתפקיד.

הנושאים שהסדנא עוסקת בהם קשורים למצב של ראשוניות או נובעים ממנו. ראשוניות בכל תפקיד במערכת החינוך כגון: מורה, מחנך, גננת, יועץ, מורה לשפה, מורה טיפולית וכו' ולכן קבוצת הלומדים היא הטרוגנית.
השילוב בין המקצועות השונים מאפשר התייחסות ברמה עקרונית לנושאים האוניברסליים הקשורים לראשוניות בעבודה.

חשיבה רפלקטיבית היא אחד המאפיינים הבסיסיים של עבודת המורה כפרופסיונל. פיתוחה הוא מרכיב חיוני במעבר של סטודנט למעמד של מורה.
הסדנא הניתנת במתכונת של קורס רפלקטיבי, מן המעשה אל התאוריה, באה לסייע לסטודנט בפיתוח האני המקצועי.

חשיבה משותפת של המתמחה עם חברי הסדנא האחרים מסייעת באבחון של קשיים מעשיים העולים במהלך העבודה. עבודה סדנאית זו מהווה מקור לתמיכה ולחיזוק הדימוי העצמי. ליבון הקשיים בעזרת הקבוצה נותן אפשרות לבחור בדרכי פעולה מתוך מגוון אפשרויות המוצעות בסדנא, וזיהוי הכלים הנדרשים להתמודד בכל הנושאים.

מנושאי הקורס
• לקראת הכניסה לעבודה
• בית הספר/גן ילדים כארגון, השתלבות בצוות: קשרים עם בעלי תפקידים – מנהל, מפקח יועץ וכו'…
• המורה החונך/הגננת החונכת.
• טיפול בבעיות קשב והתנהגות.
• התמודדות עם בעיות אלימות במשפחה, בביה"ס ובגן.
• סגנונות הנהגה – דרכים לניהול כיתה/גן.
• תפיסת התפקיד והבנייתו.
• קשר הורה – מורה/גננת -ילד
• מודעות ודימוי עצמי, תדמית מקצועית
• כללים לבנית מבחנים ודרכי הערכה
• חרדת בחינות
• התמודדות במצבי לחץ וחרום
• אסרטביות, דעתנות
• עם הפנים לשנת ההוראה הבאה
• זכויות פרופסיונאליות (תנאי שכר, חברות בארגון וכו')

דרכי עבודה
• ניתוח אירועים
• עיון ודיון בטקסטים
• הרצאות
• צפייה בסרטים
• למידה פעילה בקבוצות קטנות

חובות הקורס
1. השתתפות סדירה ופעילה
2. הצגת אירוע מהעבודה בשדה לפני הקבוצה
3. הגשת דוחות על הפגישות עם המורה החונך/הגננת החונכת בסוף כל חודש עברי.
4. מסירת עבודה ביבליוגרפית עד כ"ט בטבת תשע"א- למנחת הסדנא.
5. הגשת פורטפוליו – תלקיט עד כ"ו באייר תשע"א- למזכירות המחלקה לחינוך

ביבליוגרפיה:
1. אבינר הרב, א. (תשנ"ח) אמונת החינוך הארות והדרכות חינוכיות מעלה אדומים 98410.
2. ארי עם, ח. מידן א' (2003) ניהול כתה – כלים לעידוד התנהגות נאותה
3. בר-אב, ב. (1997). לגעת בחיים, דרכים להתמודדות עם מציאות בלתי רצויה, מכון אדלר.
4. דור, ש. (תשנ"ג) המשמעת בבית הספר – משרד החינוך. בי"ס לעובדי הוראה בכירים.
5. וגנר, מ. (1991) יש מבחן! בנית מבחני הישגים והערכתם, מבחן סאלד.
6. יריב, א. (1996) שיחת משמעת. מודל לדו שיח אפקטיבי במצבי קונפליקט בכיתה, רכס פרוייקטים חינוכיים.
7. יריב, א. (1999) שקט בכיתה בבקשה! לטיפול בבעיות משמעת ואלימות רכס פרוייקטים חינוכיים.
8. לורנץ, ד. (תשמ"ז) קשרים וקצרים – משרד החינוך, שרות פסיכולוגי ייעוצי.
9. מיזליש, א., פייבר, א. (1998)
א. "איך לדבר כך שהילדים יקשיבו ולהקשיב כך שהילדים ידברו"
ב. "איך לדבר כך שהילדים ילמדו בבית ובבית הספר".
תרגום לעברית היימן ש, לייף סנטר, אלקנה
10. שמעוני, ש., סגל ש., שרוני, ו. (תשנ"ו) – "משמעת בכיתה" – היבטים פסיכולוגיים
וחינוכיים מכון מופ"ת.
11. שפירא, ל. (1999) "אינטלגנציה ריגשית לילדים" , ל, דורי.
60500   עמידה מול קהל  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: סמינר דידקטי ב  (60640)
    תשעא

תיאור הקורס:
קורס זה הינו מסגרת המלווה את עבודה המעשית של שנה ב'. כאן ניתנת אפשרות לתלמידה לפרוק את הרגשות של ההתמודדות הראשונית עם כיתת ילדים עם מיוחדויות שונות. כמו כן יש דיון יזום של המנחה בנושאים הקשורים למפגש ראשון של תלמידה עם המערכת החינוכית, והדרכה למשימות המוטלות על התלמידות כל שבוע בכיתתם.

שם הקורס: העשרה אינסטרומנטלית  (60641)
    תשעא

תיאור הקורס:
קורס זה הינו מסגרת המלווה את עבודה המעשית של שנה ב'. כאן ניתנת אפשרות לתלמידה לפרוק את הרגשות של ההתמודדות הראשונית עם כיתת ילדים עם מיוחדויות שונות. כמו כן יש דיון יזום של המנחה בנושאים הקשורים למפגש ראשון של תלמידה עם המערכת החינוכית, והדרכה למשימות המוטלות על התלמידות כל שבוע בכיתתם.

שם הקורס: כתיבה מתקנת  (60643)
    תשעא

תיאור הקורס:
הערכת לקויים בקריאה וכתיבה; מניעת התפתחות בעייתית; דרכי שיפור וטיפול בליקויים בקריאה, הבנת הקריאה וכתיבה; התייחסות לתסמונות ספציפיות כמו דיסלקסיה, דיסגרפיה, וכו'

שם הקורס: סמינר דידקטי ג  (60646)
    תשעא

תיאור הקורס:
קורס זה מאפשר לתלמידות לדבר בחופשיות על האירועים העוברים עליהם בעבודה מעשית; הקורס עוסק ב"כיבוי שרפות" נקודתיות, ובנושאים יזומים על ידי מדריכת הקורס כמו יחסי הורים מורים; יחסי מורה סייעת; השתתפות המורה בצוות הבין מקצועי, הכנת מערכים, התמודדות עם בעיות משמעת, וכו'

שם הקורס: מרחב הלמידה וצרכי הילד בגה"ר  (60681)
    תשעא

תיאור הקורס:
הקורס ידון בקווים לדמותו הייחודית של הילד בגיל הרך, גישות למידה שונות התואמות את התפתחות הילד וצרכיו. להכיר שילדים לומדים דרך פעלתנות ועשייה, להבין שילדים שונים זה מזה, לדעת מה הם תוצרי למידה עפ"י צורכי הילד, ידע הבנה מיומנות, ערך כתוצר למידה.

שם הקורס: סדנא דידקטית  (60684)
    תשעא

תיאור הקורס:
1. הכרת צרכי הילד בגיל הרך בהלימה לגן הילדים הדתי.
2. חינוך לקיום מצוות תוך קיום סדר יום והרגלים.
3. ארגון הסביבה החינוכית בגן, תוך טיפוח אוריינות.
4. הכרת ת"ל ותכנון העבודה בהתאם.
5. כתיבת מערכי פעילות והוראה מגוונים, תוך הפעלת שד"ד.
6. פיתוח החשיבה באמצעות שאילת שאלות, חקר, השוואה וכו'.
7. הוראת תורה ופרשת שבוע בדרך מותאמת לגיל הרך.
8. פיתוח יכולת חשיבה רפלקטיבית על דרכי עבודת הסטודנטית בגן.
9. המשחק לסוגיו וחשיבותו להתפתחות הילד.
10. הבעה ויצירה בגן-תפקיד הגננת בפיתוח יצירתיות.
11. החג והחגיגה-עקרונות ומעשים בגן הילדים הדתי.
12. הגננת כמנהלת גן.
60685   ההוראה לאור התאוריה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: סמינר דידקטי בגיה"ר  (60686)
    תשעא

תיאור הקורס:
• תכנית הלימודים ותכנון ההוראה. תכנון והספק.
• הסילבוס – מהו? מבנה המסמך: הרציונאל – התפיסה הרעיונית, מטרות התכנית ועקרונותיה. ניתוח הרציונל של תכנית הלימודים הממ"ד במקרא.
• מטרות ההוראה: הצגת הויכוח על עצם קביעת מטרות ודיון. מטרות עַל מול מטרותאופרטיביות ופעילויות לומד. מיון מטרות ההוראה לשם מה? דוגמה למיון מטרות: תחום הרגש, תחום ההכרה, תחום המיומנויות.
• התנהגויות לומד – פעילויות למידה למימוש מטרות הוראה.
• תכנית הליבה (core curriculum).
• פירוט התכנים, הנושאים והמושגים הכשרים והמיומנויות בסילבוס.
• תכנון אורכי ותכנון רוחבי. תכנון דידקטי.
• מן התכנון אל הביצוע.
• חומרי הלמידה ותוכנית הלימודים טיפוסים שונים של מד"לים, החוברת/הספר לתלמיד ומקומם בהוראת תנ"ך.
• ההוראה הפרונטאלית – יתרונותיה וחסרונותיה.
• על ארבע רמות בהוראת תנ"ך: בקיאות-התמצאות, אקסטנסיבית, אינטנסיבית, קורלטיבית.
• תיאורית ריבוי האנטליגנציות של גארדנר והשפעתה על מעשה ההוראה בכלל ועל הוראת המקרא בפרט.
• דרכי שימוש בפרשנות בהוראת המקרא.
• עקרונות בהוראת החלק ההלכי בתורה ודרכי הוראה.
• הוראת החלק הסיפורי לעומת החלק ההלכתי. הפשט הספרותי. המונחים משמע, פשט, פשוטו כמשמעו, דרש.


שם הקורס: סדנא דידקטית א ב  (60687)
    תשעא

תיאור הקורס:
לעצב דפוסי עבודה בהוראה בגיל הרך. לפתח מאפייניה של הסביבה והדרישה להתפתחותו של הילד בגיל הרך. הבנת תפקיד המורה/ הגננת כגורם עיקרי ביצירה ובקיום סביבות למידה. להבין מהו נושא אינטגרטיבי ולהתנסות בתכנונו ופיתוח הרפלקטיביות כציר מרכזי בעבודת המורה/ הגננת.61101   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך  (61102)
    תשעא

תיאור הקורס:
במהלך הקורס נעשית היכרות עם מאפיינים שונים במערכת החינוך: דמויות מרכזיות (מנהל, רב, מחנך), דפוסי הוראה מגוונים, מסגרות תומכי הוראה, החינוך החברתי והקשר עם הקהל.
הסיורים מלווים בדפי תצפית, משוב והשוואה.
בקורס מושם דגש על חשיפת התלמידים למאפיינים הייחודיים של כל יעד במערכת החינוך.
61103   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


61104   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


61105   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


61106   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


61111   שבוע עבודה מעשית  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


61112   שבוע עבודה מעשית  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


61113   שבוע עבודה מעשית  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


61114   שבוע עבודה מעשית- אילה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


61115   שבוע עבודה מעשית  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


61116   שבוע עבודה מעשית  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: עבודה מעשית ביהדות  (61201)
    תשעא

תיאור הקורס:
בס"ד
סילבוס

שם הקורס: עבודה מעשית שנה ב' (עפ"י המתווה החדש)
מוסר הקורס: הרב יחזקאל כַּהן.
משך הקורס: 4 ש"ש לאורך כל שנת הלימודים.

דגם ההכשרה:
מפגשים בשדה ההוראה (בבתי הספר) במרבית הפגישות, ובנוסף מפגשים במכללה במסגרתם יהיו שיעורי תיאוריה תומכי הוראה.

חובות התלמידות:
1. צפייה בשיעורי חברותיהן וכתיבת דוחות צפייה לעצמן.
2. כ-3 שעות הוראה בכיתה לה הקבוצה צמודה (ניתוח ולקחים מן השיעור יהיה לאחריו במסגרת קבוצתית)
3. כתיבת מערך שיעור של אחד מ-3 השיעורים. (לאחר לימוד תיאורטי של דרכי כתיבת מערך).

הנושאים הנלמדים בקורס:
הכנת שיעור:
א. דרכי לימוד החומר בהתאם לדיסציפלינה.
ב. עיבוד החומר להוראה.
ג. כתיבת מערך שיעור הכולל:
1.מבנה המערך
2.מטרות השיעור.
3.שקול דעת דידקטי.
4.חלוקת זמן השיעור.
5.מראה הלוח.
6.סיכום השיעור.
7.דרכים לבדיקת הנלמד.
ד. הכרת אמצעי עזר מגוונים.


שם הקורס: OBSERVATION ELEMENTARY  (61223)
    תשעא

תיאור הקורס:
First year students observe classes in the fourth and fifth grades of primary school. Students are taught observation skills and are assigned observation tasks. This course provides the practical application of the theories learnt in Methods I.
2 credits. Semester course


שם הקורס: OBSERVATION JUNIOR-HIGH  (61224)
    תשעא

תיאור הקורס:
Students observe classes in sixth, seventh, and eighth grades. Basic observation skills are applied and developed to suit the upper primary grades. This course provides the practical application of theories learnt in Methods II.
2 credits. Semester course


שם הקורס: PRACTICUM WORKSHOP  (61227)
    תשעא

תיאור הקורס:
This course combines observation in EFL classrooms and student teaching practice. Students focus on developing their reflection skills, lesson planning, and classroom management skills. Students are also required to prepare a teaching unit and teaching aids.
1 credit. Semester course


שם הקורס: CO-TEACHING  (61229)
    תשעא

תיאור הקורס:
Second year students work in classrooms under the guidance of a cooperating teacher and supervised by the course instructor. Students observe lessons taught by the cooperating teacher and their colleagues and teach twelve academic hours. Feedback given by both the cooperating teacher and the supervisor provide the opportunity for reflection on necessary modification. As the course advances, ongoing self-feedback is implemented.
4 credits. Full-year course


שם הקורס: הכשרה להוראת הספרות  (61244)
    תשעא

תיאור הקורס:
הסטודנטית תצפה בשיעורים של מורות מנוסות בכיתות שונות ותיפגש עם דרכים שונות לניהול כיתה.
העבודה המעשית תאפשר לה להבחין במטרות הוראת השיעור הבודד ליישומן.
הסטודנטית תכיר חומרי עזר להבנת היצירה הספרותית ולדרכי הוראה ותלמד לעבד את החומר העזר לשיעור בכיתה.
הסטודנטית תלמד להכין מערך שיעור ע"פ דפי הנחיה.
הסטודנטית תחנכה במתן שיעורים ובמגוון דרכי הוראה.
הסטודנטית תפתח שיקול דעת דידקטי בתכנון השיעור הבודד תוך התחשבות בטקסט ובתלמידים.
הסטודנטית תעמיק בנושאים שונים הקשורים לעבודה המעשית במסגרת


שם הקורס: התנסות מודרכת בהוראת הספרות  (61245)
    תשעא

תיאור הקורס:
הכשרת מורה שהיא דמות חינוכית בעלת כושר הוראה טוב ככל האפשר.שם הקורס: סיורים בחוג למוסיקה  (61281)
    תשעא

תיאור הקורס:
סדרה מרוכזת של ביקורים בשיעורי מוסיקה במוסדות שונים מהגיל הרך ועד לתיכון.

שם הקורס: עבודה מעשית במוסיקה  (61283)
    תשעא

תיאור הקורס:
הסטודנטיות עוברות הכשרה והתנסות מעשית של הוראה בכלל והוראת המוסיקה בפרט בבי"ס יסודי, בשכבות הגיל הצעיר והבוגר. הן צופות בשיעורים ומלמדות בפועל לפחות 6 שיעורים בכיתה, במהלך השנה.
הסטודנטיות לומדות על דרכי ההתמודדות עם משמעת, דרכי הוראה, יצירת אווירה לימודית חיובית, עמידה בפני כיתה ורכישת בטחון עצמי כמורה בעל סמכות בכיתה.

לאחר השיעורים מתקיים דיון וניתוח השיעור ע"י המורות הסטודנטיות עצמן וכן קבלת משוב מאת המדריכה הפדגוגית, המורה המאמנת ועמיתיהן הסטודנטיות אשר צפו בשיעורים.
בנוסף, מתקיים לימוד עמיתים בתחום מושגים במוסיקה ודרכי הוראת שיר. בלימוד זה כל הסטודנטיות נוטלות חלק פעיל ומלמדות את עמיתיהן פעמיים בשנה.

מעבר לאמור, מושם דגש על הטמעת תפקידו של המורה למוסיקה במערכת הבית ספרית והסטודנטיות לוקחות חלק פעיל של הפעלת פרויקטים ואירועים מוסיקליים מסוגים שונים, בבית הספר במהלך השנה. באירועים אלו, באים לידי ביטוי היכולות המוסיקליות של הסטודנטיות, בין השאר באמצעות נגינה בפני התלמידים בכלים השונים, בנסיון להוות דוגמא ליכולות מוסיקליות אליהן התלמידים יכולים לשאוף.


שם הקורס: התנסות מודרכת במוסיקה  (61285)
    תשעא

תיאור הקורס:
צפייה מונחית בשיעורים של מורות בבתי ספר שונים לגילאים שונים; הוראה בפועל של 15-10 שעות שנתיות לאחר הדרכה של המורה המאמנת. בניית תכניות לימודים לפי גישות ושיטות שונות.

שם הקורס: עבודה מעשית מוזיאון המדע  (61403)
    תשעא

תיאור הקורס:
התנסות בהדרכה במוזיאון למדע ע"ש בלומפילד . קבלת משוב על ההדרכה ממורות ומסטודנטיות עמיתות. פיתוח יכולת הרפלקציה על ההדרכה וניצולה לקידום כושר הלמידה וההדרכה.

שם הקורס: עבודה מעשית בי"ס  (61404)
    תשעא

תיאור הקורס:
התנסות בתכנון ובהוראה של שיעורים בבתי הספר. ההתנסות כוללת: צפייה בשיעורים של מורים ושל סטודנטיות עמיתות, תכנון והפעלה של יחידות הוראה במגוון דרכי הוראה, רכישת מיומנויות של ניהול כתה וביצוע רוב המשימות המוטלות על מורה בכיתה.

שם הקורס: התנסות מודרכת בהוראה  (61405)
    תשעא

תיאור הקורס:
מטרת הקורס – הכרת עולם ההוראה והכרת המערכת הבית ספרית, השתתפות אינסטנטיבית ורצופה במהלך ההוראה באחת מכתות ו'- י'. כל תלמידה מוצמדת למורה מנחה. התלמידה נוכחת בשיעורי המורה המנחה שלה, נותנת שיעורים בהתייעצות עם המורה ומבצעת פעילויות פדגוגיות נוספות בכיתה המוטלת עליה,
סה"כ שעות נוכחות ופעילות: 100 שעות בשנה + 20 שעות הוראה + 1 שעור מבחן גמר.
בנוסף ללווי של המורה המנחה, כולל ביקור וביקורת של מדריך פדגוגי מטעם המכללה.


שם הקורס: הכשרה להוראת מתמטיקה  (61423)
    תשעא

תיאור הקורס:
תאור הקורס:
א. הכרת תכניות הלימודים: לחטיבת הביניים: מכון ויצמן (באלגברה וגאומטריה), חטיבה העליונה – בקצרה, אחת שתים שלוש - סקירה קצרה.
ב. עיסוק באופן בו יש לתכנן שיעור - הכנת מערך, כתיבת מערך וכו'.
ג. שימוש באמצעי עזר בשיעור: הלוח, המטול, הוידיאו, המחשב (מתמטי), דפי עבודה, משחקים, חידות, מצגת וכו'.
ד. עיסוק במיומנויות הוראה שונות: כתיבה על הלוח, עמידה בפני כיתה, שימוש נכון בקול, דיון ועוד.
ה. עיסוק בנושא פתרון בעיות - Problem Solving - לפי ג. פויה ולפי מכון ברנקו וייס.
ו. הכרת סוגים שונים של שיעורים: שיעור פרונטלי, שיעור בקבוצות ועוד.
ז. עיסוק בבעיות משמעת בכיתה.
ח. צפייה מודרכת בשיעורי מתמטיקה, בעיקר בחטיבת הביניים.

חובות הקורס:
דרישות הקורס:
א. הגשת עבודות: דף עבודה, משחק, דף לעבודה במחשב, אוסף חידות ועוד.
ב. מתן 4 שיעורים בכיתות שונות וברמות שונות, בהדרכת מורה מנחה.
ג. הרצאות של תלמידות על פרקים מתוכנית הלימודים ודרכי מסירתם.
ד. מבחן בסוף השנה.
61425   התנסות מודרכת בהוראת מתמטיקה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


61426   התנסות מודרכת בהוראת מתמטיקה - חד חוגי  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


61445   התנסות מודרכת במדעי המחשב  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


61446   התנסות מודרכת במדעי המחשב לחד חוגי  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


61601   התנסות מודרכת בתנ"ך\מחשבת ישראל  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: עבודה מעשית  (61623)
    תשעא

תיאור הקורס:
המטרה העיקרית בקורס היא יישום הנלמד בקורסים השונים בחוג, בניית עזרים והעברת שיעורים המבוססים על העקרונות שנלמדו בקורסים השונים.
נושאים ופרוייקטים מרכזיים:
המשחק הלימודי- עקרונות ודרכי בנייה
אינטליגנציות מרובות ובניית עזרים המתייחסים לאינטליגנציות השונות.
מדיה ובניית יום מדיה (הוראה בשילוב מדיה והנחיית תלמידים היוצרים במדיה)
שיעורים מטפחי חשיבה
דפי לימוד בחברותות והוראה רב גילית
מרכזי למידה
ניהול דיונים ופיתוח יכולת ההקשבה ומתן משוב
הפורטפוליו – התלקיט ככלי בהוראה
בהתאם להתקדמות הפרוייקטים במהלך השנה מועלים נושאים נוספים ופרוייקטים נוספים
61624   התנסות מודרכת בהוראה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: התנסות מודרכת בהוראה  (61625)
    תשעא

תיאור הקורס:
עקרונות ותכנים בהנחיית תלמידים היוצרים מצגות במולטימדיה
עקרונות ותכנים בהוראת תורה בעזרת המחשב.
התנסות יצירת פעילות מוזמנת ע"י גורמי חוץ.


שם הקורס: סיורים בחינוך מיוחד  (61641)
    תשעא

תיאור הקורס:
במסגרת הקורס נידונים הבסיסים התיאורטיים שעליהם בנויים מסגרות שונות לילדים עם צרכים מיוחדים. הקורס כולל 12-15 סיורים במסגרות בהם לומדים ילדים, מתבגרים, ומבוגרים הנמצאים בשלבים שונים של התפתחותם, כאלו עם לקויים בתחומים קוגניטיביים, חושיים, רגשיים, חברתיים, מוטוריים, תקשורתיים וכו'.

שם הקורס: עבודה מעשית בבי"ס מיוחד  (61643)
    תשעא

תיאור הקורס:
הכרת מערכת החינוך המיוחד. תצפיות מודרכות לגבי מרכיבים התנהגותיים, חברתיים, ותקשורתיים של החינוך המיוחד; נוכחות בשיעורים אקדמיים ובטיפוליים פרא רפואיים. תלמידות עוסקות בחינוך יחידני, מעקב מתודי של התקדמות הילדים, הכרת אביזרי למידה, והכנת והעברת שיעורים פרונטליים. התלמידות צוברות התנסות במסגרות בתי ספריות לילדים מאוכלוסיות שונות.

שם הקורס: עבודה מעשית  (61644)
    תשעא

תיאור הקורס:
המשך עבודה כפי שתואר לעיל, אך בסמסטר זה התלמידה נחשפת למסגרות בהם ילד עם צרכים מיוחדים משולב בכיתה או גן רגיל, צופה בעבודתה של מורה תומכת, ומשמשת עצמה כמורה תומכת, עוזרת לילד בקליטתו החברתית בכיתה הרגילה, דואגת לאופטימליזציה של חווית הלמידה ויחסי החברה של הילד המשולב.

שם הקורס: התנסות מודרכת  (61645)
    תשעא

תיאור הקורס:
התנסות מודרכת בכל החוויות הקשורות בבי"ס המיוחד והכיתה המיוחדת. תלמידות לוקחות אחריות להוראת תלמידים יחידים, קבוצות קטנות וכיתה שלימה, לתכנון והעברת יחידות לימוד שלימות, ולהערכתם; כל תלמידה משתתפת בטיול הכיתה,במסיבה כיתתית, בישיבת מורים, ובישיבת הורים. בסוף הסמסטר כל תלמידה לוקחת אחריות להוראת הכיתה לשבוע שלם.

שם הקורס: התנסות מודרכת  (61646)
    תשעא

תיאור הקורס:
התנסות מודרכת בכל החוויות הקשורות בבי"ס המיוחד והכיתה המיוחדת. תלמידות לוקחות אחריות להוראת תלמידים יחידים, קבוצות קטנות וכיתה שלימה, לתכנון והעברת יחידות לימוד שלימות, ולהערכתם; כל תלמידה משתתפת בטיול הכיתה,במסיבה כיתתית, בישיבת מורים, ובישיבת הורים. בסוף הסמסטר כל תלמידה לוקחת אחריות להוראת הכיתה לשבוע שלם.
התנסות במסגרות שונות


שם הקורס: מכון  (61648)
    תשעא

תיאור הקורס:
כל תלמידה עובדת בקליניקה הלימודית של החוג, עוסקת בהערכת ילדים, הכנת תכנית למידה וחומרי למידה, הוראה פורמלית ובלתי פורמלית, טיפול יחידני וקבוצתי בבעיות לימודיות, רגשיות, תקשורתיות, וחברתיות.

שם הקורס: מכון  (61649)
    תשעא

תיאור הקורס:
כל תלמידה עובדת בקליניקה הלימודית של החוג, עוסקת בהערכת ילדים, הכנת תכנית למידה וחומרי למידה, הוראה פורמלית ובלתי פורמלית, טיפול יחידני וקבוצתי בבעיות לימודיות, רגשיות, תקשורתיות, וחברתיות.

שם הקורס: קליניקה  (61669)
    תשעא

תיאור הקורס:
* לימוד והתמקדות בתוכן, דינמיקה, מיומנות מקצועית.
* אסטרטגיה טיפולית.
* העמקת מודעות עצמית ופיתוח האני המקצועי.
חובות הקורס:
* הצגת המקרה במהלך הטיפול.
* תיעוד טיפול באמצעות קלטת וידיאו.
* שיכתוב אחד מהמפגשים הטיפוליים.שם הקורס: סיורים בגיל הרך  (61681)
    תשעא

תיאור הקורס:
1. מי הוא הילד:
א. התלמידים שונים זה מזה.
ב. התלמידים מיטיבים ללמוד כאשר הם פעילים.
• תצפיות על פעילות הילד תוך מודעות לסגנון הלמידה האישי.
• שונות אצל לומדים והענות לשונית.

2. הסביבה החינוכית בגן ובכתות א' ב':
• עזרי הוראה – בחירתם והשימוש בהם.
• הבעה ויצירה – ארגונם וטיפוחם.
• מרכזי למידה בכיתות פעלתניות.
• זיהוי עקרונות מנחים בארגון סביבה חינוכית.

3. הכרת הגורמים המשפיעים על יצירת אקלים חינוכי כגון: הרגלים וסדר יום.
• אישיות הגננת ודרכי התנהגותה.
• עזרי הוראה, מדרש תמונה, התאמת עזרי הוראה לסיפור.

4. החינוך לאמונה ולקיום מצוות:
• פיתוח תחושת הרציפות וההשתייכות לעם ישראל.
• חינוך למצוות ומעשים טובים ע"פ ההלכה.
• טיפוח האמונה בזכותנו על ארץ ישראל.
• שבת וחג על פי ההלכה.

5. צפייה בגנים המטפחים, אוריינות וכתיבה התפתחותית:
• התעניינות בספר ובכתוב.
• יכולת לעקוב אחרי ספור בדפדוף.
• יכולת להבחין בין טקסט כתוב לציור.
• התחלת השימוש בסימנים דמויי כתב.


שם הקורס: התנסות מודרכת בהוראה  (61684)
    תשעא

תיאור הקורס:
1. צפייה בעבודתה של גננת מנוסה, בפעילות הילדים ובהתנהגותם, להיות קשובה למתרחש בגן.
2. מעורבות בפעילויות הצוות עם הילדים ועם ההורים.
3. התנסות בהפעלת ילדים, בכל התחומים בגן.
4. תכנון יחידות הוראה בתחומי דעת שונים, תוך התייחסות ליעדים ורגישות לילדים. לדוגמא: סיפור לקבוצה או למליאה, ספור תורה, הלכה, שיחה, יצירה, פעילות גופנית, משחקים חברתיים, משחקים דידקטיים, דפי עבודה וכו'.
5. צריכה נבונה של תוכניות לימודים וחומרי למידה מוכנים.
6. הוראה רפלקסיבית ותהליכי בקרה ושינוי.
7. בחירת צרכי הוראה לפי שיקולים דידקטיים.
8. בחירת אמצעי הוראה והכנתם.שם הקורס: הכשרה להוראה  (61685)
    תשעא

תיאור הקורס:
א. הסתגלות למסגרת החינוכית של בית הספר, הערכות בדרכים שונות לקליטת ילדים בראשית שנת הלימודים.
ב. הבחנה בקשיי הסתגלות.
ג. אבחון מוכנות ללמידה על פי "המשגת הכתוב" (תובל ואייזלר), כלי להערכת ניצני אוריינות. על התלמידה להתנסות לאבחן לפחות שני ילדים. סיכום בכתב ודיון על כך בסדנה.
ד. הוראת הקריאה – זיהוי שיטות ושלבים בהוראת הקריאה, למידה השיטות על פי עקרונותיהן, שיטות הדוגלות בטפוח מודעות פונולוגית, תכנון יחידת קריאה על פי שלביה השונים, ביצועה והערכתה. תכנון וביצוע יחידת הוראה בהבנת הנקרא, של טקסט ספרותי אמנותי, קריטריונים להכרת טקסטים אמונתיים, הוראת הקריאה לקבוצה לכתה וליחיד, קריאה והבנת הנקרא.
ה. תכנון ותכנית לימודים – תכנון יחידות הוראה בתחומי דעת שונים תוך התייחסות ליעדים ולאוכלוסיית הלומדים והפעלתן. תכנון והפעלה של נושא אינטגרטיבי, תוך הגדרת מטרות, בתחום הריגושי והקוגניטיבי והתאמת פעילויות ללומד.
ו. עזרי הוראה - בחירה והתאמה של משחקי קריאה לכתה א'. התאמה של תמונות ורצפי תמונות מסיטואציות שונות, לפי קריטריונים ברורים, ניהול שיחה עם קבוצת ילדים, תכנון שאלות ידע, הבנה ובחירת סיפור, הכרת משחקים דידקטיים והערכתם ע"פ עקרונות, תכנון משחק דידקטי בדרגות שונות ובוריאציות שונות והתאמתם לאוכלוסיית היעד, ניסוח פעילויות למידה, הכנת כרטיסי פעילות.
ז. הפעלת תוכניות לימודים של כתות א' וב', תוך שיקול דעת וצריכה נבונה, תכנון חגיגות הורים וילדים, סדור, הכנסת ספר תורה, ואחרות במעגל השנה, הכנת מרכזוני למידה לילדים ויכולת הערכה. הוראת חשבון, תורה, לשון והלכה, צריכה נבונה של תכניות לימודים וקיומן והפעלתן בכתה, תוך שיקול דעת פרופסיונליים, יכולת ללמוד יום עבודה רצוף ע"פ שיקולי דעת מקצועיים.


שם הקורס: התנסות מודרכת בהוראה  (61686)
    תשעא

תיאור הקורס:
א. הסתגלות למסגרת החינוכית של בית הספר, הערכות בדרכים שונות לקליטת ילדים בראשית שנת הלימודים.
ב. הבחנה בקשיי הסתגלות.
ג. אבחון מוכנות ללמידה על פי "המשגת הכתוב" (תובל ואייזלר), כלי להערכת ניצני אוריינות. על התלמידה להתנסות לאבחן לפחות שני ילדים. סיכום בכתב ודיון על כך בסדנה.
ד. הוראת הקריאה – זיהוי שיטות ושלבים בהוראת הקריאה, למידה השיטות על פי עקרונותיהן, שיטות הדוגלות בטפוח מודעות פונולוגית, תכנון יחידת קריאה על פי שלביה השונים, ביצועה והערכתה. תכנון וביצוע יחידת הוראה בהבנת הנקרא, של טקסט ספרותי אמנותי, קריטריונים להכרת טקסטים אמונתיים, הוראת הקריאה לקבוצה לכתה וליחיד, קריאה והבנת הנקרא.
ה. תכנון ותכנית לימודים – תכנון יחידות הוראה בתחומי דעת שונים תוך התייחסות ליעדים ולאוכלוסיית הלומדים והפעלתן. תכנון והפעלה של נושא אינטגרטיבי, תוך הגדרת מטרות, בתחום הריגושי והקוגניטיבי והתאמת פעילויות ללומד.
ו. עזרי הוראה - בחירה והתאמה של משחקי קריאה לכתה א'. התאמה של תמונות ורצפי תמונות מסיטואציות שונות, לפי קריטריונים ברורים, ניהול שיחה עם קבוצת ילדים, תכנון שאלות ידע, הבנה ובחירת סיפור, הכרת משחקים דידקטיים והערכתם ע"פ עקרונות, תכנון משחק דידקטי בדרגות שונות ובוריאציות שונות והתאמתם לאוכלוסיית היעד, ניסוח פעילויות למידה, הכנת כרטיסי פעילות.
ז. הפעלת תוכניות לימודים של כתות א' וב', תוך שיקול דעת וצריכה נבונה, תכנון חגיגות הורים וילדים, סדור, הכנסת ספר תורה, ואחרות במעגל השנה, הכנת מרכזוני למידה לילדים ויכולת הערכה. הוראת חשבון, תורה, לשון והלכה, צריכה נבונה של תכניות לימודים וקיומן והפעלתן בכתה, תוך שיקול דעת פרופסיונליים, יכולת ללמוד יום עבודה רצוף ע"פ שיקולי דעת מקצועיים.
61687   הכשרה להוראה בגיל הרך  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


61688   התנסות מודרכת א ב  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו